IBPP2/4512-852/15/WN | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na roboty budowlane wymienione we wniosku oraz w zakresie zasadności dokonania korekty podatku VAT
IBPP2/4512-852/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawka preferencyjna
 3. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 grudnia 2015r. (data wpływu 23 grudnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wymienione we wniosku oraz w zakresie zasadności dokonania korekty podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wymienione we wniosku oraz w zakresie zasadności dokonania korekty podatku VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 grudnia 2015r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 7 grudnia 2015r. znak: IBPP2/4512-852/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 5 listopada 2012r. zawarł Umowę o Roboty Budowlane. Przedmiotem Umowy było wykonanie stanu surowego budynku, zgodnie z pozwoleniem na budowę, dla zamierzenia budowlanego: nadbudowa i przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne (zał. nr 1 ksero Umowy). Wnioskodawca roboty te opodatkował stawką 8%, zgodnie z klasyfikacja KOB 112 (zał. nr 2 ksero faktury końcowej).

Po zakończeniu robót Wnioskodawca wszedł w spór sądowy z Inwestorem. Powód domaga się odszkodowania stanowiącego koszty usuwania usterek w łazienkach (postępowanie jest nadal w toku - nie zostało zakończone). Dla potrzeb postępowania został powołany biegły sądowy, który sporządził opinię techniczną. Sporządzając kosztorys usunięcia wad łazienek biegły zastosował stawkę VAT w wysokości 8%. Pełnomocnik Inwestora w Zarzutach do opinii biegłego napisał, że budynek jest obecnie wykorzystywany jako hotelowy, co skutkuje koniecznością zastosowania stawki 23% VAT (zał. nr 3 ksero Zarzutów do opinii biegłego). Fakt zmiany sposobu użytkowania nie został jednak zgłoszony odpowiednim organom, gdyż zgodnie z informacją z Urzędu m. Krakowa jest on użytkowany jako mieszkalny.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

 1. Firma jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Usługi wskazane we wniosku były wykonywane w obiekcie objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu Ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
 3. Obiekt należał do grupy PKOB 11.
 4. Budynek, w którym były wykonywane roboty, był wyłącznie budynkiem mieszkalnym.
 5. W budynku były wykonywane następujące czynności: budowa, remont, modernizacja i termomodernizacja, które mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Wykonywane czynności zostały zafakturowane: fakturami częściowymi z protokołami odbioru, w dniach 29 listopada 2012r., 31 grudnia 2012r., 4 lutego 2013r., 4 marca 2013r., ze stawką VAT 8%, fakturą końcową z protokołem odbioru w dniu 26 marca 2013r., ze stawką VAT 8%; fakturą za roboty dodatkowe, nie objęte Umową o Roboty Budowlane 8 kwietnia 2013r., ze stawką 8%VAT.
 7. Cena na fakturze obejmuje materiały i robociznę, za wyjątkiem zakupionego przez Inwestora wyposażenia łazienek.
 8. Roboty wg Umowy zostały zakończone 26 marca 2013r.
 9. Informację o zmianie sposobu użytkowania Wnioskodawca powziął w dniu 27 lipca 2015r., czyli już po zakończeniu robót zgodnych z Umową o Roboty Budowlane.
 10. W czasie wykonywania robót Firma dysponowała pozwoleniem na budowę dostarczonym przez Inwestora, określającym zakres robót oraz przeznaczenie budynku jako mieszkalny, wielorodzinny.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę VAT 8%...
 2. Czy Wnioskodawca z chwilą powzięcia informacji o innym niż w Umowie o Roboty Budowlane sposobie użytkowania budynku, powinien dokonać korekty VAT z 8% na 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. W świetle stanu faktycznego istniejącego na dzień wystawienia faktur, zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę dokumentami zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8% było prawidłowe.
 2. Wobec faktu, że budowa została zakończona w 2013 roku, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania korekty VAT z 8% na 23%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 4 ww. artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W myśl art. 19 ust. 11 ww. ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy, obowiązek podatkowy, w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Ponadto w myśl art. 19 ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Według art. 41 ust. 12c ustawy – w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, w ww. art. 2 pkt 12 ustawy, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.).

W związku z powyższym należy wskazać, że warunkiem prawa do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Natomiast według ww. rozporządzenia – obiektami budowlanymi są konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie). W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne;
 • 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe;
 • 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych – art. 3 pkt 1.

Budynek – w myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 5 listopada 2012r. zawarł Umowę o Roboty Budowlane. Przedmiotem Umowy było wykonanie stanu surowego budynku, zgodnie z pozwoleniem na budowę, dla zamierzenia budowlanego: nadbudowa i przebudowa poddasza wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne.

