IBPP2/4512-984/15/AB | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0, 38.21.10.0 oraz 38.32
IBPP2/4512-984/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. odpady (śmieci)
 2. stawka
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0, 38.21.10.0 oraz 38.32 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0, 38.21.10.0 oraz 38.32.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć działalność w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych („Rozporządzenie”).

Odpady poddawane procesowi przetwarzania Wnioskodawca zbierać będzie od podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zbieranie polegać ma na gromadzeniu odpadów, przed ich transportem do miejsca mechaniczno-biologicznego przetwarzania, w tym również wstępnym sortowaniu niepowodującym zmiany klasyfikacji odpadów, co jest zgodne z definicją „zbierania odpadów” określoną w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcenia lub składowania. Po zebraniu odpadów, o czym była mowa wyżej, odpady poddawane będą procesowi wydzielania ich z frakcji. Frakcje nadal stanowią odpad, co wynika wprost z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, zmienia się jednakże ich kwalifikacja jako odpadu według klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania odpady podlegają dalszym procesom tj. odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Procesy te w przypadku odzysku prowadzone są przez recyklerów, a w przypadku unieszkodliwienia przez składowiska. Dopiero na skutek procesu odzysku odpady mogą stać się surowcami. Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności w zakresie odzysku odpadów, a jedynie przekazywać przetworzone przez siebie odpady do spółek zajmujących się ich odzyskiwaniem lub unieszkodliwieniem.

Szczegółowo działalność Wnioskodawcy polegać ma na gospodarowaniu i wytwarzaniu odpadów w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Układ technologiczny instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów składać się będzie z dwóch podstawowych sekcji do obróbki odpadów:

SEKCJA S1 - sekcja przyjęcia i sortowania odpadów zmieszanych skierowanych do segregacji na cztery podstawowe frakcje (drobna, organiczna, surowcowa drobna i surowcowa gruba) oraz

SEKCJA S2 - sekcja prasowania surowców wtórnych, wydzielonych z odpadów komunalnych suchych i dowożonych selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych (doczyszczanych).

Układ technologiczny służyć ma do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych polegającego na wydzieleniu z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji biologicznej wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania. Proces ten polegać będzie na przesiewaniu, sortowaniu, separacji, a następnie ponownej klasyfikacji odpadów. Podczas segregacji na linii sortowniczej powstawać będą następujące strumienie odpadów:

STRUMIEŃ S-1 - strumień odpadów w strefie buforowej hali przyjęć odpadów przemieszczanych za pomocą ładowarki kołowej i dostarczany na przenośnik załadowczy, następnie na przenośnik wznoszący zasilający kabinę wstępną, gdzie wstępnie przesiana zostanie frakcja mineralna i powstanie frakcja nadsitowa.

STRUMIEŃ S-2 - strumień odpadów nadgabarytowych, wydzielonych z hali przyjęcia odpadów, a następnie gromadzony do czasu rozbiórki.

STRUMIEŃ S-3 - strumień odpadów o frakcji surowcowej grubej poddawany ponownie przesianiu na sieci bębnowej. Tak uzyskane strumienie odpadów zostaną następnie skierowane do:

 1. frakcja o uziarnieniu 0-85 mm - do stabilizacji tlenowej w kompostowni,
 2. frakcja o uziarnieniu od 85 mm - do kabin sortowniczych, gdzie wydzielane będą ręcznie strumienie odpadów takich jak: folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej, metale żelazne, metale nieżelazne, opakowania ze szkła, makulatura, drewno, opakowania typu PET.

Na koniec ciągu technologicznego powstanie strumień odpadów balastowych kierowany na składowisko odpadów. Odpady poddawane obróbce będą własnością Podatnika przyjmującego odpady na sortownię.

Cały kompleksowy proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie w celu przygotowania odpadów do procesu odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcenia lub składowani, a zatem proces ten nie stanowić będzie odzysku sam w sobie.

Po etapie zbierania, jak wyjaśniono wyżej, Wnioskodawca zajmie się mechaniczno - biologicznym przetwarzaniem, określonym w rozporządzeniu, która to działalność w opinii Wnioskodawcy powinna zostać zakwalifikowana jako Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne, w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0).

