IBPP2/4512-569/16/AZ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży przez Wnioskodawcę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów) oraz stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży voucherów wystawianych przez Partnerów .
IBPP2/4512-569/16/AZinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów) oraz stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży voucherów wystawianych przez Partnerów (pytania nr 3 i 4).

Wniosek został uzupełniony pismem z 30 czerwca 2016r. (data wpływu 4 lipca 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-295/16/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A. sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegow dniu 18 kwietnia 2016 r. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka z racji krótkiego czasu istnienia nie jest jeszcze czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak w momencie wykonywania zdarzeń opisanych w niniejszym wniosku Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Sprzedaż voucherów

Spółka zamierza współpracować z Partnerami, którymi będą trenerzy fitness (osoby fizyczne). Współpraca polegać będzie na tym, że Spółka będzie sprzedawała vouchery na usługi oferowane przez Partnerów, tj. zindywidualizowane usługi związane ze sportem i rekreacją, poprawą zdrowia i kondycji fizycznej. Spółka nie będzie świadczyć przedmiotowych usług, ale ograniczać się będzie do sprzedaży voucherów dla osób, które będą chciały skorzystać z usług Partnerów.

Vouchery upoważniać będą ich posiadaczy do osobistego korzystania z usług świadczonych przez Partnerów w zakresie i czasie właściwym dla konkretnego programu oferowanego przez danego Partnera. Vouchery mogą być wystawiane przez Partnerów w formie papierowej lub elektronicznej. Partnerzy mogą świadczyć usługi, które mogą być opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23%, jak również 8%, w szczególności Partnerzy mogą świadczyć na rzecz danego klienta usługi mieszane, tj. opodatkowane zarówno stawką 23%, jak i 8% VAT. Może być również tak, że Partnerzy świadcząc usługi na rzecz klientów, będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, które jest przewidziane przez art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT (ze względu na nieprzekroczenie kwoty limitu obrotów, o których mowa w tym przepisie). Voucher będzie jedynie znakiem legitymacyjnym, który ucieleśnia określoną wartość, np. 100 PLN. Na taką kwotę klient, będzie mógł zakupić usługi od Partnera, przy czym - tak jak Spółka wskazała powyżej - mogą to być usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT, jak również usługi zwolnione z VAT z uwagi na korzystanie przez Partnera ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT. Spółka na moment sprzedaży voucheru nie jest w stanie ustalić z jakich usług będzie korzystał klient, i jaką stawką VAT będą opodatkowane. Dlatego voucher - w znaczeniu prawnym - będzie znakiem legitymacyjnym - bonem wartościowym, który upoważnia klienta do bezgotówkowego zakupu usług oferowanych przez Partnera. Konkretyzacja jaka usługa i o jakiej wartości zostanie zakupiona przez klienta następuje bezpośrednio w relacji klient - Partner. W efekcie, to Partner wystawiał będzie na rzecz klienta fakturę VAT, paragon lub inny dokument dokumentujący sprzedaż konkretnej usługi.

Spółka będzie rozliczać się z Partnerami, których vouchery będzie oferować klientom, według następującego schematu, przyjmując, że wartość nominalna vouchera wynosi np. 100 PLN:

