IBPP2/4512-745/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości stosowania stawki 8% dla usług wymienionych we wniosku
IBPP2/4512-745/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. stawka
 3. ścieki
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości stosowania preferencyjnej stawki 8% dla usług wymienionych we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku dla usług opisanych we wniosku.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 października 2015 r., znak: IBPP2/4512-745/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny (uzupełniony ww. pismem z 6 listopada 2015 r.):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 17.02.2012 r. Od tego czasu jest też czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi firmę świadczącą m. in. usługi:

 1. w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów, czyszczenia separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów oraz monitoringiem telewizyjnym i wycinaniem korzeni w ramach udrażniania i czyszczenia;
 2. usługi bieżącej konserwacji i utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast;
 3. usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, zbiorników bezodpływowych wraz z wywozem odpadów.

Do wykonywania wyżej wymienionych usług niezbędny jest odpowiedni sprzęt: samochody specjalne ssąco-płuczące (asenizacyjne) do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów, specjalistyczne pojazdy wyposażone w sprzęt do monitoringu kanalizacji oraz wycinania korzeni na kanalizacji i rurociągach.

W ostatnim czasie jeden z odbiorców usług poprosił o skorygowanie faktur dokumentujących sprzedaż usług. W związku z tym faktem pojawiły się wątpliwości co do prawidłowego zastosowania stawki VAT na wykonywaną przez Wnioskodawcę usługę. W roku 2012, kiedy Wnioskodawca rozpoczynał prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikował usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej poza budynkami wykonywane na odrębne zlecenie (wykonywane przez podmiot nie będący zarządcą) do grupy: 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”, natomiast usługi czyszczenia kanalizacji wewnętrznej w budynkach wykonywane na odrębne zlecenie do grupy: 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających” (wykonywane przez podmiot nie będący zarządcą). Dodatkowo w sprawie odpowiedniej stawki podatku od wartości dodanej Wnioskodawca konsultował się telefonicznie z Krajową Informacją Podatkową, gdzie uzyskał potwierdzenie, iż usługi czyszczenia kanalizacji wykonywane przez podmiot nie będący zarządcą sieci, nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT oraz korzystał z dostępnych w bazie interpretacji indywidualnych wydawanych w podobnych sprawach (np.: IPTPP1/443-603/12-4/AK z dnia 25.09.2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi). Zasadą jest, iż przedsiębiorca sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje wyroby i usługi wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach, a dopiero w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany zwraca się do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w sprawie odpowiedniego grupowania.

W związku z wezwaniem klienta do skorygowania faktur, Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o klasyfikację wykonywanych usług wg PKWiU. W lipcu 2015 roku Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 15.07.2015 r. (w załączniku do wniosku ORD-IN) zgodnie, z którymi usługi:

 1. czyszczenia, udrażniania i utrzymywania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem osadów zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 2. przegląd i ocena stanu technicznego kanalizacji przy użyciu kamery telewizyjnej wraz z opisem zostały zakwalifikowane do PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 3. wycinka korzeni zarastających przewody kanalizacyjne zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 4. bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast - jeżeli prace są wykonywane przez właściciela lub zarządzającego siecią, jak również na ich zlecenie, (ale bez zleconych prac budowlanych) zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 5. przeprowadzanie serwisu eksploatacyjnego separatora koalescencyjnego węglowodorów, zainstalowanego na kolektorze kanalizacji deszczowej - bez przeprowadzania napraw i konserwacji zostały zakwalifikowane do PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 6. czyszczenie separatora oleju oraz zbiornika bezodpływowego wraz z wywozem odpadów, polegające na odpompowaniu zanieczyszczeń za pomocą urządzenia specjalistycznego lub na ręcznym czyszczeniu filtrów za pomocą myjki ciśnieniowej zostały zakwalifikowane do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 7. inspekcji telewizyjnej rurociągów grawitacyjnych za pomocą kamery specjalistycznej z oprogramowaniem - bez przeprowadzania napraw i konserwacji zostały zakwalifikowane do PKWiU 71.20.19.0 „Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych;

Do dnia otrzymania pisma z Urzędu Statystycznego na wszystkie wyżej wymienione usługi Wnioskodawca stosował 23 % stawkę VAT.

Po konsultacjach z firmami z branży, jak również potwierdzeniu przez Ośrodek Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wykonywane usługi, wyszczególnione poniżej, Wnioskodawca klasyfikuję następująco:

 1. usługi czyszczenia, udrażniania i utrzymywania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem osadów do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 2. wycinka korzeni zarastających przewody kanalizacyjne do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 3. bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast - jeżeli prace są wykonywane przez właściciela lub zarządzającego siecią, jak również na ich zlecenie, (ale bez zleconych prac budowlanych) do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 4. czyszczenie separatora oleju oraz zbiornika bezodpływowego wraz z wywozem odpadów, polegające na odpompowaniu zanieczyszczeń za pomocą urządzenia specjalistycznego lub na ręcznym czyszczeniu filtrów za pomocą myjki ciśnieniowej do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania (sformułowane ostatecznie w ww. piśmie z 6 listopada 2015 r.):

