IBPP1/4512-385/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami na zlecenie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
IBPP1/4512-385/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. usługi administrowania
 3. zarządzanie nieruchomością
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania nieruchomościami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania nieruchomościami.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-385/15/LSz.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca na podstawie umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną (zawartej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) - dalej zwana Umową, zarządza Wspólnotą Mieszkaniową składającą się z 4 budynków.

W każdym z opisanych powyżej budynków powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi więcej niż 50% powierzchni użytkowej całkowitej. Lokale mieszkalne są wykorzystywane przez właścicieli częściowo dla zaspokajania własnych celów mieszkalnych, częściowo zaś udostępniane są osobom trzecim w celu świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania.

W ramach świadczonych usług Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać również m.in. takie usługi jak:

 1. weryfikowanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 2. zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej,
 3. zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 4. dobór ofert dostawców mediów, negocjowanie warunków dostaw i zawieranie umów na dostawy,
 5. egzekwowanie realizacji usuwania usterek w ramach uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej,
 6. zlecanie kontroli technicznych i okresowych oraz obligatoryjnych przeglądów, a także nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 7. zlecanie i nadzór nad wykonaniem zaplanowanych remontów, naprawami i bieżącą konserwacją budynków, zapewnienie usuwania awarii i ich skutków,
 8. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca wykonuje usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, odpłatnie. W skład świadczonych usług nie wchodzi usługa wyceny nieruchomości. Wnioskodawca wystawia dla Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznie faktury dokumentujące wynagrodzenie za usługi zarządzania częściami wspólnymi opisanych powyżej budynków.

W uzupełnieniu wniosku (piśmie przewodnim z 29 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca podał, że:

1.Zdaniem Wnioskodawcy symbol PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej to:

68.32.11.0 — usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności.

2.Zdaniem Wnioskodawcy, właściwy dla każdego z 4 budynków symbol PKOB to 1122.

3.Na pytanie tut. organu „Ile lokali mieszkalnych i ile użytkowych składa się na każdy z budynków...” Wnioskodawca wskazał zestawienie lokali w każdym z budynków:

Budynek 23D - 11 lokali mieszkalnych + garaż podziemny,

Budynek 23E - 11 lokali mieszkalnych + garaż podziemny,

Budynek 23F - 21 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy służący do obsługi lokali mieszkalnych (recepcja, sala konferencyjna) + garaż podziemny,

Budynek 23G - 10 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy służący do obsługi lokali mieszkalnych (SPA).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługa kompleksowego zarządzania nieruchomościami opisanymi we wniosku, na którą składają się m.in.

 1. weryfikowanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 2. zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej,
 3. zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 4. dobór ofert dostawców mediów, negocjowanie warunków dostaw i zawieranie umów na dostawy,
 5. egzekwowanie realizacji usuwania usterek w ramach uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej,
 6. zlecanie kontroli technicznych i okresowych oraz obligatoryjnych przeglądów, a także nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 7. zlecanie i nadzór nad wykonaniem zaplanowanych remontów, naprawami i bieżącą konserwacją budynków, zapewnienie usuwania awarii i ich skutków,
 8. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań, wykonywana w ramach zawartej Umowy

objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności na podstawie Umowy świadczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami, opisaną w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi zarządzania nieruchomością, opisane w stanie faktycznym wniosku, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości mieszkalnej, należy w tym zakresie powołać się na rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w myśl którego budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne, przy czym za mieszkalne uznane są te obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana dla celów mieszkalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro lokale mieszkalne wykorzystywane są przez właścicieli zarówno w celach mieszkalnych, jak i w celach ich krótkotrwałego wynajmu, należy uznać, iż lokale te wykorzystywane są dla celów mieszkalnych.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 października 2014 roku (sygn. akt IBPP2/443-601/14/ICz).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumnie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z powyższego przepisu § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

W związku z tym, zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość.

