IBPP3/443-1328/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla wskazanych we wniosku zestawów diagnostycznych
IBPP3/443-1328/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla wskazanych we wniosku zestawów diagnostycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla wskazanych we wniosku zestawów diagnostycznych. Wniosek został uzupełniony pismem z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1328/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 29 stycznia 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie opinii, czy przygotowane przez Wnioskodawcę zestawy diagnostyczne należy opodatkować stawką podatku w wysokości 7% (Zapytanie nr 2). Zapytanie dotyczą zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U 2004 r. Nr 54 poz. 535) – zapisów w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535); poz. 86, symbol PKWiU 2008: ex 20.59.52.0. Wnioskodawca prosi o ustalenie czy poniżej przedstawiona interpretacja jest poprawna.

W odpowiedzi na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu Organu: „Proszę o wskazanie symbolu PKWiU dla zestawów wymienionych przez Wnioskodawcę w punktach g–m w poz. 69 wniosku ORD-IN (...)”, Wnioskodawca wskazał, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256) Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wymienione w zapytaniu nr 2 z dnia 27 października 2014 r. wniosku o wydanie interpretacji podatkowej zostały wymienione zestawy złożonych odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, obejmujących testy i odczynniki diagnostyczne, wykorzystywane w badaniach medycznych, zgodnie z opisem Symbolu PKWiU 20.59.52.0 (dla wszystkich wymienionych punktów: g–m z pozycji 69 wniosku ORD-IN). W opinii Wnioskodawcy zestawy te spełniają kryteria towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 8%. Podstawa prawna: poz. 86 i 131 zał. nr 3 do ustawy, art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.).

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu Organu: „Czy zestawy wymienione przez Wnioskodawcę w punktach g–m w poz. 69 wniosku ORD-IN stanowią „testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne”, Wnioskodawca wskazał, że zestawy wymienione w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN:

 1. zestaw diagnostyczny do analizy ludzkiego mitochondrialnego DNA;
 2. zestaw diagnostyczny do analizy jądrowego DNA;
 3. zestaw diagnostyczny do analizy mikrobiologicznej;
 4. zestaw diagnostyczny do analizy roślin i grzybów;
 5. zestaw laboratoryjny do izolacji kwasów nukleinowych;
 6. zestaw do pobierania materiału biologicznego;
 7. zestaw odczynników do analizy biochemicznej;

stanowią testy i odczynniki diagnostyczne, które będą wykorzystywane w badaniach medycznych.

W odpowiedzi na pytanie nr 9 zawarte w wezwaniu Organu: „Czy zestawy wymienione przez Wnioskodawcę w punktach g–m w poz. 69 wniosku ORD-IN są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.)... Proszę wskazać dla każdego zestawu odrębnie”, Wnioskodawca wskazał, że zestawy wymienione w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN stanowią testy i odczynniki diagnostyczne, które nie są przeznaczone dla celów naukowych.

W ramach wydzielonej komórki biochemii i biotechnologii składane są zestawy dedykowane, dla celów naukowo-badawczych, jakkolwiek nie stanowią one przedmiotu zapytania niniejszego wniosku (w tym przypadku przepisy podatkowe wydają się oczywiste).

W odpowiedzi na pytanie nr 10 zawarte w wezwaniu Organu: „Czy zestawy wymienione przez Wnioskodawcę w punktach g–m w poz. 69 wniosku ORD-IN są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.)... Proszę wskazać dla każdego zestawu odrębnie”, Wnioskodawca wskazał, że zestawy wymienione w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN są wyrobami, które będą przeznaczone dla celów medycznych. Zgodnie z informacją, którą Wnioskodawca uzyskał w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zestawy, które składają się z elementów wcześniej dopuszczonych do obrotu, nie wymagają ponownej rejestracji w Urzędzie. Ponieważ jednak zestawy te mogą być zgłoszone jako wyroby dla celów medycznych, przygotowywana jest w chwili obecnej dokumentacja wniosków o ich rejestrację. Należy podkreślić, że zestawy te nie stanowiły dotąd przedmiotu sprzedaży, a zapytania z wniosku ORD-IN dotyczą zdarzeń przyszłych, zaplanowanych w zakresie przyszłej działalności gospodarczej jednostki Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na pytanie nr 11 zawarte w wezwaniu Organu: „Czy towary te (wyroby medyczne) zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... Proszę wskazać dla każdego zestawu odrębnie”, Wnioskodawca wskazał, że Wszystkie składniki zestawów o których mowa w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym, jak również, z chwilą wykonania pierwszej, przyszłej transakcji sprzedażowej, wszystkie zestawy o których mowa w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN będą dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego zadano następujące pytanie:

Zapytanie nr 2

Zgodnie z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% są „... złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, ...” (Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535), poz.: 86, symbol PKWiU 2008: ex 20.59.52.0).

