IBPP2/4512-116/15/WN | Interpretacja indywidualna

- stawka podatku VAT dla prac budowlanych wykonanych w bryle budynku;
- stawka podatku VAT dla prac wykonanych poza bryłą budynku.
IBPP2/4512-116/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawka preferencyjna
 3. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 kwietnia 2015r. (data wpływu 27 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla prac budowlanych wykonanych w bryle budynku;
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla prac wykonanych poza bryłą budynku.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT.

Wniosek ten został uzupełniony pismem 24 kwietnia 2015r. (data wpływu 27 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-116/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) w dniu 1 września 2014 r. zawarł umowę z Fundacją R. (dalej: „Fundacja”), której przedmiotem jest budowa obiektu pod nazwą „....” (dalej: „Obiekt”) wraz z infrastrukturą techniczną.

Powyższa umowa dotycząca robót budowlanych realizowanych przez Spółkę na rzecz Fundacji związanych z realizacją budowy Obiektu obejmuje także:

 • budowę instalacji wewnątrz Obiektu, tj.: instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, tryskaczowej, hydrantów przeciwpożarowych, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz solarnej,
 • budowę instalacji zewnętrznych, tj.: odwiertów i systemu pomp ciepła, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odwodnieniem dróg i chodników oraz przyłączy wodociągu,
 • rozbiórkę kolidujących instalacji podziemnych, przyłączy i sieci oraz obiektów małej architektury, dróg i chodników,
 • inne elementy zagospodarowania terenu i małej architektury.

W Obiekcie w przyszłości zamieszkają rodzice i opiekunowie dzieci - pacjentów Szpitala. Znajdzie się w nim 20 komfortowych, w pełni wyposażonych pokoi z zapleczem sanitarnym, w tym dwa apartamenty zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Część wspólna to duży pokój dzienny, bawialnia oraz jadalnia i kuchnia. W tej ostatniej rozbudowany będzie ciąg modułów szafek i lodówek oddzielnie przypisanych każdemu pokojowi. Duża część powierzchni przeznaczona zostanie na magazyny przygotowane do przyjęcia ważnych z punktu działania placówki darowizn rzeczowych. Układ pomieszczeń uzupełniają rozbudowana pralnia oraz mała część biurowa zaprojektowana z myślą o etatowym personelu, jak i wolontariuszach. Dom będzie przeznaczony wyłącznie do zamieszkania dla rodzin pacjentów szpitala przez pewien okres związany z hospitalizacją dziecka.

Wnioskiem z dnia 3 grudnia 2014 r. Fundacja zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o dokonanie klasyfikacji statystycznej Obiektu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r., Nr. 112 poz. 1316 ze późn. zm., dalej: „Rozporządzanie o PKOB”). Zgodnie z uzyskaną klasyfikacją z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak OKN-5672/OB-3949/2014), Obiekt jako budynek służący zakwaterowaniu rodziców dzieci przebywających w szpitalu, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana będzie do celów mieszkalnych, mieści się w grupowaniu:

PKOB grupa 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”.

Opinia potwierdzająca powyższą klasyfikację stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W piśmie uzupełniającym z 24 kwietnia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wyjaśniając, że:

Budynek, którego dotyczy przedmiotowy wniosek jest obiektem budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 2 pkt 12 ustawy o VAT. Jest to budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Powyższe potwierdza klasyfikacja statystyczna z dnia 16 grudnia 2014r. (znak OKN-5672/OB-3949/2014), zgodnie z którą obiekt ten, jako budynek służący zakwaterowaniu rodziców dzieci przebywających w szpitalu, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana będzie do celów mieszkalnych, mieści się w grupowaniu:

PKOB grupa 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”.