Po zakończeniu robót Wnioskodawca wszedł w spór sądowy z Inwestorem. Powód domaga się, odszkodowania stanowiącego koszty usuwania usterek w łazienkach (postępowanie jest nadal w toku - nie zostało zakończone). Dla potrzeb postępowania został powołany biegły sądowy, który sporządził opinię techniczną. Sporządzając kosztorys usunięcia wad łazienek biegły zastosował stawkę VAT w wysokości 8%. Pełnomocnik Inwestora w zarzutach do opinii biegłego napisał, że budynek jest obecnie wykorzystywany jako hotelowy, co skutkuje koniecznością zastosowania stawki 23% VAT. Fakt zmiany sposobu użytkowania nie został jednak zgłoszony odpowiednim organom, gdyż zgodnie z informacją z Urzędu jest on użytkowany jako mieszkalny.

Usługi wskazane we wniosku były wykonywane w obiekcie objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Obiekt należał do grupy PKOB 11. Budynek, w którym były wykonywane roboty, był wyłącznie budynkiem mieszkalnym. W budynku były wykonywane następujące czynności: budowa, remont, modernizacja i termomodernizacja, które mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane czynności zostały zafakturowane: fakturami częściowymi z protokołami odbioru, w dniach 29 listopada 2012r., 31 grudnia 2012r., 4 lutego 2013r., 4 marca 2013r., ze stawką VAT 8%, fakturą końcową z protokołem odbioru w dniu 26 marca 2013r., ze stawką VAT 8%; fakturą za roboty dodatkowe, nie objęte Umowa o Roboty Budowlane 8 kwietnia 2013r., ze stawką 8% VAT. Cena na fakturze obejmuje materiały i robociznę, za wyjątkiem zakupionego przez Inwestora wyposażenia łazienek. Roboty wg Umowy zostały zakończone 26 marca 2013r. Informację o zmianie sposobu użytkowania Wnioskodawca powziął w dniu 27 lipca 2015r., czyli już po zakończeniu robót zgodnych z Umową o Roboty Budowlane. W czasie wykonywania robót Firma dysponowała pozwoleniem na budowę dostarczonym przez Inwestora, określającym zakres robót oraz przeznaczenie budynku jako mieszkalny, wielorodzinny.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii wysokości stawki podatku dla robót budowlanych wymienionych we wniosku.

W świetle ww. przepisów należy stwierdzić należy, że preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do czynności enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że warunek do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, jest spełniony, bowiem wykonane czynności polegające na nadbudowie i przebudowie poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne dotyczyły budowy budynku sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale PKOB 11 zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ww. czynności zostały wykonane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy tj. budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zasadności dokonania korekty podatku VAT w związku z tym, że Inwestor obecnie budynek wykorzystuje jako obiekt hotelowy.

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca wyjaśnił, że roboty prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę dostarczonego przez Inwestora, określającego zakres robót oraz przeznaczenie budynku jako mieszkalny, wielorodzinny. Roboty budowlane, łącznie z robotami dodatkowymi, które nie były objęte „Umową o Roboty Budowlane” zostały zakończone w kwietniu 2013r. Mając zatem na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie roboty budowlane w momencie ich wykonywania przez Wnioskodawcę dotyczyły de facto budynku, którego przeznaczenie było określone w pozwoleniu na budowę i budynek ten spełniał definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wnioskodawca zakończył roboty budowlane 26 marca 2013r. Dodatkowe czynności zostały zafakturowane 8 kwietnia 2013r. Zatem z chwilą dokonywania odbioru poszczególnych etapów robót oraz końcowym odbiorem - protokół z 26 marca 2013r. (faktura końcowa) i w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania tych usług właściwą stawką podatku dla wykonanych robót była preferencyjna stawka podatku 8%, spełnione bowiem zostały przesłanki do zastosowania tej stawki podatku zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy. Zmiana sposobu użytkowania, która nastąpiła już po zakończeniu prac budowlanych nie wpływa na zmianę stawki do wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie powinien korygować wystawionych faktur na wykonane usługi, gdyż w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych robót stawką właściwą była stawka 8% VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie pytania i przedstawionego stanowiska, zatem nie rozstrzyga w zakresie opodatkowania ewentualnych usług związanych z usuwaniem usterek w łazienkach, objętych postepowaniem sądowym, bowiem powyższe nie było przedmiotem wniosku.

Podkreślić też należy, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty obrazujące przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Należy zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.