IBPP2/4512-267/15/AB | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.1
IBPP2/4512-267/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. stawka
 3. ścieki
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla wymienionych usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą, która świadczy usługi m.in.:

1.w zakresie czyszczenia, udrażniania i utrzymania w drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rurociągów technologicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów, czyszczenia separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów oraz monitoringiem telewizyjnym i wycinaniem korzeni w ramach udrażniania i czyszczenia;

2.usługi bieżącej konserwacji i utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast;

3.usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, zbiorników bezodpływowychwraz z wywozem odpadów;

Firma Wnioskodawcy posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania w/w usług tj. samochody specjalne ssąco-płuczące (asenizacyjne) do czyszczenia kanalizacji i transportu odpadów, specjalistyczne pojazdy wyposażone w sprzęt do monitoringu kanalizacji oraz wycinania korzeni na kanalizacji i rurociągach. Za czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rurociągów technologicznych Wnioskodawca uważa czyszczenie ręczne lub przy użyciu samochodów ssąco-płuczących elementów takich jak: rury, wpusty uliczne, studnie, osadniki zbiorniki w razie konieczności z wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.

W marcu 2015 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z Urzędu Statystycznego z dnia 23.02.2015 r. zgodnie z którym usługi:

 1. czyszczenia, wycinania korzeni, utrzymania drożności sieci kanalizacyjnych, deszczowych i sanitarnych, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów oraz monitoringiem telewizyjnym kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostały zaklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako "Usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków";
 2. bieżąca konserwacja i utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego, awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miasta zostały zaklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków";
 3. czyszczenie separatora olejów, zbiornika bezodpływowego wraz z wywozem odpadów zostały zaklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 jako "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Do dnia otrzymania pisma z Urzędu Statystycznego Wnioskodawca na wszystkie wyżej wymienione usługi stosował 23% stawkę VAT zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego z dnia 02.02.2009 r.. Jak wynika z powyższego opisu Urząd Statystyczny zaklasyfikował wykonywane przez Wnioskodawcę usług w roku 2009 do PKWiU 42.21.22.0, a w roku 2015 do PKWU 37.00.11.0. Dla Wnioskodawcy miało to konsekwencje w postaci stosowania różnych stawek VAT na te same usługi tzn. dla PKWIU 37.00.11.0 - 8%, a dla kodu 42.21.22.0 23%. Na stosowaną przez Wnioskodawcę stawkę VAT zwrócił uwagę jeden z Urzędów Miasta, do którego złożył ofertę przetargową na czyszczenie kanalizacji deszczowej sugerując, że w innych miastach są firmy, które na takie same usługi stosują 8% stawkę VAT. Wnioskodawca postanowił więc w roku 2015 zwrócić się ponownie do Urzędu Statystycznego o sklasyfikowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę usług do odpowiedniego PKWiU. Czekając na odpowiedź z Urzędu Statystycznego przetarg w Urzędzie Miasta stosując na w/w usługi 23 % stawkę VAT. Dzisiaj stanowisko to uległo zmianie z uwagi na otrzymane w dniu 10.03.2015 r. pismo z Urzędu Statystycznego. W załączniku do ORD-IN składamy pisma otrzymane z Urzędu Statystycznego w roku 2009 i 2015, a także pisma Wnioskodawcy skierowane do Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1.Czy prawidłowe jest zastosowanie 8 % stawki VAT dla wszystkich niżej wymienionych usług w związku z zaklasyfikowaniem ich przez Urząd Statystyczny do PKWiU nr 37.00.11.0:

 • czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażniania systemów kanalizacyjnych i czyszczenia rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
 • pompowanie ścieków, podczyszczanie urządzeń wody opadowej,
 • czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych,
 • czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenia zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenia piaskowników, zbiorników retencyjnych i sanitarnych,
 • czyszczenia przepompowni, przykanalików, separatorów, studni rewizyjnych i kanałów kołowych,
 • bieżąca konserwacja i utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego,
 • awaryjnego czyszczenia wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast,
 • usług wycinania korzeni na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągach,
 • usług monitoringu telewizyjnego na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągach,
 • wywozu i utylizacji odpadów związanych z wykonaniem przez Wnioskodawcę wszystkich wyżej wymienionych usług.

