IBPP2/4512-490/16-3/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawidłowość rozliczenia wyświadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia wyświadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia wyświadczonych usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z sierpnia 2016 r. znak: IBPP2/4512-490/16-1/RSz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje usługi budowlane. Standardową stawką VAT jaka obowiązuje wnioskodawcę przy wykonaniu robót budowlanych wynosi 23 %.

W dniu 18.03.2015 r. zawarł umowę z indywidualną osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dla której dominujące PKD to 86.10.Z. Przedmiotem umowy były prace budowlane polegające na remoncie budynku pałacu zgodnie z przedłożonym przez Inwestora projektem. Inwestor przedłożył projekt na wykonanie remontu przedmiotowego pałacu oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie robót budowlanych. Z umowy oraz przedłożonych przez Inwestora dokumentów projektowych nie wynikało, iż przedmiotem umowy miało być wykonanie remontu pałacu na potrzeby domu spokojnej starości. Charakter prowadzonych prac także uniemożliwiał stwierdzenie finalnego przeznaczenia, gdyż analogiczne prace remontowe wykonuje się przy szeregu innych budynków. W umowie strony ustaliły stawkę VAT w wysokości 23%. Wnioskodawca z taką stawką podatku VAT wystawił faktury VAT, które zostały zaakceptowane przez Inwestora i opłacane. Podatek VAT od przedmiotowych faktur został rozliczony i uiszczony przez Wnioskodawcę.

Jednakże Inwestor dopiero na etapie rozliczenia ostatnich prac poinformował, iż prowadzone przez niego prace dotyczą domu spokojnej starości i powinny być zatem rozliczone z zastosowaniem stawki 8% przewidzianej w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Informacje o możliwości skorzystania z takiej stawki Inwestor wg jego oświadczenia uzyskał dopiero pod koniec całej inwestycji.

Wnioskodawca z uwagi na fakt, iż umowy rozliczył zgodnie z jej treścią, tj. stosując stawkę 23%, odmówił zmiany dotychczasowego rozliczenia. W odpowiedzi na takie stanowisko, Inwestor przekazał Wnioskodawcy oświadczenie, iż budowana inwestycja stanowić ma docelowo dom spokojnej starości. Inwestor nie dokonał płatności ostatniej faktury uzależniając ją od wystawienia korekty faktury VAT zarówno końcowej jak i faktur poprzednich (zapłaconych) i zastosowania preferencyjnej stawki VAT. Następnie, tj. już po zakończeniu prac budowlanych przez Wnioskodawcę, Inwestor przedstawił nową decyzję o pozwoleniu na budowę z 2 listopada 2015 r. z której to treści wynika, iż pozwolenie dotyczy remontu pałacu z przeznaczeniem na dom spokojnej starości. Do decyzji dołączony był zmieniony projekt budowlany. Zakres prac niezbędnych do zrealizowania obydwu projektów nie jest identyczny.

