IBPP2/4512-385/16-1/AZ | Interpretacja indywidualna

Usługi montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie.
IBPP2/4512-385/16-1/AZinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. roboty instalacyjne
 3. stawka
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 lipca 2016 r. znak: IBPP2/4512-385/16/AZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. (dalej "Wnioskodawca") od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie montażu, modernizacji, remontu oraz konserwacji i obsługi systemów monitoringowych (systemów kamer i urządzeń dodatkowych) oraz dostawy niezbędnego sprzętu.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza na podstawie pisemnej umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową (lub innym właścicielem budynku) dokonać montażu monitoringu (zainstalować nowy system monitoringu) w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym albo dokonać modernizacji istniejącego systemu monitoringu w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym. Dodatkowo na podstawie umowy właściciel nieruchomości uprawniony będzie do zamawiania u Wnioskodawcy, w późniejszym okresie, usługi dalszej modernizacji, remontu oraz konserwacji i obsługi istniejącego systemu monitoringowego. W ramach montażu, remontu lub modernizacji monitoringu Wnioskodawca dostarczać będzie niezbędny sprzęt i urządzenia (w tym kamery).

Wszystkie ww. czynności będą wykonywane na już istniejącym budynku (obiekcie budowlanym – obiekcie budownictwa mieszkaniowego) objętym programem społecznego budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynek, w którym świadczone będą usługi to budynek zbiorowego zamieszkania (symbol PKOB - dział 11, sekcja 1, grupa 113, klasa 1130). Dokładny zakres umowy zostanie uzgodniony z właścicielem budynku po przeprowadzeniu negocjacji. Montaż polegać będzie na zainstalowaniu całkowicie nowego systemu monitoringu w budynku, który dotychczas nie był wyposażony w taką instalację. Modernizacja będzie polegać na doposażeniu lub polepszeniu funkcjonowania już istniejącego w budynku monitoringu. Usługa remontu zmierzać będzie do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania monitoringu. W ramach modernizacji lub remontu konieczna może być naprawa istniejących urządzeń lub wyposażenie budynku w nowe urządzenia (np. kamery). Skutkiem podjętych przez Wnioskodawcę zadań będzie trwałe ulepszenie i unowocześnienie budynku jako całości oraz polepszenie jego funkcjonalności.

