IBPP2/4512-308/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Preferencyjna stawka 8% podatku dla dostawy preparatu pod nazwą „D.”
IBPP2/4512-308/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. preparat (środek)
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2015r. (data wpływu 31 marca 2015r.), uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2015r. (data wpływu 10 czerwca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku dla dostawy preparatu pod nazwą „D.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku dla dostawy preparatu pod nazwą „D.”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 czerwca 2015r. (data wpływu 10 czerwca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 maja 2015r. znak: IBPP2/4512-308/15/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw m.in. produktu biobójczego występującego pod nazwą „D.”, sklasyfikowanego w kategorii I grupie 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych (Dz. U. Nr 16, poz. 150) jako: „produkty biobójcze stosowane w higienie weterynaryjnej” (dalej: „Produkt” lub „D.”).

D. jest proszkiem przeznaczonym do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, suchej kąpieli racic, higienizacji legowisk dla bydła, trzody i drobiu. Substancjami czynnymi produktu biobójczego są tlenek magnezu i wapnia/wapno dolomitowe oraz tetrawodorotlenek magnezu i wapnia/wodorotlenek magnezu i wapnia/uwodnione wapno dolomitowe.

Spółka na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) klasyfikuje Produkt jako środek odkażający, oznaczony symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Jednocześnie, Spółka uzyskała w dniu 19 września 2012 r. pozwolenie na obrót środkiem D. jako produktem biobójczym. Pozwolenie zostało wydane w formie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o produktach biobójczych (dalej: u.p.b). Produkt został przeznaczony do powszechnego stosowania. Pierwotne pozwolenie zostało wydane do dnia 14 maja 2014 r., a następnie przedłużone do dnia 31 grudnia 2024 r.

D. jest wpisany jako produkt biobójczy do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w części III - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót. Informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w rejestrze Produktów Biobójczych (części III).

W piśmie uzupełniającym z 3 czerwca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

 1. Produkt biobójczy „D.” ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia.
 2. Produkt biobójczy „D.” jest preparatem odkażającym, który posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa Produktu wskazanego w przedstawionym powyżej stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, D. spełnia wszystkie warunki wskazane przez ustawodawcę w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT, a w konsekwencji jego dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy VAT, dla dostawy towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3, stawka podatku wynosi 8%. Jednocześnie zgodnie z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT, z preferencyjnej stawki VAT korzystać mogą produkty oznaczone symbolem PKWiU ex 20.20.14.0, tj.: „środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych”.

Powyższe oznacza, że 8%. stawka podatku VAT znajduje zastosowanie dla dostawy środka odkażającego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. środek został zakwalifikowany do grupowania PKWiU o symbolu 20.20.14.0;
 2. środek ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i/lub wirusobójcze;
 3. środek ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia;
 4. dla środka zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo został on wpisany do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Odnosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca pragnie wskazać co następuje:

Po pierwsze, D. został zaklasyfikowany do grupowania o symbolu PKWiU 20.20.14.0 - Środki odkażające (warunek 1)

Po drugie, Produkt został sklasyfikowany w kategorii I, grupie 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych (Dz. U. Nr 16, poz. 150), oznaczonej jako: „produkty biobójcze stosowane w higienie weterynaryjnej”. Jednocześnie, został on dopuszczony do obrotu na podstawie art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 u.p.b.

Definicja „produktu biobójczego” została wprowadzona w art. 3 pkt 1 u.p.b. Zgodnie z tą definicją, za produkt biobójczy należy uznać, substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwienia, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne i biologiczne. Z kolei, substancja czynna oznacza substancję lub mikroorganizm, w tym także wirusy i grzyby, zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizm szkodliwy (art. 3 pkt 3 u.p.b.). Wnioskodawca zauważa dodatkowo, że zgodnie z art. 54 ust. 2 u.p.b., pozwolenie na obrót wydaje się po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone m.in. w art. 9 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. produkt biobójczy jest wystarczająco skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego. Powyższe oznacza, że Produkt jest - środkiem odkażającym posiadającym właściwości grzybobójcze bakteriobójcze i/lub wirusobójcze (warunek 2.)

Równocześnie, nie ulega wątpliwości, że D. jest środkiem mającym zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Skoro przepisu ustawy VAT nie definiują pojęcia „w ochronie zdrowia”, to należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie z definicją zawartą w Internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN „ochrona” oznacza: „zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym; to, co przed czymś ochrania”. Z kolei przez „zdrowie” rozumieć należy ,stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo; dobre funkcjonowanie jakiegoś systemu”. Analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że określone środki, by móc korzystać z preferencyjnego opodatkowania muszą m.in. znajdować zastosowanie tylko w ochronie zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś, co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Ochrona ta dotyczy zatem wszelkich organizmów żywych, bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zgodnie z treścią decyzji z dnia 19 września 2012 r., D. jest proszkiem przeznaczonym do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, suchej kąpieli racic, higienizacji legowisk dla bydła, trzody i drobiu. Nie ulega zatem wątpliwości, że Produkt jest środkiem mającym zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (warunek 3).