W piśmie z 22 września 2016 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Usługi wskazane we wniosku nie były objęte społecznym programem mieszkaniowym w rozumienie art. 41 ust. 12a w zw. z ust. 12b ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług.
 3. Symbol PKOB obiektu, w którym były wykonywane czynności to 1273 „Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury”. Symbol ten został oparty o przedłożoną przez Inwestora decyzję Konserwatora Zabytków ... z dnia 28-06-2013, która to pozwalała na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku: pałac ....
  Symbol PKOB dla obiektu, który powstał po przebudowie to 1264 - „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”. PKOB ustalone na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ..., z dnia 02 listopada 2015r., która pozwalała na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w ..., z informacją, iż budynek będzie przeznaczony na Dom Spokojnej Starości.
 4. Inwestor poinformował, już po zakończeniu robót przez Wnioskodawcę i wystawieniu faktury końcowej, iż w wyremontowanym obiekcie będą świadczone usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.
 5. Zmiana klasyfikacji budynku nastąpiła po zakończeniu prac budowlanych wykonywanych przez Wnioskodawcę, co nastąpiło dnia 3.08.2015r. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku z dnia 2.11.2015r. stanowi zaś, iż będą wykonywane tam prace w zakresie robót budowlanych, zgodnie z programem prac zawartych w projekcie budowlanym pn. „Projekt budowlany - Dom Spokojnej Starości”.
 6. Czynności związane z realizacją projektu budowlanego, będącego przedmiotem zapytania nie mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Z otrzymanej części projektu budowlanego nie wynikało, czy budynek, w którym zostały dokonywane prace budowlane był budynkiem wyłącznie mieszkalnym, czy też znajdowały się tam lokale użytkowe oraz jaką zajmowały powierzchnię. Z oceny wizualnej budynek, w którym Wnioskodawca dokonywał przebudowy, był budynkiem nie zamieszkanym, był ruiną nie użytkowaną. Otrzymana część projektu zawierała informacje na temat zewnętrznej elewacji budynku.
 8. Prace świadczone przez Wnioskodawcę były wykonywane wyłącznie w obrębie bryły budynku.
 9. Wykonywane czynności zostały fakturowane zgodnie z umową, tj.: I faktura jako zaliczka, kolejne 3 faktury na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych zgodnie z wykonanymi pracami, 5 faktura rozliczeniowa do wystawionej zaliczki. Na fakturach zastosowano VAT 23%.
 10. Cena usługi na fakturze obejmuje wartość całego świadczenia, tj. wartość zużytych materiałów oraz koszty robocizny.
 11. Roboty objęte umową zostały zakończone 03-08-2015r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczenie jak we wniosku):
 1. Od którego momentu należy stosować preferencyjną stawkę VAT, tj. od momentu oświadczenia inwestora wykonawcy o charakterze wykonywanych prac czy też od początku inwestycji?
 2. Czy Wykonawca obowiązany jest skorygować nie opłaconą przez Inwestora końcową fakturę VAT i zastosować przy rozliczaniu końcowych prac stawkę 8%?
 3. Czy Wykonawca może / jest obowiązany skorygować wystawione i rozliczone w całości przez strony faktury VAT za poprzednio wykonane prace budowlane w których stosowana była ogólna stawka podatku VAT 23% i zastosować dla całości umowy stawkę VAT w wysokości 8%?

1. Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1:

W ocenie Wnioskodawcy preferencyjną stawkę podatku Vat 8% należy stosować od momentu oświadczenia inwestora o charakterze przeznaczenia budynku i przedłożenia stosownych dokumentów, tj. od dnia 02-11-2015r. (mimo iż nie zatwierdzony projekt, obejmujący inny rodzaj i zakres prac budowlanych był już w lipcu 2015r). Prace zostały zakończone przez Wnioskodawcę przed przedstawieniem przez Inwestora dokumentów dowodzących tego, iż prowadzone prace stanowią adaptację pod przygotowanie domu spokojnej starości, tj. objętych stawką Vat w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto zawierając umowę i w czasie trwania umowy Inwestor nie przedstawił dokumentów mogących być podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT.

2. Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2:

W ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do skorygowania końcowej faktury i zastosowania stawki VAT 8%, gdyż informacje i dokumenty zostały dostarczone po zakończeniu prac remontowych i rozliczeniu końcowym tych prac.

3. Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3:

W ocenie Wnioskodawcy Wykonawca nie jest zobowiązany skorygować wystawione i rozliczone w całości przez strony faktury VAT za poprzednio wykonane prace budowlane, w których była zastosowana ogólna stawka podatku Vat 23% i zastosowania stawki Vat 8% gdyż brak jest w tym zakresie podstawy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Dla zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług znaczenia ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego dotyczą te prace.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują również pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia.

Poprzez podanie klasyfikacji ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W myśl tego rozporządzenia budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Stosownie do przepisów cyt. rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) przez:

 • Obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.
 • Budynki rozumie się zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.
 • Budynki mieszkalne rozumie się obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do grupy 12 zaklasyfikowane zostały budynki niemieszkalne a w niej, do klasy:

 • 1264 zaliczono „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”.
 • 1273 zaliczono „Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury”.

Klasa 1264 obejmuje:

 • Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi
 • Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka
 • Szpitale kliniczne
 • Szpitale więzienne i wojskowe
 • Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.
 • Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.

Klasa nie obejmuje: Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130).

Klasa 1273 obejmuje:

 • Wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów.

Treść powyższych przepisów wskazuje, że co do zasady, dostawa towarów i świadczenie usług, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, której stosowanie ma charakter reguły ogólnej. Stawki zaś obniżone (preferencyjne) mają charakter wyjątkowy i mogą mieć zastosowanie wyłącznie do czynności wskazanych wprost przez prawodawcę w ustawie lub w przepisach wykonawczych do ustawy.

O możliwości zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Analizując treść tych przepisów należy stwierdzić, że preferencyjna stawka opodatkowania została przewidziana dla usług m.in. remontu wykonywanych w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264 w sytuacji, gdy w obiektach tych będzie świadczona przez instytucję ochrony zdrowia usługa zakwaterowania (cel mieszkaniowy) z opieką lekarską i pielęgniarską.

Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania budynku do właściwej klasy PKOB, w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług budowlanych związanych z jego budową ciąży na wykonawcy.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 18.03.2015 r. zawarł umowę z indywidualną osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dla której dominujące PKD to 86.10.Z. Wnioskodawca jest wykonawcą prac budowlanych polegających na remoncie budynku pałacu zgodnie z przedłożonym przez Inwestora projektem. Inwestor przedłożył projekt na wykonanie remontu przedmiotowego pałacu oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie robót budowlanych.

Symbol PKOB obiektu, w którym były wykonywane czynności to 1273 „Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury”. Symbol ten został oparty o przedłożoną przez Inwestora decyzję Konserwatora Zabytków ... z dnia 28-06-2013, która to pozwalała na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku: pałac ....

Czynności związane z realizacją projektu budowlanego, będącego przedmiotem zapytania – jak wskazał Wnioskodawca - nie mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z otrzymanej części projektu budowlanego nie wynikało, czy budynek, w którym zostały dokonywane prace budowlane był budynkiem wyłącznie mieszkalnym, czy też znajdowały się tam lokale użytkowe oraz jaką zajmowały powierzchnię. Z oceny wizualnej budynek, w którym Wnioskodawca dokonywał przebudowy, był budynkiem nie zamieszkanym, był ruiną nie użytkowaną. Otrzymana część projektu zawierała informacje na temat zewnętrznej elewacji budynku.

Prace świadczone przez Wnioskodawcę były wykonywane wyłącznie w obrębie bryły budynku.

W umowie strony ustaliły stawkę VAT w wysokości 23%.Wnioskodawca z taką stawką podatku VAT wystawił faktury VAT, które zostały zaakceptowane przez Inwestora i opłacane. Podatek VAT od przedmiotowych faktur został rozliczony i uiszczony przez Wnioskodawcę.

Wykonywane czynności zostały fakturowane zgodnie z umową, tj.: I faktura jako zaliczka, kolejne 3 faktury na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych zgodnie z wykonanymi pracami, 5 faktura rozliczeniowa do wystawionej zaliczki.

Na fakturach zastosowano VAT 23%.

Cena usługi na fakturze obejmuje wartość całego świadczenia, tj. wartość zużytych materiałów oraz koszty robocizny.

Roboty objęte umową zostały zakończone 03-08-2015r.

Inwestor poinformował, po zakończeniu robót przez Wnioskodawcę i wystawieniu faktury końcowej, iż w wyremontowanym obiekcie będą świadczone usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Zmiana klasyfikacji budynku nastąpiła po zakończeniu prac budowlanych wykonywanych przez Wnioskodawcę,

Symbol PKOB dla obiektu, który powstał po przebudowie to 1264 - „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”. PKOB ustalone na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ..., z dnia 02 listopada 2015r., która pozwalała na prowadzenie robót budowlanych w pałacu ..., z informacją, iż budynek będzie przeznaczony na Dom Spokojnej Starości.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku z dnia 2.11.2015r. stanowi, iż będą wykonywane tam prace w zakresie robót budowlanych, zgodnie z programem prac zawartych w projekcie budowlanym pn. „Projekt budowlany - Dom Spokojnej Starości

Wnioskodawca z uwagi na fakt, iż umowy rozliczył zgodnie z jej treścią, tj. stosując stawkę 23%, odmówił zmiany dotychczasowego rozliczenia.

W odpowiedzi na takie stanowisko, Inwestor przekazał Wnioskodawcy oświadczenie, iż budowana inwestycja stanowić ma docelowo dom spokojnej starości.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy kluczowym elementem jest określenie stawki VAT dla prac budowlanych wykonywanych przez Wnioskodawcę w ww. budynku.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do czynności enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obniżona stawka nie obejmuje więc obiektów budowlanych lub ich części nie zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie istotna jest klasyfikacja PKOB obiektu (budynku), istniejącego w momencie wykonywania prac budowlanych. Bez znaczenia dla ustalenia właściwej wysokości stawki podatku VAT pozostaje fakt, że obiekt (budynek) po zakończeniu prac budowlanych będzie zakwalifikowany do obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Wątpliwość Wnioskodawcy w pierwszej kolejności, dotyczy kwestii ustalenia, od którego momentu należy stosować preferencyjną stawkę VAT, tj. od momentu oświadczenia inwestora wykonawcy o charakterze wykonywanych prac czy też od początku inwestycji.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (wykonawcą) zawarł umowę w dniu 18.03.2015 r. na prace budowlanych polegające na remoncie budynku pałacu zgodnie z przedłożonym przez Inwestora projektem.

