2461-IBPP2.4512.669.2016.2.WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na sprzedaż młóta browarnianego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 maja 2016r. (data wpływu 26 sierpnia 2016r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż młóta browarnianego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2016r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż młóta browarnianego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się handlem wysłodzinami browarnianymi. Wysłodziny kupuje w browarach jako pozostałości browarniane ze stawką VAT-u 23 %. (PKWiU 11.05.2).

Wnioskodawca bez żadnego przerobu rozwozi je własnym transportem do rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych i sprzedaje je jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT-u 23 %. Wysłodziny w klasyfikacji CN 23 03 30 należą do grupowania - pasza dla zwierząt. Tym samym można postawić tezę, że ze względu na przeznaczenie wysłodzin możliwe byłoby zastosowanie niższej stawki VAT przy ich sprzedaży, w sytuacji sprzedaży jako pasza dla zwierząt.

Młóto browarniane sprzedaje rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich z 23% stawką VAT. W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młotem browarnianym - gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo będzie postępował stosując stawkę 8% VAT przy sprzedaży młota browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że mógłby sprzedawać rolnikom i gospodarstwom rolnym wysłodziny (młóto) jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ponieważ można zakwalifikować wysłodziny jako paszę dla zwierząt wykazaną w poz. 49 złącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Poza tym jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie przerabia, nie kisi a jedynie przewozi do rolników jako mokrą paszę gotową do spożycia przez zwierzęta.

Wnioskodawca wskazuje, że takie postępowanie będzie prawidłowe i że mógłby sprzedawać młóto browarniane jako paszę dla zwierząt gospodarskich gotową do spożycia ze stawką 8% VAT-u. Wnioskodawca oczekuje oceny problemu z zakresu podatku od towarów i usług, czy postępowanie w przyszłości będzie słuszne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015r. poz. 1676) do 31 grudnia 2017r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich” - PKWiU 10.91.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się handlem wysłodzinami browarnianymi. Wysłodziny kupuje w browarach jako pozostałości browarniane ze stawką VAT-u 23%. (PKWiU 11.05.2). Wnioskodawca bez żadnego przerobu rozwozi je własnym transportem do rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych i sprzedaje je jako gotową paszę dla zwierząt gospodarskich ze stawką VAT-u 23%. Wysłodziny w klasyfikacji CN 23 03 30 należą do grupowania - pasza dla zwierząt. W przyszłości Wnioskodawca chciałby handlować młotem browarnianym - gotową paszą, stosując obniżoną stawkę podatku VAT, klasyfikując młóto browarniane jako paszę gotową do spożycia dla zwierząt gospodarskich z wyłączeniem mączki granulek lucerny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie PKWiU gdzie dla pasz gotowych PKWiU jest 10.91.10.0.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi stawka podatku VAT przy sprzedaży młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0).

Dla rozstrzygnięcia powyższej kwestii najistotniejsze jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towarów wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przy czym istotne jest, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że sprzedaż towaru w postaci młóta browarnianego jako gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, będzie opodatkowana stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowego towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towaru według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.