Dodatkowo w późniejszym okresie Wnioskodawca zamierza zapewnić właścicielowi budynku obsługę monitoringu (czynności związane z korzystaniem z zainstalowanego systemu), a w razie potrzeby również konserwację urządzeń (sytemu monitoringu).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Usługi, których dotyczy zapytanie będą wykonywane w ramach czynności określonych w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej Ustawa o VAT), a dokładnie modernizacji obiektu budowlanego (ewentualnie jego części) zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  Zgodnie z przepisem art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. System monitoringu nie może być odłączony od budynku bez uszkodzenia lub istotnej zmiany (chociażby przez wzgląd na konieczność wykonania infrastruktury kablowej w ramach systemu monitoringu). System monitoringu jest trwałym elementem budynku i zwiększa jego nowoczesność i funkcjonalność jako całości (urządzenia służące do monitoringu po podłączeniu stanowią część budynku). Wszystkie czynności związane z wyposażeniem budynku w system monitoringu lub naprawą istniejącego systemu mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektu budowlanego.
  Zaznaczyć jednak należy, że bez znaczenia jest do której konkretnie kategorii czynności określonych w art. 41 ust. 12 Ustawy o VAT zaliczona zostanie modernizacja, naprawa lub wyposażenie budynku w system monitoringu. W każdych okolicznościach takie czynności mieszczą się w zakresie pojęciowym modernizacji, remontu lub dostawy budynku lub jego części.
 2. Dokładna treść umowy zostanie uzgodniona ze wspólnotą mieszkaniową w toku negocjacji. Przedmiotem umowy będzie wykonanie lub modernizacja systemu monitoringu wspólnoty, w tym dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie niezbędnego sprzętu (przede wszystkim kamer, rejestratora oraz uchwytów). Nadto umowa obejmować będzie budowę infrastruktury kablowej koniecznej do funkcjonowania systemu monitoringu (urządzenia będą łączone w system za pośrednictwem kabli). Nie ma możliwości wykonania (modernizacji) systemu monitoringu wspólnoty mieszkaniowej bez dostarczenia odpowiednich urządzeń.
 3. Wnioskodawca przewiduje dwa sposoby fakturowania opisanych świadczeń:
  1. zafakturowanie wszystkich świadczeń łącznie, poprzez wskazanie na fakturze nazwy towaru/usługi - wykonanie/modernizacja monitoringu wraz z wyszczególnieniem niezbędnych urządzeń, które zostaną wspólnocie dostarczone w ramach umowy (np. 5 kamer typu x);
  2. osobne zafakturowanie usług i dostarczonych towarów, tzn. jedna pozycja na fakturze obejmowałaby wyłącznie czynności związane z wyposażeniem/modernizacją monitoringu (montaż, instalacja, konfiguracja, uruchomienie - robocizna), a druga wymienione urządzenia, które zostaną wspólnocie dostarczone w ramach umowy.
  Na potrzeby wydania wnioskowanej interpretacji podatkowej Wnioskodawca wskazuje, iż w omawianym przyszłym stanie faktycznym zostanie wystawiona faktura obejmująca w jednej pozycji wszystkie świadczenia wykonane w ramach umowy ze wspólnotą mieszkaniową łącznie (wariant „a” powyżej). Dostawa niezbędnych urządzeń odbywać się będzie w ramach modernizacji budynku, zatem w ocenie Wnioskodawcy nie ma potrzeby osobnego fakturowania usług i towarów związanych z wykonaniem modernizacji budynku (poprzez wyposażenie lub modernizację systemu monitoringu) i stosowania osobnych stawek podatkowych. Zarówno usługi jak i dostawa towarów odbywać się będą ramach modernizacji budynku, zatem w stosunku do wszystkich omawianych czynności i towarów spełniona jest przesłanka stosowania stawki 8 % podatku VAT określona w art. 41 ust. 12 Ustawy o VAT.
 4. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie nr 3 powyżej, cena usługi określona na fakturze obejmować będzie wartość całego świadczenia, w tym koszty zużytych materiałów i robocizny. Każdy element składający się na świadczenie Wnioskodawcy mieści się w ramach modernizacji budynku, zatem w ocenie Wnioskodawcy dopuszczalne jest stosowanie stawki 8 % podatku VAT w stosunku do całego świadczenia wynikającego z umowy ze wspólnotą mieszkaniową.
 5. Usługi konserwacji systemu monitoringu stanowić będą roboty konserwacyjne, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Konserwacja dotyczyć będzie systemu monitoringu stanowiącego część budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zatem będą to roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  W związku z powyższym, Wnioskodawca precyzuje swoje stanowisko poprzez wskazanie, że w jego ocenie, w zakresie czynności konserwacji systemu monitoringu (zafakturowanej jako konserwacja monitoringu lub roboty konserwacyjne dotyczące monitoringu) A. sp. z o. o. uprawniona jest do stosowania stawki 8 % podatku VAT. Usługa obsługi monitoringu polegać będzie na wykonywaniu bieżących czynności związanych z korzystaniem z systemu, w tym ustawianiu i konfigurowaniu urządzeń (nie wliczając pierwotnej instalacji, modernizacji i uruchomienia urządzeń) oraz kontrolowaniu prawidłowości funkcjonowania monitoringu. W ocenie Wnioskodawcy, takie czynności fakturowane powinny być wg stawki 23 % podatku VAT, o ile nie są wykonywane w ramach robót konserwacyjnych budynku, kiedy zasadne jest stosowanie stawki 8 %.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy, w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym świadczeniem usług montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym oraz dostawą niezbędnego w tym zakresie sprzętu:

