1061-IPTPP1.4512.138.2016.2.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, w sytuacji gdy do kwalifikacji Produktu, stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz według powołanego Rozporządzenia Produkt mieści się w PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż suplementu diety ... sklasyfikowanego według grupowania PKWiU 10.89.19.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż suplementu diety ... sklasyfikowanego według grupowania PKWiU 10.89.19.0.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 09 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu, dystrybucji produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Spółka zamierza produkować produkt spożywczy - suplement diety .... ... suplement diety w kapsułkach, to Produkt dla osób, które mają problem z utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Odpowiednio dobrany skład produktu wspomaga metabolizm glukozy i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi (liść gymnema, liść morwy białej) oraz wpływa na aktywność insuliny (chrom).

... jest preparatem w formie kapsułki. W swoim składzie zawiera następujące składniki w podanych niżej proporcjach (g/100 g) - wypełnienie kapsułki: wyciąg suchy z liści gymnema 33,19%, wyciąg suchy z liścia morwy białej 15,92%, chromu III chlorek 1% 3,05%, celuloza mikrokrystaliczna 24,45%, krzemionka koloidalna 0,39%, stearynian magnezu 0,39%; kapsułka: żelatyna 19,08 %, tytanu dwutlenek 0,21%, tlenek żelaza żółty 0,04%, woda oczyszczona 3,28%.

Ze względu na uzupełniający charakter preparatu w stosunku do stosowanej diety, a także fakt, iż preparat ten nie jest przeznaczony do zapobiegania czy też leczenia konkretnych chorób (a więc nie można go uznać za produkt leczniczy) należy stwierdzić, iż stanowi on suplement diety w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 594).

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną z dnia 23 grudnia 2015 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w ... o sygnaturze ..., wskazującą, iż Produkt, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U z 2015 r„ poz. 1676), mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.17.0 „Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi”.

W oparciu o § 2 i § 3 powołanego wyżej rozporządzenia do celów opodatkowania:

 • podatkiem od towarów i usług,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

stosuje się wcześniejszą PKWiU z 2008 r. wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz.1293 ze zm.). Klasyfikację PKWiU 2008 do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.

Toteż produkt ... należy klasyfikować zgodnie z zasadami PKWiU z 2008r. według grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Przedmiotowa opinia klasyfikacyjna stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Produkt ... nie jest ekstraktem słodowym. Produkt ... nie należy do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, w sytuacji gdy do kwalifikacji Produktu, stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz według powołanego Rozporządzenia Produkt mieści się w PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowana VAT, począwszy od 1 stycznia 2016 r., jest PKWiU z 2015 r wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Przepisy § 2 i § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia nakazują:

 • w ewidencji dokumentacji i rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej (do dnia 31 grudnia 2016 r),
 • do celów podatkowych (do dnia 31 grudnia 2017 r.)

stosować równolegle PKWiU z 2008 r. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT, wynosi 23%.

Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 8 %, która na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 48 załącznika numer 3 do ustawy o VAT, towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 10 89.19.0 (a więc sklasyfikowane pod symbolem takim jak Produkt): „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania PKWiU 10.89.19.0 podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT, a jedynie te określone jako „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Mając na uwadze powyższe, aby możliwe było zastosowanie 8% stawki VAT dla artykułów spożywczych konieczne jest spełnienie łącznie niżej wymienionych przesłanek (pozycja 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT):

  i. Produkt spożywczy musi być klasyfikowany do grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
  ii. Produkt spożywczy nie może być ekstraktem słodowym
  iii. Produkt spożywczy nie może należeć do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W tym względzie, Wnioskodawca wskazuje, że:

  i. Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną z dnia 26 lutego 2016 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w ... o sygnaturze ..., wskazującą iż Produkt według PKWiU 2015 r., wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 1676), mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.17.0 „Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi”. Jednocześnie w oparciu o § 2 i § 3 powołanego wyżej rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stosuje się wcześniejszą PKWiU z 2008 r. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 ., Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Klasyfikację PKWiU 2008 do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.
  ..., suplement diety według PKWiU 2008 10.89.19.0 mieści się w grupowaniu „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Z uwagi na fakt, iż Produkt jest produktem spożywczym przeznaczonym do bezpośredniego spożycia, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy klasyfikacyjnej tego Produktu dla potrzeb niniejszego wniosku, bowiem analiza ta została dokonana przez kompetentny do tego organ i zakończona klasyfikacją Produktu do PKWiU.
  ii. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Produkt nie jest ekstraktem słodowym.
  iii. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego. Produkt nie należy do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %.

W świetle powyższego, ze względu na fakt, iż Produkt spełnia wszystkie przesłanki wskazane w pozycji 48 załącznika numer 3 do ustawy o VAT, tj.

  i. produkt należy klasyfikować zgodnie z zasadami PKWiU z 2008 r. według grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
  ii. nie jest ekstraktem słodowym,
  iii. nie jest produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2% Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. – z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować produkt spożywczy - suplement diety ... w kapsułkach. Produkt ... Wnioskodawca sklasyfikować zgodnie z zasadami PKWiU z 2008r. według grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Produkt ... nie jest ekstraktem słodowym i nie należy do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci suplementu diety ..., zaklasyfikowanego przez Zainteresowanego wg PKWiU z 2008 r. do grupowania 10.89.19.0, nie zawierającego alkoholu o zawartości powyżej 1,2% i jednocześnie nie stanowiącego ekstraktu słodowego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, podlega opodatkowaniu przewidzianą w tym przepisie stawką podatku w wysokości 8%.

Zatem prawidłowym jest zastosowanie przy sprzedaży ww. suplementu diety stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie prawidłowość stawki podatku VAT na produkt opisany we wniosku –suplement diety. Nie rozstrzyga zaś poprawności klasyfikacji wydanej przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w ... dla wyżej wymienionego produktu. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji sprzedawanego towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku, tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.