IBPP2/4512-266/16/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na dostawę aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z usługą montażu wykonywaną w obiektach budownictwa mieszkaniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 czerwca 2016r. (data wpływu 20 czerwca 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z usługą montażu wykonywaną w obiektach budownictwa mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z usługą montażu wykonywaną w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 czerwca 2016r. (data wpływu 20 czerwca 2016r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 7 czerwca 2016r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym profilem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z tj. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Sprzedaż oparta jest na dostarczeniu aparatu wraz z montażem przeciw wilgoci. Urządzenie służy do usuwania pleśni, grzybów, osuszania murów.

Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak, aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Proces osuszania budynków trwa od kilku miesięcy do trzech lat, licząc od daty zainstalowania. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku.

Aparat jest o wymiarach 29,5 x 24,5 x 11,5 cm, montowany na stałe za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy 10 mm. Aparat podłącza się kablem do puszki lub gniazda sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Po zamontowaniu urządzenia, przewód od aparatu do gniazda (zasilania) jest maskowany za pomocą listwy.

Usługa ta będzie wykonywana w domach mieszkalnych (zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) u osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Pismem z 15 czerwca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy, informując:

Symbol PKOB obiektu, w którym będą świadczone usługi montażu aparatu to: Sekcja 1, Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110.

Wnioskodawca, kierując się art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje stawkę 8% VAT, ponieważ jest to czynność w zakresie remontu z modernizacją budynku.

Będą zawierane umowy cywilne w formie ustnej lub pisemnej i przedmiotem tej umowy będzie dostawa towaru wraz z montażem.

Umowa będzie opierała się na własnych kalkulacjach, w skład wynagrodzenia wejdzie: aparat powiększony o koszty robocizny i materiałów zużytych.

Usługa montażu nie spowoduje odrębnego fakturowania zużytych materiałów i robocizny.

Montaż aparatu nie będzie związany z wykonywaniem prac budowlanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży aparatu wraz z montażem w budynkach mieszkalnych (zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że kierując się art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przy wyżej wymienionej transakcji stosuje się stawkę 8% VAT podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 przywołanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei, w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c wyżej cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług przy klasyfikowaniu obiektów, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wydanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z objaśnieniami wstępnymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że podstawowym profilem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług oznaczone symbolem PKWiU 43.99.Z tj. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Sprzedaż oparta jest na dostarczeniu aparatu wraz z montażem przeciw wilgoci. Urządzenie służy do usuwania pleśni, grzybów, osuszania murów.

Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak, aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Proces osuszania budynków trwa od kilku miesięcy do trzech lat, licząc od daty zainstalowania. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku.

Aparat jest o wymiarach 29,5 x 24,5 x 11,5 cm, montowany na stałe za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy 10 mm. Aparat podłącza się kablem puszki lub gniazda sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Po zamontowaniu urządzenia, przewód od aparatu do gniazda (zasilania) jest maskowany za pomocą listwy.

Usługa ta będzie wykonywana w domach mieszkalnych (zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) u osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Symbol PKOB obiektu, w którym będą świadczone usługi montażu aparatu to: Sekcja 1, Dział 11, Grupa 111, Klasa 1110. Wnioskodawca, kierując się art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje stawkę 8% VAT, ponieważ jest to czynność w zakresie remontu z modernizacją budynku. Będą zawierane umowy cywilne w formie ustnej lub pisemnej i przedmiotem tej umowy będzie dostawa towaru wraz z montażem. Umowa będzie opierała się na własnych kalkulacjach, w skład wynagrodzenia wejdzie: aparat powiększony o koszty robocizny i materiałów zużytych. Usługa montażu nie spowoduje odrębnego fakturowania zużytych materiałów i robocizny. Montaż aparatu nie będzie związany z wykonywaniem prac budowlanych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na dostawę aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z jego montażem wykonywanym w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis sprawy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji dostawy przez Wnioskodawcę aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z montażem wykonywanym w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług 23%. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nie mieszczą się bowiem w zakresie remontu czy modernizacji takiego obiektu, a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. W wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu).

Należy podkreślić, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać trzeba, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług, na podstawie wskazanego wcześniej art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów.

Wskazać także trzeba, że sama usługa montażu czy też instalacji poszczególnych towarów nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, czy też termomodermnizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których powstaje bądź podnosi się czy też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można usługę tę traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych.

Czynności polegające na montażu aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów nie dotyczą substancji samego budynku (lokalu) lecz są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia – na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie – w postaci aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów – z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku. Czynności montażu aparatu nie można też zaliczyć do remontu czy modernizacji budynku, tym bardziej, że jak wskazał Wnioskodawca, montaż aparatu nie będzie związany z wykonaniem prac budowlanych, a przedmiotem zawieranych umów będzie dostawa towaru wraz z montażem. Kalkulacja ceny, którą przedstawił Wnioskodawca również wskazuje, że dominującą czynnością świadczenia jest dostawa aparatu, którego koszt powiększony jest o koszty robocizny i zużytych materiałów. Powyższe okoliczności wskazują, że Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy aparatu wraz z montażem.

Byłoby niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują obniżonych stawek podatku VAT dla czynności dostawy aparatu, zatem będąca przedmiotem zapytania dostawa aparatu do usuwania pleśni, grzybów i osuszania murów wraz z jego montażem, która nie będzie związana z wykonywaniem prac budowlanych, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Podsumowując, dla montażu aparatu Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.