1061-IPTPP1.4512.25.2016.1.MW | Interpretacja indywidualna

Stawka dla biletów wstępu na wydarzenia poświęcone motoryzacji i zoologii
1061-IPTPP1.4512.25.2016.1.MWinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. wstępny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016r. (data wpływu 21 stycznia 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla biletów wstępu na wydarzenia poświęcone motoryzacji i zoologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla biletów wstępu na wydarzenia poświęcone motoryzacji i zoologii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

W ramach prowadzonej działalności ... S.A. zajmują się organizacją różnego rodzaju wydarzeń takich jak targi, konferencje, koncerty, imprezy sportowe, imprezy o charakterze rekreacyjnym lub kulturalnym. Uczestnikami tych wydarzeń są różne podmioty, w tym pasjonaci danego tematu, hobbyści, indywidualni kolekcjonerzy, itp. Uczestnikami wydarzeń są podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Co do zasady wstęp i uczestnictwo w danym wydarzeniu możliwy jest po wykupieniu biletu wstępu. Opłaty za wstęp (bilety) ustalane są w jednakowej wysokości, tj. nie są zróżnicowane w zależności od tego, czy uczestnik będzie uczestniczył w niektórych punktach programu, pokazach, prezentacjach i konkursach, czy też nie. Świadczona usługa wstępu to usługa, której podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu na wydarzenie. Możliwość zaś skorzystania z poszczególnych atrakcji wydarzenia pozostaje bez wpływu na cenę świadczenia (biletu). Przedmiotem wniosku są wydarzenia poświęcone motoryzacji - Targi motoryzacyjne i zoologii. Są to imprezy kierowane do szerokiej publiczności, w szczególności kierowane do pasjonatów motoryzacji, zwierząt. Podczas imprezy motoryzacyjnej odwiedzający mogą zobaczyć prezentowane nowości motoryzacyjne. Podczas imprezy zoologicznej odwiedzający mogą zobaczyć wystawy różnorodnych gatunków zwierząt. W ramach wydarzeń poza ekspozycjami i wystawami organizowane są dodatkowe prezentacje i atrakcje dla zwiedzających, np. pokazy motocyklowe, jazda konno, agility psów, itp., konkursy dla dorosłych i dzieci. Wydarzenia te to przede wszystkim możliwość spędzenia wolnego czasu oraz okazja dla odwiedzających na zdobycie cennych i ciekawych informacji oraz szansa na zdobycie nagród podczas wykazania się wiedzą. Targi motoryzacyjne to także edukacja w zakresie ruchu drogowego i techniki. Targi zoologiczne to edukacja w zakresie biologii, jak również możliwość spełnienia dziecięcych zainteresowań. Wydarzenia przyciągają odwiedzających różnymi walorami, w których istotny jest element edukacyjny, informacyjny ale także rozrywkowy. Odwiedzający po zakupieniu biletu wstępu na wydarzenie ma nieograniczony dostęp do ekspozycji i przestrzeni, na której może w dowolny sposób uczestniczyć w pokazach, konkursach i prezentacjach przygotowywanych na poszczególnych stoiskach. Wydarzenia przyciągają odwiedzających poprzez ekspozycję tematyczną. Są organizowane dla możliwie jak najszerszego grona odwiedzających – w większej mierze w dni wolne od pracy (sobota/niedziela).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym (opisie zdarzenia przyszłego), sprzedaż biletów zapewniających odwiedzającym wstęp na wydarzenia może korzystać z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż biletów wstępu na organizowane wydarzenia motoryzacyjne i zoologiczne powinny podlegać opodatkowaniu według obniżonej stawki podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 a pkt 2 oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze do niej przewidują dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 art. 120 ust 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" - w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r - 8%. pod pozycją 186 zostały wymienione "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych między innymi z rekreacją. Z tych przepisów wynika, że stawką podatku w wysokości 8% objęte zostały między innymi usługi w zakresie kultury oraz związane z rekreacją, imprezami sportowymi - wyłącznie w zakresie wstępu. Należy nadmienić, że w załączniku nr 3 do dyrektywy unijnej w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej, stanowiącego wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, wymieniony został wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do wesołych miasteczek, parków rozrywki na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne. Ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi w zakresie kultury - w zakresie wstępu, tj. w zakresie możliwości wejścia, prawa uczestniczenia. Ze wstępem w rozumieniu ww. przepisów związane jest określone świadczenie związane z danym wydarzeniem. Charakter świadczonych przez Spółkę usług należy oceniać przez pryzmat definicji "rekreacji", a to wskazuje, że usługi te należy sklasyfikować jako "usługi związane z rekreacją". Pod pojęciem "rekreacji" należy rozumieć "odpoczynek, wytchnienie, rozrywkę". Pojęcie „rekreacyjny” to "wolny od nauki, zajęć, przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę po nauce, pracy". Przez rekreację należy więc rozumieć zasadniczo czas wolny, poświęcony odpoczynkowi lub rozrywce. Usługi związane z rekreacją oznaczają usługi polegające na zapewnieniu możliwości spędzenia wolnego czasu w formie odpoczynku lub rozrywki. Wykonywane przez Spółkę usługi wpisują się w definicję "wstępu" i "rekreacji", bowiem poprzez wstęp na dane wydarzenie zwiedzający uzyskują możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie znajomych/rodziny osób podzielających pasję do motoryzacji, zoologii, rozwoju zainteresowań i wiedzy, obejrzenia pokazów, możliwość zapoznania się z pierwszej ręki z nowinkami, mogą uczestniczyć w konkursach, a sama możliwość uczestnictwa jest rozrywką dla zwiedzających. Sama zabudowa wydarzenia, głównie stoiska wystawców, jest przygotowana tak, aby zapewnić rozrywkę zwiedzającym. Powyższe wskazuje, że wykonywane przez Spółkę usługi spełniają definicję "pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu". Należy także zauważyć, że regulacje ustawy o VAT posługują się pojęciem „targi” między innymi w kontekście zasad określania miejsca świadczenia usług i pojawia się w katalogu usług związanych z imprezami kulturalnymi. Zdaniem Spółki sprzedaż biletów upoważniających do wstępu na wydarzenia objęte wnioskiem, jako usługi związane z rekreacją, korzystają z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 15 ust 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWiU):
   • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe;
   • do obiektów kulturalnych;
  • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
  • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
  • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że stawką podatku w wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi w zakresie kultury oraz związane z rekreacją, imprezami sportowymi jednakże wyłącznie w zakresie wstępu.