Wnioskodawca poniżej przedstawia zestawy diagnostyczne i laboratoryjne, które zostały złożone w jednostce Wnioskodawcy i które w opinii Wnioskodawcy spełniają kryteria towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%:

 1. Zestaw diagnostyczny do analizy ludzkiego mitochondrialnego DNA;
 2. Zestaw diagnostyczny do analizy jądrowego DNA;
 3. Zestaw diagnostyczny do analizy mikrobiologicznej;
 4. Zestaw diagnostyczny do analizy roślin i grzybów;
 5. Zestaw laboratoryjny do izolacji kwasów nukleinowych;
 6. Zestaw do pobierania materiału biologicznego;
 7. Zestaw odczynników do analizy biochemicznej.

Wnioskodawca prosi o ustalenie czy powyższa interpretacja prawna jest poprawna.

Wyjaśnienie:

ad. g. zestaw ma na celu identyfikację zmian SNP mitochondrialnego DNA predysponujących do różnych chorób, jak również może być wykorzystany do identyfikacji genetycznej w medycynie sądowej,

ag. h. zestaw ma na celu identyfikację zmian SNP mitochondrialnego DNA predysponujących do różnych chorób, jak również może być wykorzystany do identyfikacji genetycznej w medycynie sądowej,

ad. i. zestaw ma na celu identyfikację gatunków mikroorganizmów w ludzkim materiale biologicznym,

ad. j. zestaw ma na celu identyfikację grzybów w ludzkim materiale biologicznym, jak również może być wykorzystany w medycynie sądowej do identyfikacji gatunkowej roślin (np. z pyłków pobranych z ludzkich materiałów biologicznych),

ad. k. zestaw ma na celu izolację DNA/RNA z ludzkich materiałów biologicznych,

ad. l. zestaw materiałów takich jak wymazówki, rękawiczki itp., przeznaczony do pobierania i zabezpieczania ludzkiego materiału biologicznego, w tym DNA,

ad. m. zestaw ma na celu podstawową analizę biochemiczną materiałów biologicznych, w tym śladów zawierających ludzki materiał biologiczny.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% są „... złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, ...” (Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r., Nr 54, poz. 535); poz. 86, Symbol PKWiU 2008: ex 20.59.52.0).

Poniżej Wnioskodawca przedstawia zestawy diagnostyczne i laboratoryjne, które będą składane w jednostce Wnioskodawcy i które w jego opinii spełniają kryteria towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%:

g) Zestaw diagnostyczny do analizy ludzkiego mitochondrialnego DNA, h) Zestaw diagnostyczny do analizy jądrowego DNA, i) Zestaw diagnostyczny do analizy mikrobiologicznej, j) Zestaw diagnostyczny do analizy roślin i grzybów, k) Zestaw laboratoryjny do izolacji kwasów nukleinowych, l) Zestaw do pobierania materiału biologicznego, m) Zestaw odczynników do analizy biochemicznej. Wyjaśnienia do zestawów zostały przedstawione w części G. Wnioskodawca prosi o ustalenie czy powyższa interpretacja prawna jest poprawna.

W piśmie z 29 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że pragnie poinformować, że we wniosku z dnia 27 października 2014, widnieje nieprawidłowa informacja, jakoby zestawy te miały być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, co wynikało z nieprawidłowo przepisanej do wniosku stawki z nieaktualnych danych. W odpowiedzi na pytanie siódme zawarte w wezwaniu Wnioskodawca wskazał, że w opinii Wnioskodawcy zestawy te spełniają kryteria towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 5a ustawy stanowi, że towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12e, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT dla zestawów diagnostycznych i laboratoryjnych, które zostały złożone w jednostce Wnioskodawcy i które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 20.59.52.0 (dla wszystkich wymienionych punktów: g–m):

g. Zestaw diagnostyczny do analizy ludzkiego mitochondrialnego DNA;
h. Zestaw diagnostyczny do analizy jądrowego DNA;
i. Zestaw diagnostyczny do analizy mikrobiologicznej;
j. Zestaw diagnostyczny do analizy roślin i grzybów;
k. Zestaw laboratoryjny do izolacji kwasów nukleinowych;
l. Zestaw do pobierania materiału biologicznego;
m. Zestaw odczynników do analizy biochemicznej;
stanowiące, jak wskazał Wnioskodawca, testy i odczynniki diagnostyczne, które będą wykorzystywane w badaniach medycznych.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca podał, że zestawy wymienione w punktach g–m stanowią testy i odczynniki diagnostyczne, które nie są przeznaczone dla celów naukowych. Zestawy wymienione w punktach g–m są wyrobami, które będą przeznaczone dla celów medycznych. Zestawy wymienione w punktach g–m w pozycji 69 wniosku ORD-IN są wyrobami, które będą przeznaczone dla celów medycznych. Zgodnie z informacją, którą Wnioskodawca uzyskał w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zestawy, które składają się z elementów wcześniej dopuszczonych do obrotu, nie wymagają ponownej rejestracji w Urzędzie. Ponieważ jednak zestawy te mogą być zgłoszone jako wyroby dla celów medycznych, przygotowywana jest w chwili obecnej dokumentacja wniosków o ich rejestrację.