 1. Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 % w przypadku świadczenia usługi montażu, modernizacji, remontu monitoringu (systemu kamer i urządzeń dodatkowych)?
 2. Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 % w przypadku dostawy towarów (sprzętu, w tym kamer) niezbędnych do wykonania (zamontowania), remontu, modernizacji systemu monitoringu?
 3. Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 % w przypadku świadczenia usług obsługi lub konserwacji systemu monitoringu?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w ww. piśmie z 4 sierpnia 2016 r.): W ocenie Wnioskodawcy może on zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 % w przypadku świadczenia usługi montażu, modernizacji oraz remontu monitoringu w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz dostawy niezbędnego sprzętu, w tym kamer (w sytuacjach wskazanych w pytaniach nr 1-2). Wnioskodawca nie może natomiast stosować stawki podatku VAT w wysokości 8 % dla świadczenia usługi obsługi lub konserwacji systemu monitoringu w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym (pytanie 3).

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy świadczeniem jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Mając powyższe na uwadze zarówno montaż (wyposażenie, budowa), modernizacja, remont, obsługa i konserwacja systemu monitoringu, jak i dostawa niezbędnego do wykonania ww. czynności sprzętu (w tym kamer) są opodatkowane podatkiem VAT.

Podstawowa stawka podatku VAT została określona w przepisie art. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy i wynosi obecnie 23 %. Natomiast w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 8 % (art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 12 i art. 146a Ustawy).

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 12a-12c przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się szczególnie obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z wyłączeniem:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone powyżej stawkę 8%, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Definicja obiektu budownictwa mieszkaniowego zawarta jest w przepisie art. 2 pkt 12 Ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem są to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) w dziale 11 wymienione zostały:

 1. budynki mieszkalne jednorodzinne,
 2. budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe oraz
 3. budynki zbiorowego zamieszkania.

W związku z powyższym, stawka 8 % podatku VAT będzie miała zastosowanie w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków zbiorowego zamieszkania (w tym należących do wspólnot mieszkaniowych) lub ich części. Zatem jednym z warunków stosowania stawki 8 % jest możliwość zakwalifikowania określonego świadczenia lub dostawy towarów jako dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy ww. budynku lub jego części. Wskazane czynności muszą dotyczyć elementów konstrukcyjnych ww. budynku.

Przepisy Ustawy nie definiują ww. pojęć, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły. Natomiast „modernizacja” - oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś (str. 474, kol. 2 ww. Słownik). „Przebudowa” to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś (str. 770, kol. 1 ww. Słownik). „Remont” natomiast oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, a „montaż” składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.). W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zarówno pierwotne zainstalowanie monitoringu (systemu kamer i innych niezbędnych urządzeń) jak i późniejszy remont i modernizacja monitoringu oraz dostawa niezbędnego sprzętu i narzędzi (w tym kamer) mieści się w zakresach pojęciowych modernizacji, remontu lub dostawy budynku lub jego części. Urządzenia po podłączeniu stanowić będą cześć budynku (efekt dostawy i usług jest trwały) i zwiększą jego nowoczesność i funkcjonalność jako całości. Skutkiem działań Wnioskodawcy będzie wyposażenie budynku w nowy system monitoringu lub modernizacja/remont istniejącego systemu.

W ocenie Wnioskodawcy dostawa urządzeń niezbędnych do wykonania usługi montażu/ modernizacja/remontu monitoringu (w tym nowych kamer) również mieści się w zakresie stosowania stawki 8 % podatku VAT bez względu na to czy urządzenia zostaną wymienione na fakturze osobno (sprzedaż towaru) czy ich cena zostanie uwzględniona w opłacie za świadczenie usługi montażu/ modernizacja/remontu monitoringu. Podobne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 maja 2015 r. sygn. IBPP2/4512-150/15/WN.

Wnioskodawca nie znalazł natomiast uzasadnienia dla stosowania stawki 8 % dla usługi obsługi i konserwacji systemu monitoringu.