1.Czy prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki VAT dla wszystkich niżej wymienionych usług:

 • czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej PKWiU 37.00.11.0;
 • udrażniania systemów kanalizacyjnych i czyszczenia rur kanalizacyjnych PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych PKWiU 37.00.11.0;
 • pompowania ścieków, podczyszczania urządzeń wody opadowej PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia zbiorników bezodpływowych PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia piaskowników, zbiorników retencyjnych i sanitarnych PKWiU 37.00.11.0;
 • czyszczenia przepompowni, przykanalików, separatorów, studni rewizyjnych i kanałów kołowych PKWiU 37.00.11.0;
 • bieżąca konserwacja i utrzymanie w drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego PKWiU 37.00.11.0;
 • awaryjnego czyszczenia wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast PKWiU 37.00.11.0;
 • usług wycinania korzeni na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągach PKWiU 37.00.11.0;
 • wywozu i utylizacji odpadów związanych z wykonaniem przez Wnioskodawcę wszystkich wyżej wymienionych usług (PKWiU 37.00.11.0)...

2.Czy w związku z zaistniałą sytuacją prawidłowe będzie stosowanie 8% stawki VAT na w/w usługi od dnia 15.07.2015 roku tj. od dnia wydania przez Urząd Statystyczny w Łodzi pisma o klasyfikacji wykonywanych przez firmę Wnioskodawcy usług, które zostały szczegółowo opisane we wniosku ORD-IN...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 01.01.2011 r. dla potrzeb podatku VAT stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3. art. 122 i art. 129 ust. 1. W treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 w/w ustawy o VAT w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, a stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex. 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz fakt, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez zapis „PKWiU ex” zostały wskazane konkretne usługi z grupy 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” Wnioskodawca uważa, że ma prawo do stosowania 8% stawki podatku VAT dla tych usług. Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi z 15.07.2015 r. usługi czyszczenia, wycinania korzeni, utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów, mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 37.00.11.0. Zgodnie natomiast z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.01.2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS. Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. W momencie, gdy wystąpiła jakakolwiek wątpliwość, co do prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż usług Wnioskodawca zwrócił się o informację do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Po otrzymaniu odpowiedzi zaklasyfikował wykonywane przeze siebie usługi, których dotyczy pytanie w pozycji 68 - wniosku ORD-IN, do PKWiU 37.00.11.0. Zgodnie więc z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo stosować preferencyjną stawkę 8% podatku VAT na opisane w pytaniu usługi. Stosowanie stawki 8% podatku powinien rozpocząć od dnia wydania przez Urząd Statystyczny w Łodzi pisma z informacją o klasyfikacji usług tj. od dnia 15.07.2015 r. i tak też uczynił.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wedle art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Należy przy tym wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Według zapisu pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego przypisania produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 - „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Tak więc wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m. in. usługi:

 1. w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów, czyszczenia separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów oraz monitoringiem telewizyjnym i wycinaniem korzeni w ramach udrażniania i czyszczenia;
 2. usługi bieżącej konserwacji i utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast;
 3. usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, zbiorników bezodpływowych wraz z wywozem odpadów.

W związku z powstałymi wątpliwościami co do prawidłowości w zakresie przyporządkowania świadczonych usług do odpowiedniego symbolu PKWiU a co za tym idzie także stosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług, Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o klasyfikację wykonywanych usług wg PKWiU.

Po otrzymaniu w dniu 15 lipca 2015 r. informacji z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, Wnioskodawca klasyfikuje świadczone przez siebie usługi w następujący sposób:

 1. usługi czyszczenia, udrażniania i utrzymywania w drożności sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem osadów do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 2. wycinka korzeni zarastających przewody kanalizacyjne do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 3. bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast - jeżeli prace są wykonywane przez właściciela lub zarządzającego siecią, jak również na ich zlecenie, (ale bez zleconych prac budowlanych) do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”;
 4. czyszczenie separatora oleju oraz zbiornika bezodpływowego wraz z wywozem odpadów, polegające na odpompowaniu zanieczyszczeń za pomocą urządzenia specjalistycznego lub na ręcznym czyszczeniu filtrów za pomocą myjki ciśnieniowej do PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy oraz przedstawiony zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU ex 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stosowania stawki 8% dla usług wymienionych we wniosku jest prawidłowe.

W świetle powyższego Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 8% po otrzymaniu pisma z Urzędu Statystycznego. Należy jednak dodać, że jeśli przed tą datą Wnioskodawca również świadczył tego typu usługi to powinny być także one opodatkowane według właściwej stawki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności zmiana PKWiU dla opisywanych we wniosku usług) lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Dodatkowo, odnośnie załączonych do wniosku z 7 sierpnia 2015 r. dokumentów, należy wyjaśnić, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w postępowaniu interpretacyjnym nie może dokonywać analizy treści dokumentów dołączonych do wniosku o interpretację indywidualną. Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego w sposób bezsporny wynika, że wnioskodawca jest obowiązany sam przedstawić szczegółowo stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe i na tej podstawie uprawniony organ wydaje interpretację indywidualną. Zatem organ wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.