W konsekwencji, skoro zgodnie ze wskazaną powyżej opinią klasyfikacyjną, przedmiotowy obiekt dla celów klasyfikacyjnych (PKOB) mieści się w dziale 11 - w grupie 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”, w świetle art. 2 pkt 12 ustawy o VAT stanowi on obiekt budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania 8% stawki podatku VAT w odniesieniu do usług, budowlanych związanych z budową Obiektu, świadczonych na rzecz Fundacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania 8% stawki podatku VAT w odniesieniu do usług budowlanych związanych z budową Obiektu, świadczonych na rzecz Fundacji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku to 22%, przy czym do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 146a tej samej ustawy, wynosi ona 23%.

Wyjątkiem od opodatkowania podstawową stawką VAT jest objęcie przez ustawodawcę niektórych rodzajów towarów i usług stawką obniżoną, która wynosi 7%, a do dnia 31 grudnia 2016 r. w myśl art. 146a ustawy o VAT - 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku VAT (obecnie w wysokości 8%) stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 12.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem, powyższy przepis warunkuje możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku VAT od spełnienia dwóch warunków:

 • świadczona czynność musi polegać na dostawie, budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizaćji, przebudowie oraz
 • ich przedmiotem musi być obiekt budowlany zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, ocena uprawnienia Wnioskodawcy do stosowania obniżonej stawki podatku w stosunku do usług budowy Obiektu, wymaga ustalenia, czy stanowi on obiekt budowlany zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego wyżej art. 41 ustawy o VAT, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Jednocześnie, art. 2 pkt 12 ustawy o VAT zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wystąpi wówczas, gdy dana inwestycja zostanie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. W konsekwencji, dla celów podatku VAT stosuje się przepisy Rozporządzenia o PKOB, stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem o PKOB, w dziale 11 PKOB mieszczą się budynki mieszkalne. Dział 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne - grupa 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - grupa 112,
 • budynki zbiorowego zamieszkania - grupa 113.

Zgodnie z opinią klasyfikacyjną uzyskaną przez Fundację, przedmiotowy Obiekt dla celów klasyfikacyjnych (PKOB) mieści się w dziale 11 - w grupie 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”. Stanowi on zatem obiekt budownictwa mieszkaniowego (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT) i tym samym jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji usługi polegające na budowie Obiektu objęte są obniżona stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:
 • jest prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla prac budowlanych wykonanych w bryle budynku;
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla prac wykonanych poza bryłą budynku.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi - preferencyjnymi lub zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu 41, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – art. 41 ust. 12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia „roboty budowlane” należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie „robota” oznacza „zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś”.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2), preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 ustawy obejmuje:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

-jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od dnia 1 stycznia 2008r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7% VAT.

Aktualnie, obniżoną stawkę w wysokości 8% VAT stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nadmienić należy, że również w ww. definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie usługi w zakresie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc elementów towarzyszącej infrastruktury budowlanej. Natomiast infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z Fundacją R. (dalej: „Fundacja”), której przedmiotem jest budowa obiektu pod nazwą „....” (dalej: „Obiekt”) wraz z infrastrukturą techniczną.

Powyższa umowa dotycząca robót budowlanych realizowanych przez Spółkę na rzecz Fundacji związanych z realizacją budowy Obiektu obejmuje także:

 • budowę instalacji wewnątrz Obiektu, tj.: instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, tryskaczowej, hydrantów przeciwpożarowych, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz solarnej,
 • budowę instalacji zewnętrznych, tj.: odwiertów i systemu pomp ciepła, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ż odwodnieniem dróg i chodników oraz przyłączy wodociągu,
 • rozbiórkę kolidujących instalacji podziemnych, przyłączy i sieci oraz obiektów małej architektury, dróg i chodników,
 • inne elementy zagospodarowania terenu i małej architektury.