Precyzując jednak swoje stanowisko w ww. piśmie z 4 sierpnia 2016 r., wskazał, że w jego ocenie, w zakresie czynności konserwacji systemu monitoringu (zafakturowanej jako konserwacja monitoringu lub roboty konserwacyjne dotyczące monitoringu) Wnioskodawca uprawniony jest do stosowania stawki 8 % podatku VAT. W ww. piśmie Wnioskodawca stwierdza również, że usługi obsługi monitoringu które będą polegały na wykonywaniu bieżących czynności związanych z korzystaniem z systemu, w tym ustawianiu i konfigurowaniu urządzeń (nie wliczając pierwotnej instalacji, modernizacji i uruchomienia urządzeń) oraz kontrolowaniu prawidłowości funkcjonowania monitoringu powinny być fakturowane wg stawki 23 % podatku VAT, o ile nie są wykonywane w ramach robót konserwacyjnych budynku, kiedy zasadne jest stosowanie stawki 8 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć użytych w ww. przepisie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w celu wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” – według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Natomiast „naprawa” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 504, kol. 2) – oznacza doprowadzenie czegoś do stanu używalności, do porządku, usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń: naprawienie, reperacja, remont.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

-w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie montażu, modernizacji, remontu oraz konserwacji i obsługi systemów monitoringowych (systemów kamer i urządzeń dodatkowych) oraz dostawy niezbędnego sprzętu. Wnioskodawca zamierza na podstawie pisemnej umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową (lub innym właścicielem budynku) dokonać montażu monitoringu (zainstalować nowy system monitoringu) w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym albo dokonać modernizacji istniejącego systemu monitoringu w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym. Dodatkowo na podstawie umowy właściciel nieruchomości uprawniony będzie do zamawiania u Wnioskodawcy, w późniejszym okresie, usługi dalszej modernizacji, remontu oraz konserwacji i obsługi istniejącego systemu monitoringowego. W ramach montażu, remontu lub modernizacji monitoringu Wnioskodawca dostarczać będzie niezbędny sprzęt i urządzenia (w tym kamery). Wszystkie ww. czynności będą wykonywane na już istniejącym budynku (obiekcie budowlanym – obiekcie budownictwa mieszkaniowego) objętym programem społecznego budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynek, w którym świadczone będą usługi to budynek zbiorowego zamieszkania (symbol PKOB - dział 11, sekcja 1, grupa 113, klasa 1130). Dokładny zakres umowy zostanie uzgodniony z właścicielem budynku po przeprowadzeniu negocjacji. Montaż polegać będzie na zainstalowaniu całkowicie nowego systemu monitoringu w budynku, który dotychczas nie był wyposażony w taką instalację. Modernizacja będzie polegać na doposażeniu lub polepszeniu funkcjonowania już istniejącego w budynku monitoringu. Usługa remontu zmierzać będzie do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania monitoringu. W ramach modernizacji lub remontu konieczna może być naprawa istniejących urządzeń lub wyposażenie budynku w nowe urządzenia (np. kamery). Skutkiem podjętych przez Wnioskodawcę zadań będzie trwałe ulepszenie i unowocześnienie budynku jako całości oraz polepszenie jego funkcjonalności. Dodatkowo w późniejszym okresie Wnioskodawca zamierza zapewnić właścicielowi budynku obsługę monitoringu (czynności związane z korzystaniem z zainstalowanego systemu), a w razie potrzeby również konserwację urządzeń (sytemu monitoringu).Usługi, których dotyczy zapytanie będą wykonywane w ramach czynności określonych w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług a dokładnie modernizacji obiektu budowlanego (ewentualnie jego części) zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wszystkie czynności związane z wyposażeniem budynku w system monitoringu lub naprawą istniejącego systemu mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektu budowlanego.