 • Spółka otrzymuje voucher od Partnera, celem jego sprzedaży klientom,
 • Klient kupuje voucher od Spółki o wartości nominalnej 100 PLN - za cenę 100 PLN (sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT),
 • Spółka wystawia na rzecz Partnera fakturę VAT z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży -usługa opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23% (np. 10 PLN netto + 23% VAT, tj. 12,30 PLN). Następnie Spółka przekazuje Partnerowi środki pieniężne z tytułu sprzedaży voucherów, pomniejszone o jej wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi pośrednictwa (w naszym przykładzie Spółka przekazuje Partnerowi 87,70 PLN, natomiast pozostawia 12,30 PLN tytułem należnego jej wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa w sprzedaży voucherów). Rozliczenie z Partnerami odbywać się będzie w ustalonych indywidualnie okresach rozliczeniowych, np. tygodniowo, miesięcznie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Voucher będzie wystawiany na określoną kwotę, a cena vouchera zasadniczo nie będzie stanowić równowartości konkretnej usługi. Nominalna wartość vouchera może stanowić równowartość kilku usług.
 2. Wydawanie voucherów nie będzie ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej ani faktury. Zapłata za voucher będzie dokumentowana notą księgową. Spółka zamierza prowadzić ewidencję wydanych voucherów.
 3. Będzie istniała możliwość wykorzystania częściowego jednego vouchera oraz łącznego wykorzystania kilku voucherów. W przypadku, gdy cena usługi będzie wyższa usługobiorca będzie dopłacał różnicę pomiędzy wartością nominalną vouchera oraz ceną usługi.
 4. Voucher nie będzie uprawniał do nabycia usługi po obniżonej cenie.
 5. Nie będzie istniała możliwość zwrotu vouchera w przypadku rezygnacji z jego realizacji przed upływem ważności vouchera.
 6. Nie będzie istniała możliwość zwrotu należności po upływie terminu ważności vouchera
 7. Jeżeli wartość usługi będzie niższa niż wartość nominalna vouchera to będzie istnieć możliwość wykorzystania tej różnicy na zakup innej usługi nawet w połączeniu

z kolejnym voucherem (gdyż możliwe jest wykorzystanie vouchera na zakup kilku usług).

 1. Voucher będzie dokumentem o określonej wartości pieniężnej uprawniającym do nabycia świadczenia Partnera. Innymi słowy voucher będzie jedynie dowodem uprawniającym jego nabywcę do odbioru określonego świadczenia, tj. skorzystania z oferowanej przez Partnera usługi. Klient dokonując zakupu nie będzie jednak znał dokładnie przedmiotu sprzedaży, rodzaju, jego ilości oraz ceny świadczenia poza tym, iż będzie wiedział, że Partnerzy Spółki świadczą usługi z zakresu sportu, rekreacji, poprawy zdrowia i kondycji fizycznej. Vouchery będą uprawniały do zakupu różnego rodzaju usług Partnerów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, oznaczone we wniosku numerami 3 i 4:

3.Czy sprzedaż przez Spółkę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów), które uprawniają do zakupu przez klientów usług u Partnerów, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...

4.Czy usługa pośrednictwa świadczona przez Spółkę na rzecz Partnerów, polegająca na sprzedaży wystawianych przez Partnerów voucherów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 4:

Ad. 3.

Zdaniem Spółki, sprzedaż przez Spółkę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów), które uprawniają do zakupu przez klientów usług u Partnerów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki, usługa pośrednictwa świadczona przez Spółkę na rzecz Partnerów, polegająca na sprzedaży wystawianych przez Partnerów voucherów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

UZASADNIENIE STANOWISKA SPÓŁKI

Ad 3.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPTU przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Sprzedaż voucherów przez Spółkę na rzecz klienta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ voucher nie jest ani towarem, a jego przekazanie klientowi nie jest usługą. Voucher jest znakiem legitymacyjnym, ucieleśniającym określoną wartość pieniężną, który uprawnia do zakupu usługi. Tym samym zastępuje on środki pieniężne (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja z dnia 26.06.2009 r., sygn. ILPP1/443-420/09-4/BP). Spółka sprzedając voucher klientowi, nie świadczy ani usługi, ani nie wydaje towaru, voucher nie jest żadnym świadczeniem, do świadczenia dochodzi dopiero z chwilą zakupu usługi przez klienta u Partnera (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja z dnia 27.08.2009 r., sygn. IPPP1/443-606/09-2/AP; interpretacja z dnia 12.02.2010 r., sygn. IPPP2/443-19/10-2/RR; interpretacja

z dnia 5.01.2010 r., sygn. IPPP3/443-1086/09-3/MM).

