IBPP2/4512-233/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie preferencyjnej stawki 8% podatku dla dostawy - bluszcz.
IBPP2/4512-233/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. preferencyjna stawka amortyzacji
 2. stawka
 3. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 marca 2015r. (data wpływu 12 marca 2015r.), uzupełnionym pismem z 24 marca 2015r. (data wpływu 24 marca 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy rośliny - bluszcz – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 24 marca 2015r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy rośliny - bluszcz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym obszarem działania ma być sprzedaż oraz promocja roślin sprowadzanych z Węgier. Rośliny te to wyhodowany w warunkach szklarniowych bluszcz pospolity Hedera Helix wraz z systemem korzeniowym w donicy z włókniny kokosowej. Bluszcz ten w warunkach produkcyjnych rośnie 2 lata osiągając 180 cm wzrostu. Ze względu na typ rośliny (roślina płożąca zimozielona), bluszcz jest ręcznie zaplatany na kratce ze stalowego drutu. Pozwala to osiągnąć efekt wzrostu w górę i przy bardzo gęstym nasadzeniu roślin - 40 sadzonek w jednej donicy długości 120 cm., stworzyć efekt gęstego "ekranu" z roślin. W warunkach naturalnych, taki przyrost roślina osiąga po ok. 4 latach. Po wsadzeniu systemu korzeniowego do ziemi, rośliny nadal się rozwijają i zwiększają swoją objętość. Gotowy produkt składający się z 40 wyrośniętych roślin, rosnących i rozrastających się w pionie dzięki zaplataniu na kratce na wysokość 180 cm., szerokość 120 cm. i nadaje się do obsadzania murów, ogrodzeń i wszelkich form zagospodarowywania terenów zielonych. Produkt jest również dostępny, a co za tym idzie, może być w obszarze zainteresowań klientów w wysokości 100 cm. oraz 220 cm. Taką formę pionowo rozwiniętego bluszczu Wnioskodawca chce kierować do centrów ogrodniczych oraz architektów zieleni. Zgodnie z klasyfikacją PKWiU rośliny żywe mają stawkę VAT 8%. PKWiU 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia. Stawka VAT 8%. Podstawa prawna: poz. 13 zał. nr 3 do ustawy.

W piśmie uzupełniającym z 24 marca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

Po skierowaniu zapytania o ewentualny PKWiU na produkt – gotowy żywopłot z Bluszczu o nazwie Green scrggm Wnioskodawca otrzymał informację z Ośrodka Kwalifikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. – gotowy żywopłot z bluszczu o nazwie Green scrggm mieści się w grupowaniu: PKWiU 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy, korzenie, sadzonki i szczepy, grzybnia”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do bluszczu opisanego w pozycji 68 Wnioskodawca może zastosować taką klasyfikację oraz 8% podatek VAT przy sprzedaży...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z posiadaną wiedzą oraz konsultacjami ze środowiskiem branżowym Wnioskodawca uważa, że powinien posługiwać się stawką VAT na żywe rośliny czyli 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia”.

W objaśnieniach do ww. załącznika nr 3 do ustawy wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym obszarem działania ma być sprzedaż oraz promocja roślin sprowadzanych z Węgier. Po skierowaniu zapytania o ewentualny PKWiU na produkt – gotowy żywopłot z Bluszczu o nazwie Green scrggm Wnioskodawca otrzymał informację z Ośrodka Kwalifikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. – gotowy żywopłot z bluszczu o nazwie Green scrggm mieści się w grupowaniu: PKWiU 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy, korzenie, sadzonki i szczepy, grzybnia”.

Jak już wcześniej wskazano, stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 22% (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. – 23%). Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odstępstwo takie stanowi przywołany już wcześnie przepis art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który pozwala na opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% towarów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy. Dla skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej powyższymi przepisami, w odniesieniu do konkretnego towaru, niezbędnym jest nie tylko aby towar ten był wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, ale również musi on spełniać wszystkie warunki, które przewidziano w treści tych załączników w odniesieniu do danego towaru.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, iż dostawa towaru – bluszcz o nazwie Green scrggm, zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 01.30.10.0, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 13 załącznika nr 3 do ww. ustawy, podlega opodatkowaniu przewidzianą w tym przepisie stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna wniosku w części pytania dotyczącej kwestii poprawności PKWiU została zawarta w odrębnym postanowieniu.

Podkreślić w tym miejscu należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Nadmienia się ponadto, że w przypadku zamiany któregokolwiek z elementów zdarzenia a w szczególności błędnego wskazania symbolu PKWiU, lub zmiany stanu prawnego interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.