2.Czy w związku z zaistniałą sytuacją prawidłowe będzie stosowanie 8% stawki na w/w usługi od dnia 23.02.2015 r. tj. od dnia wydania przez Urząd Statystyczny pisma o klasyfikacji wykonywanych przez naszą firmę usług, które zostały szczegółowo opisane we wniosku ORD-IN...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane pismem z 27 maja 2015 r.).

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 01.01.2011 r. dla potrzeb podatku VAT stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 w/w ustawy o VAT w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% , a stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis sprawy Wnioskodawca uważa, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez zapis "PKWiU ex" zostały wskazane konkretne usługi z grupy 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że ma prawo do stosowania 8% stawki podatku VAT dla w/w usług. Zatem zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego z 23.02.2015 r. usługi czyszczenia, wycinania korzeni, utrzymania drożności sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych, przepompowni, przykanalików, separatorów, piaskowników, studni rewizyjnych, kanałów kołowych wraz z odbiorem i transportem odpadów, a także monitoringiem telewizyjnym mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 37.00.11.0 i Wnioskodawca może dla nich stosować obniżoną 8% stawkę VAT. Wątpliwości budzi jedynie fakt, iż do dnia otrzymania pisma z Urzędu Statystycznego w sprawie ponownej klasyfikacji usług Wnioskodawca stosował 23% stawkę podatku VAT. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.01.2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak też Wnioskodawca postąpił i w roku 2009 zwrócił się o informację do Urzędu Statystycznego. Fakt, że Urząd Statystyczny w 2015 r. zmienił zdanie co do klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług zgodnych z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług nie powinien nas obciążać, a stosowanie nowej 8% stawki podatku Wnioskodawca powinien rozpocząć od dnia wydania przez Urząd Statystyczny pisma z informacją o klasyfikacji usług tj. od dnia 23.02.2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi zaklasyfikowane do PKWiU 37.00.11.0 i wykonuje usługi:

 • czyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • udrażniania systemów kanalizacyjnych i czyszczenia rur kanalizacyjnych,
 • czyszczenia wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych,
 • pompowanie ścieków, podczyszczanie urządzeń wody opadowej,
 • czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych,
 • czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenia zbiorników bezodpływowych,
 • czyszczenia piaskowników, zbiorników retencyjnych i sanitarnych,
 • czyszczenia przepompowni, przykanalików, separatorów, studni rewizyjnych i kanałów kołowych,
 • bieżącej konserwacji i utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej, drenarskiej, urządzeń odwodnienia ulicznego,
 • awaryjnego czyszczenia wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w pasie drogowym na terenie miast,
 • usług wycinania korzeni na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągach,
 • usług monitoringu telewizyjnego na sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociągach,
 • wywozu i utylizacji odpadów związanych z wykonaniem przez Wnioskodawcę wszystkich wyżej wymienionych usług.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę – w opisie stanu faktycznego - do grupowania PKWiU 37.00.11.0, podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca prawidłowo stosuje 8% stawkę VAT na ww. usługi od 23 lutego 2015 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż jak to już wcześniej wskazano, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Zatem zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności zmiana PKWiU dla opisanych we wniosku usług) lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Dodatkowo należy wyjaśnić odnośnie załączonych dokumentów do wniosku z 17 marca 2015 r., że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w postępowaniu interpretacyjnym nie może dokonywać oceny prawnej dokumentów dołączonych do wniosku o interpretację indywidualną. Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Z powyższego w sposób bezsporny wynika, że wnioskodawca jest obowiązany sam przedstawić szczegółowo stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe i na tej podstawie tut. organ wyda interpretację indywidualną. Interpretacja indywidualna nie może w żadnym wypadku zastępować postępowania podatkowego, a jedynie w takim właśnie postępowaniu organy podatkowe uprawnione są do oceny prawnej dokumentów. Zatem organ wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.