Nie ma przy tym znaczenia, że Spółka w związku ze sprzedażą vouchera pobierać będzie wynagrodzenie, wynagrodzenie to jest bowiem Spółce należne w związku ze świadczoną przez Spółkę usługą.

Stanowisko Spółki potwierdza szereg interpretacji podatkowych, m.in.:

Ponieważ sprzedaż vouchera klientowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, powinno być dokumentowane nie fakturą, lecz notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym Spółki (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19.02.2010 r., sygn. IBPP1/443-I167/09/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24.09.2014 r., sygn. IPPP2/443-556/14-4/AO).

Ad 4.

Spółka rozprowadzając vouchery Partnerów, poprzez ich sprzedaż klientom, de facto świadczy usługę na rzecz Partnerów. Spółka jest pośrednikiem w sprzedaży vouchera, za które to czynności pobierać będzie wynagrodzenie w formie prowizji, liczonej jako określony procent wartości sprzedanych voucherów. Kwota prowizji będzie stanowić dla Spółki podstawę opodatkowania podatkiem VAT, natomiast sama usługa będzie opodatkowana stawką 23% VAT (art. 41 ust. 1 UPTU),

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie między innymi, w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.06.2012 r., sygn. IPPP1/443-260/12-2/PR, z dnia 28.09.2012 r., sygn. IPPP1/443-660/12-2/MP, z dnia 22.10.2010 r, sygn. IPPP2-443-471/10-7/KG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych pytaniami oznaczonymi we wniosku numerami 3 i 4 jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z wyżej wskazanymi regulacjami, przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku, którego istnieje bezpośredni jego odbiorca odnoszący korzyść związaną z tym świadczeniem.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 cyt. ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2i art. 110 wynosi 23%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca - z racji krótkiego czasu istnienia nie jest jeszcze czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak w momencie wykonywania zdarzeń opisanych w niniejszym wniosku będzie zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT - zamierza współpracować z Partnerami, którymi będą trenerzy fitness (osoby fizyczne). Współpraca polegać będzie na tym, że Wnioskodawca będzie sprzedawał vouchery na usługi oferowane przez Partnerów, tj. zindywidualizowane usługi związane ze sportem i rekreacją, poprawą zdrowia i kondycji fizycznej. Wnioskodawca nie będzie świadczyć przedmiotowych usług, ale ograniczać się będzie do sprzedaży voucherów dla osób, które będą chciały skorzystać z usług Partnerów. Vouchery upoważniać będą ich posiadaczy do osobistego korzystania z usług świadczonych przez Partnerów w zakresie i czasie właściwym dla konkretnego programu oferowanego przez danego Partnera. Vouchery mogą być wystawiane przez Partnerów w formie papierowej lub elektronicznej. Partnerzy mogą świadczyć usługi, które mogą być opodatkowane podatkiem VAT wg. stawki 23%, jak również 8%, w szczególności Partnerzy mogą świadczyć na rzecz danego klienta usługi mieszane, tj. opodatkowane zarówno stawką 23%, jak i 8% VAT. Może być również tak, że Partnerzy świadcząc usługi na rzecz klientów, będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, które jest przewidziane przez art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT (ze względu na nieprzekroczenie kwoty limitu obrotów, o których mowa w tym przepisie). Voucher będzie jedynie znakiem legitymacyjnym, który ucieleśnia określoną wartość, np. 100 PLN. Na taką kwotę klient, będzie mógł zakupić usługi od Partnera Konkretyzacja jaka usługa i o jakiej wartości zostanie zakupiona przez klienta następuje bezpośrednio w relacji klient - Partner. W efekcie, to Partner wystawiał będzie na rzecz klienta fakturę VAT, paragon lub inny dokument dokumentujący sprzedaż konkretnej usługi. Voucher będzie wystawiany na określoną kwotę, a cena vouchera zasadniczo nie będzie stanowić równowartości konkretnej usługi. Nominalna wartość vouchera może stanowić równowartość kilku usług. Wydawanie voucherów nie będzie ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej ani faktury. Zapłata za voucher będzie dokumentowana notą księgową. Wnioskodawca zamierza prowadzić ewidencję wydanych voucherów. Będzie istniała możliwość wykorzystania częściowego jednego vouchera oraz łącznego wykorzystania kilku voucherów. W przypadku, gdy cena usługi będzie wyższa usługobiorca będzie dopłacał różnicę pomiędzy wartością nominalną vouchera oraz ceną usługi. Voucher nie będzie uprawniał do nabycia usługi po obniżonej cenie. Nie będzie istniała możliwość zwrotu vouchera w przypadku rezygnacji z jego realizacji przed upływem ważności vouchera. Nie będzie istniała możliwość zwrotu należności po upływie terminu ważności vouchera. Jeżeli wartość usługi będzie niższa niż wartość nominalna vouchera to będzie istnieć możliwość wykorzystania tej różnicy na zakup innej usługi nawet w połączeniu z kolejnym voucherem (gdyż możliwe jest wykorzystanie vouchera na zakup kilku usług). Voucher będzie dokumentem o określonej wartości pieniężnej uprawniającym do nabycia świadczenia Partnera. Innymi słowy voucher będzie jedynie dowodem uprawniającym jego nabywcę do odbioru określonego świadczenia, tj. skorzystania z oferowanej przez Partnera usługi. Klient dokonując zakupu nie będzie jednak znał dokładnie przedmiotu sprzedaży, rodzaju, jego ilości oraz ceny świadczenia poza tym, iż będzie wiedział, że Partnerzy Spółki świadczą usługi z zakresu sportu, rekreacji, poprawy zdrowia i kondycji fizycznej. Vouchery będą uprawniały do zakupu różnego rodzaju usług Partnerów.