Przedmiotem umowy, jaką Wnioskodawca zamierza zawrzeć będzie wykonanie lub modernizacja systemu monitoringu wspólnoty, w tym dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie niezbędnego sprzętu (przede wszystkim kamer, rejestratora oraz uchwytów). Nadto umowa obejmować będzie budowę infrastruktury kablowej koniecznej do funkcjonowania systemu monitoringu (urządzenia będą łączone w system za pośrednictwem kabli). Nie ma możliwości wykonania (modernizacji) systemu monitoringu wspólnoty mieszkaniowej bez dostarczenia odpowiednich urządzeń. Na potrzeby wydania wnioskowanej interpretacji podatkowej Wnioskodawca wskazuje, iż w omawianym przyszłym stanie faktycznym zostanie wystawiona faktura obejmująca w jednej pozycji wszystkie świadczenia wykonane w ramach umowy ze wspólnotą mieszkaniową łącznie (tj. zafakturowanie wszystkich świadczeń łącznie, poprzez wskazanie na fakturze nazwy towaru/usługi -wykonanie/modernizacja monitoringu wraz z wyszczególnieniem niezbędnych urządzeń, które zostaną wspólnocie dostarczone w ramach umowy (np. 5 kamer typu x). Dostawa niezbędnych urządzeń odbywać się będzie w ramach modernizacji budynku. Cena usługi określona na fakturze obejmować będzie wartość całego świadczenia, w tym koszty zużytych materiałów i robocizny. Każdy element składający się na świadczenie Wnioskodawcy mieści się w ramach modernizacji budynku. Usługi konserwacji systemu monitoringu stanowić będą roboty konserwacyjne, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Konserwacja dotyczyć będzie systemu monitoringu stanowiącego część budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Usługa obsługi monitoringu polegać będzie na wykonywaniu bieżących czynności związanych z korzystaniem z systemu, w tym ustawianiu i konfigurowaniu urządzeń (nie wliczając pierwotnej instalacji, modernizacji i uruchomienia urządzeń) oraz kontrolowaniu prawidłowości funkcjonowania monitoringu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości stawki podatku VAT jaką należy zastosować dla usług montażu, modernizacji, remontu, obsługi i konserwacji systemu monitoringu oraz dostawy niezbędnego sprzętu w tym zakresie.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie montażu, modernizacji lub remontu monitoringu wraz z dostawą towaru (sprzętu, w tym kamer) niezbędnych do wykonania tych usług stanowią usługi modernizacji obiektu budowlanego. Wynikiem tych usług jest wyposażenie istniejącego budynku w nowy system lub modernizacja (unowocześnienie) dotychczas istniejącego systemu, a w efekcie czego następuje trwałe ulepszenie jak też unowocześnienie samego budynku jako całości. Następuje też poprawa jego funkcjonalności. Co istotne efekty tych usług niewątpliwie są trwale związane z obiektami w których są one wykonywane.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, na tle powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca będzie wykonywać świadczenie polegające na usłudze montażu, modernizacji lub remontu systemu zabezpieczeń wraz z niezbędnymi materiałami do jego wykonania, w ramach modernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie to, wykonywane w ramach jednej umowy obejmującej wartość dostarczonych i zużytych materiałów oraz koszty robocizny, opodatkowane będzie 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do poruszanej w pytaniu nr 3 kwestii opodatkowania usługi obsługi oraz usługi konserwacji systemu monitoringu należy wskazać, że w sytuacji gdy, jak wskazał Wnioskodawca, ww. usługi konserwacji stanowić będą roboty konserwacyjne, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dotyczące systemu monitoringu stanowiącego część budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, będą podlegały one opodatkowaniu obniżoną stawką podatku tj. 8% na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Natomiast usługa obsługi systemu monitoringu polegająca na wykonywaniu bieżących czynności związanych z korzystaniem z systemu, w tym ustawianiu i konfigurowaniu urządzeń oraz kontrolowaniu prawidłowości funkcjonowania monitoringu, polegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT tj. 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ zastrzega, że nie jest umocowany do ustalania czy konkretne czynności związane z obsługą systemu monitoringu wykonywane będą w ramach konserwacji czy też w ramach bieżących czynności związanych z korzystaniem systemu takiej kwalifikacji dokonuje jedynie Wnioskodawca decydując jednocześnie o przyjęciu stosowanej stawki podatku VAT dla konkretnej usługi i ponosząc odpowiedzialność za prawidłowe zakwalifikowanie tejże usługi.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedz traci swa aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-150/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.