Ustawodawca w pozycji 86 załącznika nr 3, wymienił towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 20.59.52.0, tj. „Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji”.

Ponieważ jednak symbol 20.59.52.0 w pozycji nr 86 załącznika nr 3 do ustawy VAT zawiera dodatkowe oznaczenie „ex” to oznacza to, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy VAT, że zakres wyrobów lub usług znajdujący się w tej pozycji jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Obniżona stawka podatku VAT w pozycji nr 86 załącznika nr 3 do ustawy VAT będzie miała zastosowanie wyłącznie do towarów wymienionych w tym grupowaniu po myślniku, i będzie obejmować „– wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji”.

Obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% znajdzie zastosowanie wyłącznie do wyrobów wymienionych w pozycji nr 86 załącznika nr 3 do VAT po myślniku, a więc do testów i odczynników diagnostycznych, medycznych (o charakterze medycznym). A contrario w przypadku towarów nie będących testami lub odczynnikami o charakterze diagnostycznym i medycznym, znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku.

Tak więc warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 8% jest medyczny charakter przedmiotowych testów i odczynników diagnostycznych. Opodatkowaniu obniżoną stawką podatku podlegają bowiem wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne medyczne.

Ustawa o podatku od towarów usług nie definiuje pojęcia „medyczne”, wobec tego pojęcie to należy określać przy zastosowaniu wykładni językowej i posiłkować się ogólnie przyjętą definicją wskazaną w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją Współczesnego Słownika Języka Polskiego, (wyd. Langendscheidt) „medyczny” oznacza mający związek z medycyną. „Medycyna” zaś oznacza naukę poświęconą ochronie zdrowia ludzkiego, badającą przyczyny powstawania chorób, zajmującą się ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką.

Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego wskazał, że zestawy wymienione w punktach g–m stanowią testy i odczynniki diagnostyczne, które będą wykorzystywane w badaniach medycznych. Podał, że zestawy te są wyrobami medycznymi, które będą przeznaczone dla celów medycznych. Zestawy mogą być zgłoszone jako wyroby do celów medycznych, przygotowywana jest w chwili obecnej dokumentacja wniosków o ich rejestrację.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), wyrobem medycznym jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby;
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia;
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu;
 4. fizjologicznego;
 5. regulacji poczęć

-których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Stosownie do ust. 1 pkt 31 powyższego artykułu, przez wprowadzenie do obrotu rozumie się udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego.

Zatem, biorąc pod uwagę aktualne brzmienie poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, z całej grupy PKWiU 20.59.52.0 „Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane” ze stawki obniżonej korzystają wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty.

Uwzględniając powyższe definicje stwierdzić należy, iż użyte przez ustawodawcę określenie „medyczne” w odniesieniu do testów i odczynników diagnostycznych (poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy) oznacza, że opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku podlegają wyłącznie ww. towary związane z ochroną zdrowia ludzkiego.

Oznacza to, że spośród zestawów wymienionych przez Wnioskodawcę w punkach g–m jako testy i odczynniki diagnostyczne wyłącznie te o charakterze medycznym, tj. związane z ochroną zdrowia ludzkiego korzystają z obniżonej 8% stawki podatku na podstawie poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy.

Mając na uwadze zacytowane przepisy oraz przedstawiony w treści wniosku opis zdarzenia przyszłego zauważyć należy, że przedmiotowe towary – zestawy wymienione przez Wnioskodawcę w punkcie g–m, o ile faktycznie będą testami diagnostycznymi medycznymi, będą korzystały ze stawki 8% na podstawie poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 15 ustawy – Ordynacja podatkowa, organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Oznacza to, że nie mają umocowania prawnego do dokonywania interpretacji przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie jest organem kompetentnym do dokonania oceny czy wskazane zestawy stanowią testy diagnostyczne medyczne oraz prawidłowości przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towarów. Zatem przy rozpoznaniu niniejszej sprawy nie analizowano tej kwestii. Należy zaznaczyć (co zostało Wnioskodawcy wskazane w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku), że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Oceny tej będzie mógł dokonać właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej, bowiem postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego. Podkreśla się także, że Organ przy wydawaniu interpretacji nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, w tym określonymi w Dziale IV ustawy Ordynacja podatkowa, umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania. Zatem gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej przedstawione zdarzenie przyszłe zostanie określone odmienne, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Organ wydający interpretację nie jest również uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku dokumentów. Zatem dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem (pytanie pierwsze) wydane zostanie odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.