Wreszcie, w stosunku do Produktu będącego przedmiotem zapytania zostało wydane pozwolenie na obrót, co potwierdza fakt, że produkt został wpisany w części III Rejestru Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes Urzędu).

Rejestr Produktów Biobójczych został zdefiniowany w art. 22 u.p.b. Jest to rejestr prowadzony przez Prezesa Urzędu (art. 22 ust. 2 u.p.b.) w formie elektronicznej (art. 22 ust. 3 u.p.b.). Wpisowi do niego podlegają produkty biobójcze oraz produkty biobójcze niskiego ryzyka, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 u.p.b.). Rejestr składa się z trzech części: części I - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenia albo pozwolenia tymczasowe, części II - zawierającej wykaz produktów biobójczych niskiego ryzyka, na które wydano wpis do rejestru, oraz części III - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy (art. 22 ust. 4 u.p.b.).

Z powyższego wynika, że wszystkie produkty biobójcze, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostają wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych. W zależności zaś od tego, na podstawie jakiego rodzaju decyzji administracyjnej dany produkt biobójczy został wprowadzony do obrotu, uwidoczniony zostaje odpowiednio w części I, części II lub części III Rejestru. Jeżeli podstawą wprowadzenia do obrotu jest pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 u.p.b. - co miało miejsce w przedmiotowym przypadku - produkt jest wpisany w części III Rejestru (art. 22 ust. 4 pkt 3 u.p.b.).

W konsekwencji definicja „wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy produktach biobójczych” obejmuje wpis do Rejestru Produktów Biobójczych odnoszący się do każdego produktu biobójczego, który został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności definicja „wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych” obejmuje wpis w części III Rejestru Produktów Biobójczych, odnoszący się do produktu biobójczego, na który wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 u.p.b. (a takim właśnie pozwoleniem dysponuje Spółka).

Od pojęcia „wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych”, którym ustawodawca posługuje się w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług i który można zdefiniować jedynie odwołując się do całościowej regulacji zawartej w ustawie o produktach biobójczych, należy odróżnić pojęcie samego „wpisu do rejestru” w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych, oznaczające tylko i wyłącznie decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.b.). Pojęcie „wpisu do rejestru produktów biobójczych” jest bowiem pojęciem zdecydowanie szerszym od pojęcia „wpisu do rejestru” z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.b. Obejmuje bowiem, obok wpisu do rejestru produktów biobójczych w oparciu o ów „wpis do rejestru” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.b.1 (art. 22 ust. 4 pkt 2 u.p.b.), również wpis w oparciu o pozwolenie (art. 4 ust: 1 pkt 1 i art. 22 ust. 4 pkt 1 u.p.b.), wpis w oparciu o pozwolenie tymczasowe (art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 4 pkt 1 u.p.b.), jak również wpis w oparciu o pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 u.p.b. (art 4 ust. 1 pkt 4 u.p.b. i art. 22 ust. 4 pkt 3 u.p.b).

Pojęcie „wpisu do rejestru produktów biobójczych” oznacza zatem samą czynność wpisania (ujawnienia) produktu biobójczego w rejestrze produktów biobójczych, zaś „wpis do rejestru” w rozumieniu ustawy oznacza również rodzaj decyzji administracyjnej.

W świetle powyższego, Spółka podkreśla, że Produkt został wpisany do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu. Informacja w tym zakresie dostępna, jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Rejestrze Produktów Biobójczych, części III - zawierającym wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót (warunek 4).

W konsekwencji, D. spełnia wszystkie warunki stawiane przez ustawodawcę w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT, a zatem należy uznać dostawę tego środka za podlegającą opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Ostatecznie należy wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2013 r. nr ILPP4/443-355/13-2/EWW oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. nr IPPP2/443-1022/14-2/MT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT umieszczając oznaczenie – ex 20.20.14.0, wymieniono, zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 20.20.14.0 „Środki odkażające” – wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU przez Wnioskodawcę towarów będących przedmiotem zapytania.

Obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 83 zał. nr 3 – określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (PKWiU ex 20.20.14.0).

