IBPP2/4512-155/15/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży do firmy zajmującej się produkcją chemiczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 14 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży do firmy zajmującej się produkcją chemiczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży do firmy zajmującej się produkcją chemiczną.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 14 kwietnia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 marca 2015 r. znak: IBPP2/4512-155/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Firma zakupiła w zakładach tłuszczowych (produkujących tylko i wyłącznie oleje spożywcze) olej spożywczy rzepakowy rafinowany (olej znajduje się w klasyfikacji pod numerem PKWiU 10.41.56.0 – Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie). Olej ten jest olejem jadalnym, kupowanym od zakładów tłuszczowych w stawce VAT 5%. Olej ten następnie jest odsprzedawany firmie zajmującej się produkcją chemiczną (nie jest stosowany do produkcji biopaliw i komponentów do biopaliw). Na dzień zbycia olej nadaje się do konsumpcji (spożycia przez ludzi), od momentu załadunku w zakładach tłuszczowych do cysterny od razu wieziony jest do kupującego (sprzedawany jest taki sam towar jak zakupiony).

Pismem, które wpłynęło w dniu 14 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

  1. Olej sprzedawany przez Firmę jest zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.41.56.0.
  2. Olej sprzedawany przez Firmę jest olejem jadalnym nadającym się do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowego oleju podlega na terenie kraju opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o podatku i usług pozycja nr 20...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Sprzedaż olejów roślinnych zaliczanych do symbolu PKWiU 10.41.56.0 podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, niezależnie od jego przeznaczenia, ponieważ stawka podatku dotyczy istoty produktu, czyli jest to olej roślinny jadalny, a nie dotyczy sposobu wykorzystania oleju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 27 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 ex 10.4 „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Z kolei załącznik nr 10 do ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 20 tego załącznika znajdują się (PKWiU ex 10.4) „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której załącznik dotyczy. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca zakupił w zakładach tłuszczowych (produkujących tylko i wyłącznie oleje spożywcze) olej spożywczy rzepakowy rafinowany (olej znajduje się w klasyfikacji pod numerem PKWiU 10.41.56.0 – Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie). Olej ten jest olejem jadalnym, kupowanym od zakładów tłuszczowych w stawce VAT 5%. Olej ten następnie jest odsprzedawany firmie zajmującej się produkcją chemiczną (nie jest stosowany do produkcji biopaliw i komponentów do biopaliw).

Wnioskodawca sprzedaje olej zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.41.56.0. Olej sprzedawany przez Wnioskodawcę jest olejem jadalnym nadającym się do spożycia przez ludzi.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy dostawa ww. oleju przeznaczonego do sprzedaży do firmy zajmującej się produkcją chemiczną będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Z treści powołanych przepisów wynika, że z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 10.4.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż oleju rzepakowego jadalnego nadającego się do spożycia przez ludzi, sklasyfikowanego wg Wnioskodawcy w grupowaniu PKWiU 10.41.56.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie” podlega opodatkowaniu według stawki 5% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do ww. ustawy - PKWiU ex 10.4 „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Jednocześnie należy wskazać, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem dostawy jest jadalny olej rzepakowy, bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że olej jest sprzedawany do zakładów zajmujących się produkcją chemiczną.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych wyrobów (towarów) według PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji towaru, według PKWiU. Zatem interpretację wydano w oparciu o wskazaną w opisie sprawy klasyfikację PKWiU.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.