IBPP2/4512-30/15/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych oraz usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 stycznia 2015r. (data wpływu 14 stycznia 2015r.), uzupełnionym, pismem z 24 marca 2015r. (data wpływu 26 marca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych oraz usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych oraz usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 24 marca 2015r. (data wpływu 26 marca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 marca 2015r. znak: IBPP2/4512-30/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest spółką komunalną, w której 100% udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 94,90% posiada Gmina C. oraz 5,10% Gmina G.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.2013.594), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zadania określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, są zadaniami publicznymi, służącymi zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

Art. 9 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Formy prowadzenia gospodarki gminnej określa Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U.2011, nr 45, poz. 236), która w art. 1 ust. 1 i 2 określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działalności Spółki określonym w umowie Spółki i wpisanym do KRS jest:

 • 35.30.Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37.00.Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 35.11.Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.21.Z, Wytwarzanie paliw gazowych
 • 35.14.Z, Handel energią elektryczną

Zgodnie z tym przedmiotem działalności Wnioskodawca dokonuje m.in. przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z tym Wnioskodawca wykonuje na rzecz osób zainteresowanych włączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpłatnie usługi z tym związane, tj. m.in.: uzgadnianie lokalizacji, wydawanie warunków technicznych dla przyłączeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączeń do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a także usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. montaż i wymiana wodomierzy, plombowanie wodomierzy, odcięcie przyłącza i ponowne przyłączenie). Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budowa sieci i urządzeń wodociągowych jest obowiązkiem gminy, natomiast budowa przyłączy do sieci następuje staraniem i na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie i mającej tytuł prawny do nieruchomości (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, j.t. Dz.U.2006.123.858). Wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i włączenie ich do sieci stanowi niezbędną przesłankę i warunek rozpoczęcia dostarczania wody i odbierania ścieków od właścicieli (lub osób posiadających inny tytuł prawny) przyłączanych nieruchomości. Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości (lub osoba władająca nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) ma obowiązek przyłączenia się do tej sieci.

W związku z powyższym, w celu przyłączenia do sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, właściciele nieruchomości (lub osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) zlecają Spółce (Wnioskodawcy) odpłatne wykonanie wyżej wymienionych usług, których realizacja warunkuje podłączenie do sieci i w efekcie końcowym dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Usługi te, mieszczące się w przedmiocie działalności Spółki Wnioskodawcy, związane z dostarczaniem wody, a także z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.2008.207.1293 ze zm.) jako:

36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Dodatkowo opis sprawy został uzupełniony o następujące informacje:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca jest administratorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których dotyczą usługi opisane we wniosku (właścicielem wszystkich eksploatowanych sieci wodociągowych oraz właścicielem większości eksploatowanych sieci kanalizacyjnych, a w pozostałej części dzierżawcą na podstawie umowy dzierżawy).
 3. Symbol PKWiU dla:

a.usług związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych, takich jak:

 • uzgadnianie lokalizacji - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • wydawanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • odbiory końcowe przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0

b.usług związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych takich jak:

 • montaż i wymiana wodomierzy - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • plombowanie wodomierzy - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • odcięcia przyłączy i ponowne przyłączenie - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0.

podstawa: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz.1293 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do wykonywanych odpłatnie usług związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych (takich jak m.in. uzgadnianie lokalizacji, wydawanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, odbiory przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych) oraz usług związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (tj. m.in. montaż i wymiana wodomierzy, plombowanie wodomierzy, odcięcia przyłączy i ponowne przyłączenie) ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT określona w poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwaną dalej: ustawą VAT...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wymienione usługi podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w dziale 36 „Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” mieszczą się usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (pkwiu 36.00.20.0) oraz w dziale 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” mieszczą się usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (pkwiu 37.00.11.0)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 140 znajdują się usługi sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług w grupowaniu 36.00.20.0 - "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych". Natomiast pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 - "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Na podkreślenie zasługuje użyty zwrot: "związane z" - a zatem nie tylko same usługi dostarczania wody/odbioru i oczyszczania ścieków, ale także inne usługi z tym związane, czyli m.in. wymienione w niniejszym wniosku.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych świadczone przez Wnioskodawcę, będącego przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, nierozerwalnie łączą się z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Usługi te, tj. m.in. uzgadnianie lokalizacji, wydawanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, odbiory końcowe przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (tj. m.in. montaż i wymiana wodomierzy, plombowanie wodomierzy, odcięcia przyłączy i ponowne przyłączenie) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych i PKWiU 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków i w związku z tym podlegają one opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy oraz art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z pozycja 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 1. w poz. 140 – sklasyfikowane w PKWiU 36.00.20.0 – Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych;
 2. w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z przedmiotem działalności Wnioskodawca dokonuje m.in. przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z tym Wnioskodawca wykonuje na rzecz osób zainteresowanych włączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpłatnie usługi z tym związane, tj. m.in.: uzgadnianie lokalizacji, wydawanie warunków technicznych dla przyłączeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączeń do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a także usługi związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. montaż i wymiana wodomierzy, plombowanie wodomierzy, odcięcie przyłącza i ponowne przyłączenie). Wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i włączenie ich do sieci stanowi niezbędną przesłankę i warunek rozpoczęcia dostarczania wody i odbierania ścieków od właścicieli (lub osób posiadających inny tytuł prawny) przyłączanych nieruchomości. Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości (lub osoba władająca nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) ma obowiązek przyłączenia się do tej sieci.

W związku z powyższym, w celu przyłączenia do sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, właściciele nieruchomości (lub osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) zlecają Spółce (Wnioskodawcy) odpłatne wykonanie wyżej wymienionych usług, których realizacja warunkuje podłączenie do sieci i w efekcie końcowym dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Usługi te, mieszczące się w przedmiocie działalności Spółki Wnioskodawcy, związane z dostarczaniem wody, a także z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.2008.207.1293 ze zm.) jako:

36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Wnioskodawca jest administratorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których dotyczą usługi opisane we wniosku (właścicielem wszystkich eksploatowanych sieci wodociągowych oraz właścicielem większości eksploatowanych sieci kanalizacyjnych, a w pozostałej części dzierżawcą na podstawie umowy dzierżawy).

Symbol PKWiU dla:

a.usług związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych, takich jak:

 • uzgadnianie lokalizacji - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • wydawanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • odbiory końcowe przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0

b.usług związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych takich jak:

 • montaż i wymiana wodomierzy - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • plombowanie wodomierzy - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0
 • odcięcia przyłączy i ponowne przyłączenie - 36.00.20.0 i/lub 37.00.11.0.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 139), minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:

 1. kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
 2. alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
 3. kryteria różnicowania cen i stawek opłat.

W myśl § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usługi; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług:

a.związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowych i/lub sieci kanalizacyjnych, takich jak:

 • uzgadnianie lokalizacji
 • wydawanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
 • odbiory końcowe przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

b.związanych z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych takich jak:

 • montaż i wymiana wodomierzy
 • plombowanie wodomierzy
 • odcięcia przyłączy i ponowne przyłączenie

sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz 37.00.11.0 - usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 140 i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.