  Ponadto, należy wskazać, że w załączniku nr 3 do Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), stanowiący wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98, w poz. 7 wymieniony został wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalne.

  Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi w zakresie rekreacji, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form, ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

  Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie „wstępu” wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

  Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy, należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

  Jednocześnie należy zauważyć, że stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług w zakresie rekreacji - wyłącznie w zakresie wstępu, co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług. Sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że usługi takie jak np. usługi restauracyjne na terenie obiektu, zakup napojów, usługi instruktora nie są objęte stawką obniżoną, lecz stawką podstawową.

  Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności organizuje m.in. targi motoryzacyjne i zoologiczne. Podczas imprezy motoryzacyjnej odwiedzający mogą zobaczyć prezentowane nowości motoryzacyjne. Podczas imprezy zoologicznej odwiedzający mogą zobaczyć wystawy różnorodnych gatunków zwierząt. W ramach wydarzeń poza ekspozycjami i wystawami organizowane są dodatkowe prezentacje i atrakcje dla zwiedzających, np. pokazy motocyklowe, jazda konno, agility psów, itp., konkursy. Targi motoryzacyjne to także edukacja w zakresie ruchu drogowego i techniki. Targi zoologiczne to edukacja w zakresie biologii, jak również możliwość spełnienia dziecięcych zainteresowań. Wydarzenia przyciągają odwiedzających różnymi walorami, w których istotny jest element edukacyjny, informacyjny ale także rozrywkowy. Odwiedzający po zakupieniu biletu wstępu na wydarzenie ma nieograniczony dostęp do ekspozycji i przestrzeni, na której może w dowolny sposób uczestniczyć w pokazach, konkursach i prezentacjach przygotowywanych na poszczególnych stoiskach.

  W ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę, wymienionych w opisie sprawy usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

  Analiza sprawy prowadzi przy tym do wniosku, że opłaty za wstęp (bilety) ustalone zostaną w jednakowej wysokości. Nie będzie zatem miała miejsca sytuacja, w której opłata (za wstęp) będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy uczestnik będzie uczestniczył w niektórych punktach programu, pokazach, prezentacjach i konkursach, czy też nie. Tym samym zgodzić się należy, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa wstępu jest usługą, której podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu na Targi Motoryzacyjne i Targi zoologiczne, dodatkowe zaś elementy tego świadczenia są drugorzędne i fakultatywne, a możliwość skorzystania z poszczególnych atrakcji pozostaje bez wpływu na cenę świadczenia (biletu).

  Jak wskazano wyżej, dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

  W konsekwencji, mając na względzie opis sprawy oraz powołane regulacje wskazać należy, że odpłatna usługa wstępu na Targi Motoryzacyjne i Targi zoologiczne, powinna podlegać opodatkowaniu według stawki podatku obniżonej do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w którym wymienione zostały „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” bez względu na symbol PKWiU.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.