Z przywołanych wcześniej przepisów wynika, że dla określenia stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku dla usług zarządzania nieruchomością na zlecenie ważne jest nie tylko zakwalifikowanie tych usług według PKWiU czy też budynku według PKOB, ale również zakres tych usług i charakter przeznaczenia przedmiotu (tj. nieruchomości czy jej części), którego one dotyczą.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „nieruchomość mieszkalna”, w tym zakresie należy zatem powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne według PKOB, to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, natomiast w przypadkach gdy proporcja powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkalne jest mniejsza, budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie PKOB, stanowiącym usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Zatem, jeżeli przedmiotem zarządzania jest cały budynek mieszkalny, nawet jeżeli znajduje się w nim np. garaż lub inne lokale użytkowe, czynność ta podlega zwolnieniu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Natomiast jeżeli usługa zarządzania dotyczy wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej, przy czym części te nie mają charakteru mieszkalnego, wówczas taka usługa zarządzania podlega opodatkowaniu stawką 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z powyższym tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji PKOB i PKWiU podanych przez Wnioskodawcę we wniosku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik VAT - na podstawie umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną, zarządza Wspólnotą Mieszkaniową składającą się z 4 budynków (budynku 23D - 11 lokali mieszkalnych + garaż podziemny, budynku 23E - 11 lokali mieszkalnych + garaż podziemny, budynku 23F - 21 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy służący do obsługi lokali mieszkalnych (recepcja, sala konferencyjna) + garaż podziemny, budynku 23G - 10 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy służący do obsługi lokali mieszkalnych -SPA). W każdym z budynków powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi więcej niż 50% powierzchni użytkowej całkowitej. Lokale mieszkalne są wykorzystywane przez właścicieli częściowo dla zaspokajania własnych celów mieszkalnych, częściowo zaś udostępniane są osobom trzecim w celu świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania.

Wnioskodawca podał, że właściwy dla każdego z 4 budynków symbol PKOB to 1122. Wnioskodawca wykonuje usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, odpłatnie. W skład świadczonych usług nie wchodzi usługa wyceny nieruchomości. Symbol PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej to 68.32.11.0 — usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności.

W ramach świadczonych usług Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać również m.in. takie usługi jak:

 1. weryfikowanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 2. zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej,
 3. zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 4. dobór ofert dostawców mediów, negocjowanie warunków dostaw i zawieranie umów na dostawy,
 5. egzekwowanie realizacji usuwania usterek w ramach uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej,
 6. zlecanie kontroli technicznych i okresowych oraz obligatoryjnych przeglądów, a także nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 7. zlecanie i nadzór nad wykonaniem zaplanowanych remontów, naprawami i bieżącą konserwacją budynków, zapewnienie usuwania awarii i ich skutków,
 8. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań.

Wnioskodawca wystawia dla Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznie faktury dokumentujące wynagrodzenie za usługi zarządzania częściami wspólnymi opisanych powyżej budynków.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, a w szczególności klasyfikację przedmiotowych usług oraz budynków dokonaną przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że przepis § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia od podatku jedynie usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w tym przepisie oraz dotyczą nieruchomości mieszkalnych, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

Skoro, będącą przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, usługę kompleksowego zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, na którą składają się ww. usługi należy, jak wskazał Wnioskodawca, klasyfikować według PKWiU do grupowania 68.32.11.0, Wnioskodawca wykonuje ją na podstawie umowy zlecenia, dotyczy ona nieruchomości mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi więcej niż 50% powierzchni użytkowej całkowitej, i jednocześnie w jej skład nie wchodzi usługa wyceny nieruchomości, to usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wcześniej § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku VAT ma zastosowanie nie wtedy gdy przeważająca część powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkaniowych, tylko gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne.

Wobec powyższego, przedmiotowe usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami na zlecenie sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 68.32.11.0, odnoszące się do 4 nieruchomości mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122, korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami opisanymi we wniosku objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.