IBPP2/443-1189/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży jako komponentu do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowlanych
IBPP2/443-1189/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. olej
 2. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) uzupełniony pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży jako komponentu do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy oleju jadalnego rzepakowego przeznaczonego do sprzedaży jako komponentu do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowlanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 lutego 2015 r. znak: IBPP2/443-1189/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą produkcyjno-handlową, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż oleju rzepakowego. Olej rzepakowy jest produkowany w uruchomionej w lipcu 2014 r. tłoczni zlokalizowanej w X. Tłocznia produkuje między innymi olej rzepakowy jadalny - uzyskiwany przez tłoczenie ziarna rzepaku na zimno w prasie mechanicznej i filtrowanie uzyskanego oleju w filtrze wysokociśnieniowym (z tym, że procesowi filtracji poddawana jest część wytwarzanego oleju - w zależności od zapotrzebowania odbiorcy); olej ten, zarówno filtrowany jak i niefiltrowany, charakteryzuje się zawartością wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) poniżej 1% i zawartością fosforu do 30 ppm. Ten rodzaj oleju, w dwóch odmianach, magazynowany jest w odrębnych zbiornikach na produkt gotowy.

Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Nomenklatur i Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej opisanego wyżej rodzaju oleju według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W udzielonej odpowiedzi Urząd Statystyczny następująco zaklasyfikował przedstawiony produkt:

olej rzepakowy jadalny w opisanych odmianach - jako:

 1. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest rafinowany - jako: PKWiU 10.41.56.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”,
 2. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest to olej surowy – jako: PKWU 10.41.26.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy surowy”.

Olej rzepakowy jadalny zarówno filtrowany (rafinowany) jak i niefiltrowany (surowy) Wnioskodawca sprzedaje rolnikom-hodowcom, którzy zużywają go jako komponent do wytwarzanych przez siebie pasz dla zwierząt hodowlanych.

Pismem z 12 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

Wnioskodawca potwierdza, że wytwarzany przez Spółkę produkt w postaci oleju rzepakowego jadalnego w n/w, opisanych odmianach jako:

 1. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest rafinowany - jako: PKWiU 10.41.56.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”,
 2. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest to olej surowy - jako: PKWiU 10.41.26.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy surowy”,

-jest olejem wyłącznie jadalnym, nadającym się do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy słuszne jest jego stanowisko stwierdzające, że sprzedaż: oleju rzepakowego jadalnego rafinowanego (filtrowanego), oznaczonego wg. nomenklatury PKWiU jako: PKWiU 10.41.56.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie” oraz oleju rzepakowego jadalny surowego (niefiltrowanego), oznaczonego wg. nomenklatury PKWiU jako PKWiU 10.41.26.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy surowy”, bez względu na końcowe przeznaczenie produktu przez kupującego, w tym przypadku do produkcji pasz, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 5%...
 • Czyli w konkretnym przypadku Wnioskodawcy, czy oleje rzepakowe jadalne: rafinowane (filtrowane) oraz surowe (niefiltrowane) sprzedawane przez niego do produkcji pasz mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 5%... A zatem czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo opodatkowując sprzedaż oleju rzepakowego jadalnego (rafinowanego i surowego) stawką 5% tego podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uzasadnia swoje stanowisko treścią art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Natomiast pod poz. 20 załącznika nr 10 do powołanej ustawy, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne.

Co prawda, również w załączniku nr 3 do ww. ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8% wymieniono w pozycji 27 grupę ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne.

Jednakże z objaśnień do załącznika nr 3 do ww. ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż olejów roślinnych zaliczanych do symbolu PKWiU 10.41.56.0 i PKWU 10.41.26.0 podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT niezależnie od jego przeznaczenia, ponieważ stawka podatku dotyczy istoty produktu, czyli że jest to olej roślinny jadalny, a nie dotyczy sposobu wykorzystania oleju. Dlatego też oleje jadalne roślinne sprzedawane do celów produkcji rolniczej - hodowlanej (do produkcji pasz) mają taką samą 5% stawkę podatku VAT, jak olej roślinny jadalny sprzedawany do branży spożywczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 27 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 ex 10.4 „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Z kolei załącznik nr 10 do ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 20 tego załącznika znajdują się (PKWiU ex 10.4) „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której załącznik dotyczy. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż oleju rzepakowego. Tłocznia produkuje między innymi olej rzepakowy jadalny - uzyskiwany przez tłoczenie ziarna rzepaku na zimno w prasie mechanicznej i filtrowanie uzyskanego oleju w filtrze wysokociśnieniowym (z tym, że procesowi filtracji poddawana jest część wytwarzanego oleju - w zależności od zapotrzebowania odbiorcy); olej ten, zarówno filtrowany jak i niefiltrowany, charakteryzuje się zawartością wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) poniżej 1% i zawartością fosforu do 30 ppm. Ten rodzaj oleju, w dwóch odmianach, magazynowany jest w odrębnych zbiornikach na produkt gotowy.

Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Nomenklatur i Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej opisanego wyżej rodzaju oleju według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W udzielonej odpowiedzi Urząd Statystyczny następująco zaklasyfikował przedstawiony produkt:

olej rzepakowy jadalny w opisanych odmianach - jako:

 1. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest rafinowany - jako: PKWiU 10.41.56.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”,
 2. olej rzepakowy jadalny - pod warunkiem, iż jest to olej surowy – jako: PKWU 10.41.26.0 – „Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy surowy”.

Wnioskodawca wskazał, że ww. olej rzepakowy w opisanych odmianach jest olejem wyłącznie jadalnym nadającym się do spożycia przez ludzi.

Olej rzepakowy jadalny zarówno filtrowany (rafinowany) jak i niefiltrowany (surowy) Wnioskodawca sprzedaje rolnikom-hodowcom, którzy zużywają go jako komponent do wytwarzanych przez siebie pasz dla zwierząt hodowlanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy dostawa oleju rzepakowego jadalnego w opisanych odmianach przeznaczonego do sprzedaży jako komponentu do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowlanych będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Z treści powołanych przepisów wynika, że z preferencyjnej stawki podatku mogą korzystać oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 10.4.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż oleju rzepakowego jadalnego sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 10.4 „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”, który może być spożywany przez ludzi, będzie podlegać opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem dostawy jest jadalny olej rzepakowy, bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że olej jest sprzedawany rolnikom-hodowcom, którzy zużywają go jako komponent do wytwarzania przez siebie pasz dla zwierząt hodowlanych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych wyrobów (towarów) według PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji towaru, według PKWiU. Zatem interpretację wydano w oparciu o wskazaną w opisie sprawy klasyfikację PKWiU.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1189/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.