Należy wyjaśnić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „w ochronie zdrowia”. W procesie stosowania prawa organ podatkowy dokonuje interpretacji norm prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach za pomocą różnych wykładni. Jednakże w przypadku prawa podatkowego dominującą wykładnią jest wykładnia literalna, gdyż w prawie tym obowiązuje prymat wykładni gramatycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 567) „ochrona” oznacza „zabezpieczenie przed zniszczeniem, szkodą, niebezpieczeństwem, ochranianie; to, co ochrania, zabezpiecza”. Z kolei przez „zdrowie” zgodnie z ww. słownikiem (s. 1256) należy rozumieć „dobry, normalny stan organizmu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, stan organizmu nie dotkniętego chorobą”.

Wobec powyższego, analiza treści zapisu „wyłącznie w ochronie zdrowia” – zawartego w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – dokonana w oparciu o wykładnię językową prowadzi do wniosku, że przedmiotowe preparaty muszą być przeznaczone tylko do ochrony zdrowia, a więc w celu zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zatem „ochrona” ta dotyczy wszelkich organizmów żywych bez względu na ich gatunek lub rodzaj. Preparaty te winny mieć za zadanie obronić daną jednostkę przed czymś co może stanowić dla jej zdrowia zagrożenie.

Podkreślić należy, że istotny z punktu widzenia „zastosowania” tych preparatów jest cel ich sprzedaży do wyłącznego stosowania w ochronie zdrowia, a nie ich dalsze, faktyczne wykorzystanie przez nabywcę. Ponadto ustawodawca w żaden sposób nie wskazuje, że przedmiotowe preparaty muszą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Zatem nie ma podstaw prawnych aby uznać, że produkty te muszą być nabywane przez placówki z zakresu opieki zdrowia, tj. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne. Ważnym elementem jest sprzedaż tych produktów jako środków do zastosowania wyłącznie w ochronie zdrowia, a nie charakter miejsca, w którym zostaną one użyte.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 242), produkt biobójczy stanowi substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 ww. ustawy w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

 1. zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem",
 2. zostało wydane pozwolenie tymczasowe,
 3. została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej "wpisem do rejestru",
 4. zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

-oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty pierwszego albo kolejnego włączenia substancji czynnej do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych załącznikach.

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw m.in. produktu biobójczego występującego pod nazwą „D.”, sklasyfikowanego w kategorii I grupie 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych.

D. jest proszkiem przeznaczonym do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, suchej kąpieli racic, higienizacji legowisk dla bydła, trzody i drobiu. Substancjami czynnymi produktu biobójczego są tlenek magnezu i wapnia/wapno dolomitowe oraz tetrawodorotlenek magnezu i wapnia/wodorotlenek magnezu i wapnia/uwodnione wapno dolomitowe.

Spółka na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) klasyfikuje Produkt jako środek odkażający, oznaczony symbolem PKWiU 20.20.14.0.

Jednocześnie, Spółka uzyskała w dniu 19 września 2012 r. pozwolenie na obrót środkiem D. jako produktem biobójczym. Pozwolenie zostało wydane w formie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o produktach biobójczych. D. jest wpisany jako produkt biobójczy do Rejestru Produktów Biobójczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych w części III - zawierającej wykaz produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót. Informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w rejestrze Produktów Biobójczych (części III). Produkt biobójczy „D.” ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia. Produkt biobójczy „D.” jest preparatem odkażającym, który posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze.

Jak wynika z treści poz. 83 ww. załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, nie wszystkie środki odkażające, dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przewidzianym przepisami powołanej wcześniej ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził bowiem możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 20.20.14.0, preparatów odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Oznacza to również, że nie stanowi wystarczającej przesłanki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT fakt, że wprowadzenie od obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej danego środka odkażającego nastąpiło w oparciu o przewidziane przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy o produktach biobójczych, pozwolenie na wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 tej ustawy.

Wskazać należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że w sytuacji gdy preparat „D.”, o którym mowa we wniosku:

 • jest sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 20.20.14.0;
 • jest preparatem odkażającym, który posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze,
 • wirusobójcze, przeznaczonym do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
 • suchej kąpieli racic, higienizacji legowisk dla bydła, trzody i drobiu;
 • ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, skoro zgodnie z jego przeznaczeniem ma być stosowany jako środek o silnych właściwościach bakteriobójczych przeznaczony do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, suchej kąpieli racic, higienizacji legowisk dla bydła, trzody i drobiu;
 • jest wpisany do rejestru produktów biobójczych;
 • jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wówczas uzasadnione jest stwierdzenie, że spełnia on przesłanki warunkujące zastosowanie przy jego dostawie obniżonej stawki podatku VAT, na podstawie przywołanych wyżej przepisów.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% przy sprzedaży preparatu „D.”, o którym mowa we wniosku, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić w tym miejscu należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.