W Obiekcie w przyszłości zamieszkają rodzice i opiekunowie dzieci - pacjentów Szpitala. Znajdzie się w nim 20 komfortowych, w pełni wyposażonych pokoi z zapleczem sanitarnym, w tym dwa apartamenty zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Część wspólna to duży pokój dzienny, bawialnia oraz jadalnia i kuchnia. W tej ostatniej rozbudowany będzie ciąg modułów szafek i lodówek oddzielnie przypisanych każdemu pokojowi. Duża część powierzchni przeznaczona zostanie na magazyny przygotowane do przyjęcia ważnych z punktu działania placówki darowizn rzeczowych. Układ pomieszczeń uzupełniają rozbudowana pralnia oraz mała część biurowa zaprojektowana z myślą o etatowym personelu, jak i wolontariuszach. Dom będzie przeznaczony wyłącznie do zamieszkania dla rodzin pacjentów szpitala przez pewien okres związany z hospitalizacją dziecka.

Budynek, którego dotyczy przedmiotowy wniosek jest obiektem budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 2 pkt 12 ustawy o VAT. Jest to budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W konsekwencji, skoro zgodnie ze wskazaną powyżej opinią klasyfikacyjną, przedmiotowy obiekt dla celów klasyfikacyjnych (PKOB) mieści się w dziale 11 - w grupie 113 klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”, w świetle art. 2 pkt 12 ustawy o VAT stanowi on obiekt budownictwa mieszkaniowego.

Zauważyć należy, że w świetle powołanych wcześniej przepisów, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do wyszczególnionych w ustawie i przepisach wykonawczych usług budowlanych. Należy jednak zwrócić uwagę, że preferencyjna 8% stawka przewidziana jest dla budownictwa mieszkaniowego i lokali mieszkalnych, czyli obiektów sklasyfikowanych w dziale PKOB 11.

Zatem zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest m.in. od klasyfikacji budynków oraz od powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych.

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy a także powołane wcześniej przepisy należy wskazać, że w sytuacji gdy ww. czynności wykonane zostały w bryle budynku Ośrodka i umowa jest zawarta na wykonanie prac w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości usługi. Przy wykonywaniu instalacji w całym budynku sklasyfikowanym w PKOB 113 bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim części mieszkalnej i użytkowej, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

Wnioskodawca, w opisie stanu faktycznego wskazał także, że ma za zadanie wykonać prace zewnętrzne dla potrzeb budynku Ośrodka. Część prac będzie prowadzona zatem poza bryłą budynku.

Należą do nich:

 • budowa instalacji zewnętrznych, tj.: odwiertów i systemu pomp ciepła, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ż odwodnieniem dróg i chodników oraz przyłączy wodociągu,
 • rozbiórkę kolidujących instalacji podziemnych, przyłączy i sieci oraz obiektów małej architektury, dróg i chodników,
 • inne elementy zagospodarowania terenu i małej architektury.

Do prac wykonywanych przez Wnioskodawcę poza bryłą budynku Ośrodka, w świetle przywołanych wcześniej przepisów, nie można stosować preferencyjnej VAT 8%, ponieważ nie zostały/nie zostaną one wymienione jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku. Czynności tych nie można zaliczyć do czynności wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Byłoby to niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej. Ww. usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej znajdującej się poza bryłą budynku są opodatkowane stawką podstawową 23%.

Reasumując, należy stwierdzić, że:

 • prace będące przedmiotem zapytania Wnioskodawcy wykonane w bryle budynku Ośrodka w ramach jednej umowy oraz prace, które odnoszą się do budowy instalacji wewnątrz Obiektu, tj.: instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, tryskaczowej, hydrantów przeciwpożarowych, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz solarnej, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, natomiast
 • prace będące przedmiotem zapytania Wnioskodawcy wykonane poza bryłą budynku podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Wskazać należy, że prawidłowość powyższego rozstrzygnięcia znajduje swoje oparcie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2013r. sygn. akt I FPS 7/12 gdzie Sąd stwierdził, że obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 122, poz. 1336) i w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy:

 • jest prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla prac budowlanych wykonanych w bryle budynku;
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku VAT dla prac wykonanych poza bryłą budynku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy, że dokonana powyżej ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy podjęta została przy założeniu, że wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku zaklasyfikowanie przedmiotowego budynku według PKOB jest prawidłowe.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku budynku według PKOB. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji obiektów budowlanych według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. budynku według PKOB, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-116/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.