IBPP2/4512-209/15/KO | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku do dostawy solanek jodobromowych.
IBPP2/4512-209/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. opodatkowanie
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedawaną w stanie surowym lub po filtracji wodę leczniczą pod nazwą „X” stanowiącą środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie stawki podatku VAT na sprzedawaną w stanie surowym lub po filtracji wodę leczniczą pod nazwą „X” stanowiącą środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 maja 2015 r. znak: IBPP2/4512-209/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie i sprzedaż wody leczniczej (solanki jodobromowej) wydobywanej ze złoża wody leczniczej „X” na podstawie koncesji Ministra Środowiska. Przedmiotowa woda lecznicza posiada Świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze wydane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., który jest jednostką uprawnioną na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 28.07.2005r o lecznictwie uzdrowiskowym. Woda lecznicza wydobywana jest w sołectwie X zlokalizowanym w obszarze strefy „C” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska. Przedmiotowa woda lecznicza pod nazwą „ X” w stanie surowym lub po filtracji, jest konfekcjonowana w opakowaniach 1000 l, 30 1, 5 1, 1 1, 150 ml, 125 ml i sprzedawana odbiorcom hurtowym i detalicznym.

Pismem z 18 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego następująco:

Sprzedawana woda lecznicza pod nazwą „X” w stanie surowym lub po filtracji konfekcjonowana w opakowaniach 1000 1, 30 1, 5 1, 150 ml, 125ml to:

-środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam, ług.

Ww. woda lecznicza została wydobyta ze złóż kopalin znajdujących się na obszarze Uzdrowiska, na terenie miejscowości, której nadano status uzdrowiska, w myśl przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.)

-Sołectwo posiada status uzdrowiska.

Woda lecznicza „X” nie stanowi napoju mineralnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaną decyzją Ministra Zdrowia, oraz Postanowieniem z dnia 03.02.2015 o objęciu złoża „X” strefą „C” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska X w gminie X i potwierdzeniu właściwości leczniczych ze złoża „X”, sprzedający przedmiotową solankę oraz preparaty solanki zagęszczonej (ług) i soli jodobromowej przetworzonych z przedmiotowej wody leczniczej, może stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%, na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z pozycją 104 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest On uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2, w związku z pozycją 104 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ wydobywana i sprzedawana woda lecznicza (solanka jodobromowa) oraz jej pochodne są produktami leczniczymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 104 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wymieniono, bez względu na symbol PKWiU, produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:

 1. środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,
 2. środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,
 3. środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „Z”.

Przepisy podatku od towarów i usług powołują w poz. 104 załącznika nr 3 do ustawy pojęcie – produkty uzdrowisk – nie definiują jednakże samego pojęcia uzdrowiska. Stąd też koniecznym jest sięgnięcie do przepisów, które taką definicję formułują.

W myśl przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) uzdrowisko to obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu został nadany status uzdrowiska.

W art. 34 ust. 1 ww. ustawy wskazano, że status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia m.in. warunek posiadania złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie.

Natomiast w art. 36 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy wskazano, że o potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu do jednostek uprawnionych występuje gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu dokonują jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu odbywa się na podstawie udokumentowanych badań potwierdzających te właściwości oraz wykluczających negatywne oddziaływanie na organizm ludzki.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wydobycie i sprzedaż wody leczniczej (solanki jodobromowej) wydobywanej ze złoża wody leczniczej „X” na podstawie koncesji Ministra Środowiska. Przedmiotowa woda lecznicza posiada Świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze wydane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., który jest jednostką uprawnioną na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 28.07.2005r o lecznictwie uzdrowiskowym. Sprzedawana woda lecznicza pod nazwą „X” w stanie surowym lub po filtracji konfekcjonowana w opakowaniach 1000 1, 30 1, 5 1, 150 ml, 125 ml to środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam, ług.

Ww. woda lecznicza została wydobyta ze złóż kopalin znajdujących się na obszarze Uzdrowiska, na terenie miejscowości, której nadano status uzdrowiska, w myśl przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) - Sołectwo posiada status uzdrowiska.

Woda lecznicza „X” nie stanowi napoju mineralnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki podatku VAT 8 % na sprzedawaną w stanie surowym lub po filtracji wodę leczniczą pod nazwą „X” stanowiącą środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam, ług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że ustawodawca obniżoną 8% stawką podatku, objął bez względu na symbol PKWiU produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych). Nie wszystkie jednak produkty uzdrowisk mogą korzystać z opodatkowania tą stawka podatku, a jedynie te które zostały enumeratywnie wymienione w poz. 104 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ponadto produktem uzdrowisk jest taki produkt, który został wydobyty ze złóż oraz kopalin znajdujących się na obszarze, terenie miejscowości której nadano status uzdrowiska.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że sprzedawana w stanie surowym lub po filtracji woda lecznicza pod nazwą „X” konfekcjonowana w opakowaniach 1000 l, 30 l, 1 l, 150 ml i 125 ml podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 104 załącznika nr 3 do ustawy, gdyż jak wskazał Wnioskodawca sprzedawana lecznicza pod nazwą „X”:

 • jest wydobyta ze złóż kopalin znajdujących się na obszarze Uzdrowiska, na terenie miejscowości, której nadano status uzdrowiska,
 • nie stanowi napoju mineralnego,
 • to środek do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-209/15/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.