IBPP2/4512-1064/15/AB | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT przy sprzedaży wytłoków owocowych sklasyfikowanych do PKWiU 10.39.30.0
IBPP2/4512-1064/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. stawka
  2. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem które wpłynęło do tut. organu 16 lutego 2016 r., oraz pismem z 23 lutego 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży wytłoków owocowych sklasyfikowanych do PKWiU 10.39.30.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży wytłoków owocowych sklasyfikowanych do PKWiU 10.39.30.0.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 16 lutego 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 lutego 2016 r. znak: IBPP2/4512-1064/15/AB oraz pismem z 23 lutego 2016 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany ww. pismami uzupełniającymi):

Spółka E zajmuje się działalnością handlową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupuje od Spółki T Sp. z o. o. SKA wytłoki owocowe suszone. W okresie od października 2014 do września 2015 T Sp. z o.o. SKA sprzedawała Spółce Wnioskodawcy wytłoki owocowe ze stawką 8%. Od października 2015 Wnioskodawca otrzymuje od Spółki T Sp. z o. o. SKA faktury na wytłoki owocowe ze stawką 23%. Ponadto dostawca Wnioskodawcy wystawił szereg faktur korygujących do dostaw dokonanych wcześniej zmieniających stawkę VAT z 8% na 23%.

Mając wątpliwości co do zmiany stanowiska dostawcy Wnioskodawcy w kwestii stawki VAT, Wnioskodawca wystąpił do GUS z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU oraz nadanie Klasyfikacji CN (kopia w załączeniu) dla towaru „wytłoki owocowe suszone - susz jabłkowy”, załączając schematy uzyskiwania produktu (kopia w załączeniu) który Wnioskodawca otrzymał od producenta Spółki T Sp. z o.o. SKA. 29.10.2015 Urząd Statystyczny sklasyfikował wytłoki owocowe pod nr PKWiU 10.39.30.0 oraz kodem CN 230800 (kopia w załączeniu).

Spółka E zajmuje się działalnością handlową. W ramach działalności zakupuje od Spółki T Sp. z o.o. SKA wytłoki owocowe suszone – stanowiące towar handlowy podlegający dalszej odsprzedaży. Spółka E sprzedaje wytłoki swoim klientom w stawce 8% VAT. Wytłoki owocowe będące przedmiotem ww. sprawy, nie zawierają alkoholu powyżej 1,2% (wytłoki są wysuszone nie zawierają alkoholu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie które wpłynęło do tut. organu 16 lutego 2016 r.):

Według jakiej stawki VAT Spółka E winna opodatkować sprzedaż wytłoków owocowych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka E stoi na stanowisku, że wytłoki owocowe zalicza się do PKWiU o symbolu 10.39.30.0 do których zgodnie z art. 41 ust. 2 i załącznikiem nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. winna być zastosowana stawka VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestii stawki podatku VAT przy sprzedaży wytłoków owocowych sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.39.30.0 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (aktualnie 8%), w poz. 26 ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.3, tj. „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Przez PKWiU ex – zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Towar (grupa towarów)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się działalnością handlową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupuje wytłoki owocowe suszone. Mając wątpliwości co do zmiany stanowiska dostawcy w kwestii stawki VAT, Wnioskodawca wystąpił do GUS z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU oraz nadanie Klasyfikacji CN (kopia w - załączeniu) dla towaru „wytłoki owocowe suszone - susz jabłkowy”, załączając schematy uzyskiwania produktu który Wnioskodawca otrzymał od producenta Spółki z o.o. Urząd Statystyczny sklasyfikował wytłoki owocowe pod nr PKWiU 10.39.30.0 oraz kodem CN 230800.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazać należy, że dostawa wytłoków owocowych, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 10.39.30.0 które nie zawierają alkoholu, podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT - na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 26 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii stawki podatku VAT przy sprzedaży wytłoków owocowych sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.39.30.0 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie stawki podatku VAT dla wskazanego we wniosku towaru wg podanej klasyfikacji PKWiU.

W szczególności niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowego towaru według PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji, według PKWiU. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano w oparciu o wskazaną w opisie sprawy klasyfikację PKWiU.

Z uwagi na powyższe zawarta w stanowisku Wnioskodawcy kwestia poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku wytłoków owocowych jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Tak więc załączone do wniosku z 18 listopada 2015 r. dokumenty nie mogły być uwzględnione przy wydawaniu niniejszej interpretacji a ich treść przedmiotem analizy przez tut. Organ.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
IBPP4/4512-18/16/EK | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP1/443-260/12/15-5/S/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.