IBPP2/443-1146/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku VAT dla sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego.
IBPP2/443-1146/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. sprzedaż
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014r. (data wpływu 12 listopada 2014r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1146/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) podejmuje realizację zadania gospodarczego w postaci budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni poniżej 300 m2. Wnioskodawca chce przeprowadzić realizację tego przedsięwzięcia etapami, bez całościowego zlecenia budowy jednemu przedsiębiorcy. W pierwszej kolejności zatem zleci wykonanie wykopów pod fundamenty, później innemu przedsiębiorcy wybudowanie ścian i poziomów budynku. Kolejnemu zaś zleci opomiarowanie otworów okiennych, dostarczenie okien na wymiar i ich montaż. Podobnie Wnioskodawca postąpi ze stolarką drzwiową, tak zewnętrzną jak i wewnętrzną. Spółka zleci innemu przedsiębiorcy montaż okablowania elektrycznego wraz z dostawą niezbędnych do tego kabli i urządzeń. To samo dotyczyć będzie przewodów doprowadzających wodę, gaz i parę do ogrzewania budynku.

Po zbudowaniu budynku i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgłoszeń Spółka zamierza sprzedać budynek osobie fizycznej w celu używania do celów mieszkaniowych.

Spółka nie jest przedsiębiorstwem budowlanym. Nie zatrudnia specjalistów w tej dziedzinie. Każdy etap prac przy wznoszeniu rzeczonego budynku zostanie zlecony profesjonalnym przedsiębiorcom, których zadaniem będzie wyspecyfikowanie wymaganych materiałów, dostarczenie ich oraz ich montaż bądź inne zespolenie z całością wznoszonego budynku.

Dodatkowo w odpowiedzi na pytania zadane w wezwaniu o uzupełnienie wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

 1. W chwili rozpoczęcia czynności budowy i jej przebiegu aż do zakończenia budowy grunt pod budynkiem będzie własnością Spółki.
 2. Przedmiotem sprzedaży będzie grunt z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2.
 3. Symbol PKOB 1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne.
 4. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie, po wybudowaniu w stanie zamkniętym (w tym wbudowana stolarka okienna i drzwiowa, wykonane wszystkie podłącza energii i wody oraz kanalizacji, wykonane tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane wylewki) przeniesienie własności nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 5. Budynek będzie zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 6. Dostawa budynku nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.
 7. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku minie nie więcej niż dwa lata.
 8. Przy wytworzeniu budynku wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.
 9. Po wybudowaniu budynku a przed dokonaniem sprzedaży Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie.
 10. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał budynku w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie będącym uzupełnieniem wniosku):

Czy Spółka sprzedając wybudowany budynek mieszkalny osobie fizycznej naliczy podatek od towarów i usług w stawce 8%, czy też w stawce 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprawa sprzedaży osobie fizycznej w celu użytkowania jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 metrów kwadratowych wydaje się być oczywista. Przepis art. 41 ust. 12 ustawy podaje bowiem wprost, że taka czynność (dostawa budynku) podlega stawce VAT 8%. Inna interpretacja tego przepisu byłaby wykładnią contra lege. Stąd dalsze rozważania w tej materii są niecelowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl zapisów art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznać należy nie tylko sprzedaż, ale również najem i dzierżawę. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca podejmuje realizację zadania gospodarczego w postaci budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni poniżej 300 m2. W chwili rozpoczęcia czynności budowy i jej przebiegu aż do zakończenia budowy grunt pod budynkiem będzie własnością Spółki. Przedmiotem sprzedaży będzie grunt z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2. Symbol PKOB 1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie, po wybudowaniu w stanie zamkniętym (w tym wbudowana stolarka okienna i drzwiowa, wykonane wszystkie podłącza energii i wody oraz kanalizacji, wykonane tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonane wylewki) przeniesienie własności nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek będzie zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dostawa budynku nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku minie nie więcej niż dwa lata. Przy wytworzeniu budynku Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Po wybudowaniu budynku a przed dokonaniem sprzedaży Wnioskodawca nie będzie ponosił wydatków na ulepszenie. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał budynku w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przedstawionych okoliczności w kontekście powołanego stanu prawnego prowadzi do wniosku, że transakcja zbycia obejmuje dostawę budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym jest posadowiony budynek. Dostawa budynku nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, zatem dostawa nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy. Z uwagi na fakt, iż w stosunku do tego obiektu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wobec powyższego należy ustalić właściwą stawkę podatku dla przedmiotowej transakcji. W celu rozstrzygnięcia tej kwestii należy przywołać przepis art. 41 ust. 12 ustawy, z którego wynika, że stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

W art. 41 ust. 12b ustawy wskazano, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Ust. 12c powołanego artykułu określa, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Natomiast kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części mające być przedmiotem sprzedaży rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

O wysokości stawki obowiązującej przy sprzedaży gruntu, na którym posadowiony jest trwale z tym gruntem związany budynek lub budowla, decyduje charakter tego obiektu budowlanego oraz zasady jego opodatkowania, ponieważ w takim przypadku wartość gruntu stanowi składnik podstawy opodatkowania budynku lub budowli. Sprzedaż gruntu w takiej sytuacji nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Z ww. przepisów wynika, że jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie grunt z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym, objętym społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, to wówczas prawidłowym będzie zastosowanie 8% stawki podatku.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy ustawy w kontekście informacji wynikających z wniosku stwierdzić należy, że skoro przedmiotowy budynek będzie budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którego powierzchnia użytkowa nie przekroczy 300 m2, sklasyfikowany w PKOB w grupie 1110, to spełni on definicję obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 2 pkt 12 ustawy. W takim przypadku sprzedaż opisanego we wniosku obiektu - spełniającego podane warunki - będzie opodatkowana preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

Uwzględniając treść art. 29a ust. 8 ustawy, tą samą stawką podatku będzie opodatkowana sprzedaż gruntu, na którym budynek ten jest posadowiony.

Reasumując, do sprzedaży gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Spółka powinna zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ podkreśla, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania opisanego we wniosku budynku mieszkalnego jednorodzinnego do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Bowiem, stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Z uwagi na przywołane uregulowania oraz w związku z faktem, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, a dla prawidłowego określenia stawki podatku VAT niezbędne jest zaklasyfikowanie domu będącego przedmiotem wniosku do właściwego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKOB wskazaną przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1146/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.