Należy podkreślić, że Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności polegającej na odzysku odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem odzysk jest procesem następującym po procesie zbierania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy o odpadach odzyskiem jest jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji lub w wyniku którego, odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Wynikiem procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest wyłącznie podział odpadów na frakcje, które nadal są odpadami, przez co nie można na tym etapie mówić jeszcze o ich użytecznym zastosowaniu, co jest podstawowym czynnikiem definiującym odzysk.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest przygotowanie do odzysku, w związku z czym są to dwa odrębne procesy, a Wnioskodawca wykonywać będzie tylko jeden z nich tj. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy wyżej opisana planowana w przyszłości działalność przez niego wykonywana powinna zostać zakwalifikowana jako:

1.w zakresie zbierania odpadów:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1);
 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2);
 • usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych (PKWiU 38.12.13.0)

2.w zakresie przetwarzania odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego:

 • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.32);

3.w zakresie obróbki odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia:

 • usługi związane z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.10.0).

Przeważająca i statutowa działalność przez Wnioskodawcę w przyszłości wykonywana w oparciu o przepisy ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z dnia 24 września 2012 r.) polegać będzie przede wszystkim na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania co prowadzi do wytwarzania odpadów, które klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Ww. działalność Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania PKWiU 38.21.10.0, a potwierdzeniem prawidłowość tej i innych jego klasyfikacji może być pismo z Departamentu metodologii, standardów i rejestrów GUS w Warszawie (w załączeniu) oraz przyjęta praktyka pozostałych firm z branży wykonujących tego samego typu działalność co Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca niniejszym zwraca się z pytaniem czy opisane przez niego usługi sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0 oraz 38.21.10.0 mogą być opodatkowane 8% stawką VAT, a pozostałe usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU do grupowania 38.32 stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy czynności przez niego wykonywane w przyszłości sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38,11,2, 38.12.13.0 oraz 38.21.10.0 mogą być opodatkowane 8% stawką VAT, a pozostałe usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU do grupowania 38.32 stawką 23%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 143, 144, 146, 148 załącznika nr 3 do ustawy zostały wymienione usługi sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0, 38.21.10.0, co oznacza że mogą być opodatkowane stawką 8%, natomiast usługi sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 38.32. powinny być opodatkowane stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT wymieniono towary i usługi podlegające opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, m.in.:

 • w poz. 143 – „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu” PKWiU 38.11.1.,
 • w poz. 144 wymieniono sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 38.11.2 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
 • w poz. 146 wymieniono sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 38.12.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • w poz. 148 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 38.21.10.0.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć działalność w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych („Rozporządzenie”). Odpady poddawane procesowi przetwarzania Wnioskodawca zbierać będzie od podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zbieranie polegać ma na gromadzeniu odpadów, przed ich transportem do miejsca mechaniczno-biologicznego przetwarzania, w tym również wstępnym sortowaniu niepowodującym zmiany klasyfikacji odpadów, co jest zgodne z definicją „zbierania odpadów” określoną w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wnioskodawca usługi które zamierza wykonywać zaklasyfikował następująco:

1.w zakresie zbierania odpadów:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1);
 • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2);
 • usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych (PKWiU 38.12.13.0).

2.w zakresie przetwarzania odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego:

 • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.32.);

3.w zakresie obróbki odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia:

 • usługi związane z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.10.0).

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1), usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2); usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych (PKWiU 38.12.13.0) oraz usługi związane z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.10.0) podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 143, 144, 146 i 148 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Natomiast pozostałe usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do PKWiU 38.32, nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT jako usługi dla których obowiązuje preferencyjna 8% stawka podatku VAT, a zatem usługi te podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ również dla tego symbolu ustawodawca nie przewidział obniżonych stawek opodatkowania.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie stawki podatku VAT dla wskazanych we wniosku usług wg podanej klasyfikacji PKWiU.

W szczególności niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług według PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji usługi, według PKWiU. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano w oparciu o wskazaną w opisie sprawy klasyfikację PKWiU.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Tak więc załączone do wniosku z 18 listopada 2015 r. dokumenty nie mogły być uwzględnione przy wydawaniu niniejszej interpretacji a ich treść przedmiotem analizy przez tut. Organ.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.