IBPP2/4512-396/15/EK | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1.
IBPP2/4512-396/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. stawka
 3. ścieki
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu wniosek z 14 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka Jawna jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął również wykonywanie następujących usług:

 1. ciśnieniowe i mechaniczne czyszczenie kanalizacji przy użyciu samochodu ciśnieniowego i sprężyny mechanicznej. Czyszczenia dokonuje się wodą pod wysokim ciśnieniem. Spółka czyści i udrażnia sieć kanalizacyjną zarówno na podstawie stałych umów na terenie zakładów przemysłowych jak i na podstawie jednorazowych zleceń od osób prywatnych, firm lub urzędów. Spółka nie jest dzierżawcą, zarządcą, eksploatatorem ani właścicielem sieci kanalizacyjnej. Spółka wykonuje również zlecenia awaryjne.
 2. czyszczenie separatorów tłuszczu - separatory zatrzymują części pływające oraz zawiesinę łatwo opadającą tak, żeby odpływ z separatora spełniał warunki pozwolenia wodno -prawnego lub warunki odbioru narzucone przez właściciela sieci kanalizacyjnej, bądź właściciela oczyszczalni ścieków. Czyszczenie separatora - to wydobycie nagromadzonychzanieczyszczeń (produkt uboczny podczyszczenia ścieków), umycie oraz transport i utylizacja

powstałego odpadu. Spółka dokonuje czyszczenia separatorów na podstawie jednorazowych zleceń i nie jest ich dzierżawcą, zarządcą, eksploatatorem ani właścicielem. Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją usługi czyszczenia kanalizacji przy użyciu samochodu ciśnieniowego i sprężyny mechanicznej, oraz usługi czyszczenia separatorów tłuszczu obejmujące wydobycie zanieczyszczeń, umycie separatora, transport i utylizację powstałego odpadu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy świadczenie usług polegających na ciśnieniowym i mechanicznym czyszczeniu kanalizacji przy użyciu samochodu ciśnieniowego i sprężyny mechanicznej, które są sklasyfikowane według nomenklatury PKWiU w grupowaniu 37.00.1 jako usługi związane ze ściekami, Spółka może opodatkować stawką podatku w wysokości 8% VAT...
 2. Czy świadczenie usług czyszczenia separatorów tłuszczu, które są sklasyfikowane według nomenklatury PKWiU w grupowaniu 37.00.1 jako usługi związane ze ściekami, spółka może opodatkować stawką podatku w wysokości 8% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi sklasyfikowane według nomenklatury PKWiU grupowaniu 37.00.1 na podstawie poz. 142 załącznik nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, można opodatkować stawką w wysokości 8% VAT. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142 jest mowa o usługach związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex 37). Klasyfikacja, do której odwołują się przepisy ustawy jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, iż stawkę 8% stosuje się do towarów i usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone w rubryce nazwy warunki ustawodawcy.

Według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług symbol PKWiU 37 oznacza „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych”. Jednocześnie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w wyszukiwarce klasyfikacji PKWiU przy symbolu PKWiU 37.00.1 został umieszczony precedens nr 1 z dn. 05.07.2011 r.: „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”. Przy symbolu 37.00.11.0 umieszczony został precedens nr 1 z dn. 05.07.2011 r.: „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych”. Według Wikipedii - Wolnej encyklopedii zamieszczonej w intrenecie precedens oznacza wyrok sądowy mogący wpływać na treść orzeczeń wydawanych w sprawach późniejszych. W tym przypadku oznacza, iż usługi w nim określone włączyć należy do danej działalności określonej symbolem PKWiU 37.

Wnioskodawca uważa, że usługi polegające na ciśnieniowym i mechanicznym czyszczeniu kanalizacji należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 8%. Wnioskodawca uważa, że usługi czyszczenia separatorów tłuszczu należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j .Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu, zgodnie z rozporządzeniem, mieszczą się:

37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,

37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi związane ze ściekami - PKWiU 37.00.1 i wykonuje:

 • czyszczenie kanalizacji,
 • czyszczenie separatorów tłuszczów wraz z odbiorem i utylizacją odpadu,

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę – w opisie stanu faktycznego - do grupowania PKWiU 37.00.1, podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.