Za wykonana przez Wnioskodawcę sprzedaż voucherów będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w sprzedaży voucherów, sposób jego naliczenia i rozliczenia został opisany we wniosku. Rozliczenie z Partnerami odbywać się będzie w ustalonych indywidualnie okresach rozliczeniowych, np. tygodniowo, miesięcznie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy sprzedaż przez Wnioskodawcę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów), które uprawniają do zakupu przez klientów usług u Partnerów, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy usługa pośrednictwa sprzedaży opisanych voucherów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę voucherów wartościowych (wystawianych przez Partnerów), które uprawniają do zakupu przez klientów usług u Partnerów, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy.

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „vouchera”. Zdaniem tut. Organu, voucher jest dokumentem o określonej wartości pieniężnej uprawniającym do nabycia wskazanego świadczenia. Innymi słowy jest to tak naprawdę jedynie znak legitymacyjny/dowód uprawniający jego nabywcę do odbioru określonego świadczenia, tj. nabycia wybranego towaru lub skorzystania z usługi. Voucher sam w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb, nie stanowi więc on autonomicznego świadczenia. Dlatego też bezsporne jest, zdaniem tut. Organu, że voucher nie mieści się w definicji towaru, jak i w definicji usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonego towaru lub usługi. W konsekwencji zatem, sama czynność wydania vouchera nie powinna być utożsamiana z dostawą towaru i świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT.

W opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania są usługi pośrednictwa (dystrybucji) świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Partnerów, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. W przypadku sprzedaży voucherów dotyczących usług świadczonych przez Partnerów, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w sprzedaży usług pomiędzy Partnerami (dostawcami usług) a ostatecznymi nabywcami usług. Odbiorcami usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę są jej Partnerzy. Oni to uzyskują korzyści z tytułu sprzedaży voucherów, w postaci przyszłej prawdopodobnej sprzedaży własnych usług. Wnioskodawca, w zamian za sprzedaż voucherów otrzymuje od Partnerów wynagrodzenie.

Ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w ustawie o VAT ani też w przepisach wykonawczych do ustawy jako zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, jak również nie korzystają z preferencyjnej stawki VAT, podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniami nr 3 i 4 jest prawidłowe.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren Klubu Fitness (pytania nr 1 i 2) będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.