Roboty objęte umową zostały zakończone 3 sierpnia 2015r. Po zakończeniu prac budowlanych przez Wnioskodawcę, Inwestor przedstawił nową decyzję o pozwoleniu na budowę z 2 listopada 2015 r. z której to treści wynika, iż pozwolenie dotyczy remontu pałacu z przeznaczeniem na dom spokojnej starości. Do decyzji dołączony był zmieniony projekt budowlany. Zakres prac niezbędnych do zrealizowania obydwu projektów nie jest identyczny.

Zatem, w analizowanej sprawie zmiana przeznaczenia przedmiotowego obiektu objętego symbolem PKOB 1273 jako „Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury” na budynek przeznaczony na Dom Spokojnej Starości PKOB 1264 jako „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” nastąpiła 2 listopada 2015 r. (pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie warunek do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, nie został spełniony, bowiem jak wskazał Wnioskodawca:

 • Czynności związane z realizacją projektu budowlanego, będącego przedmiotem zapytania nie mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Obiekt, w którym były wykonywane prace budowlane objęty był symbolem PKOB 1273 „Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury”. Symbol ten został oparty o przedłożoną przez Inwestora decyzję Konserwatora Zabytków .... z dnia 28-06-2013, która to pozwalała na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku: pałac ....

Skoro – jak sam wskazał Wnioskodawca - roboty objęte umową zostały zakończone 3 sierpnia 2015r., to Wnioskodawca jest obowiązany do zastosowania podstawowej stawki VAT dla świadczonych usług, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że na etapie wykonywanego przez Wnioskodawcę remontu przedmiotowego budynku - jako zabytku, zastosowanie znajduje podstawowa 23% stawka podatku VAT.

Tym samym bez znaczenia dla prawidłowości opodatkowanych przez Wnioskodawcę ww. usług pozostaje fakt otrzymania w późniejszym okresie dokumentów o zmianie przeznaczenia inwestycji wydanych już po wykonaniu przez Wnioskodawcę tych usług.

W analizowanym przypadku, z chwilą wystawienia faktur VAT na wykonane czynności, które zostały fakturowane zgodnie z umową (tj.: I faktura jako zaliczka, kolejne 3 faktury na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych zgodnie z wykonanymi pracami, 5 faktura rozliczeniowa do wystawionej zaliczki) i w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania tych usług właściwą stawką podatku dla wykonanych robót była podstawowa stawka podatku 23%, bowiem nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania obniżonej 8% stawki podatku. VAT.

Zmiana przeznaczania ww. budynku nastąpiła już po zakończeniu prac budowlanych, bowiem - jak wskazał Wnioskodawca - Inwestor przedstawił nową decyzję o pozwoleniu na budowę z 2 listopada 2015 r. wraz ze zmienionym projektem budowlanym, z której to treści wynika, iż pozwolenie dotyczy remontu pałacu z przeznaczeniem na dom spokojnej starości, a roboty objęte umową zostały zakończone 3 sierpnia 2015 r.

Zatem, późniejsza zmiana przeznaczania przedmiotowego budynku nie wpływa na zmianę stawki do wyświadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca:

 • nie jest obowiązany korygować końcowej faktury na wykonane usługi, gdyż w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych robót stawką właściwą była stawka 23% VAT,
 • nie ma obowiązku do skorygowania wystawionych i rozliczonych w całości przez strony faktur VAT za poprzednio wykonane prace budowlane, w których zastosowana była stawka podatku VAT 23% i zastosować dla całości umowy stawkę VAT w wysokości 8%.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania 1-3, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy.

Należy zatem zaznaczyć, że niniejszą interpretację tut. Organ wydał przyjmując za element stanu faktycznego okoliczność, że obiekt, w którym były wykonywane prace budowlane objęty był symbol PKOB 1273. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnego zaklasyfikowania budynków do PKOB) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego stanu faktycznego, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Ponadto, niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Inwestora.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych budynków według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków, według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam dokonuje takiego zaklasyfikowania według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego zaklasyfikowania ww. budynku według PKOB, a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

Końcowo zaznacza się, że w zakresie pytania nr 4 i nr 5 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.