0115-KDIT1-2.4012.791.2018.1.AGW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie 0% stawki podatku do planowanej dostawy projektorów interaktywnych do placówek oświatowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku do planowanej dostawy projektorów interaktywnych do placówek oświatowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku do planowanej dostawy projektorów interaktywnych do placówek oświatowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje sprzedaży m.in. komputerów, urządzeń peryferyjnych, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz maszyn i urządzeń biurowych. W swojej ofercie Wnioskodawca posiada projektory interaktywne, które zamierza sprzedawać do placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego sprzętu audiowizualnego będą przedszkola i szkoły.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży projektorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz przedszkoli i szkół, transakcja będzie dokumentowana fakturami wystawionymi na te placówki (w transakcji nie będą brać udziału podmioty trzecie).

Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego z wnioskiem o zaklasyfikowanie projektorów interaktywnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Wnioskodawca załączył do wniosku opis projektora interaktywnego, zgodnie z którym projektor interaktywny to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla edukacji na różnych poziomach kształcenia. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalności pozwalające na wyświetlanie wysokiej jakości obrazu, odtwarzanie dźwięku oraz interakcję z użytkownikiem za pomocą obsługi dotykowej. Projektor interaktywny posiada wbudowane oprogramowanie, które umożliwia automatyczne przetwarzanie danych cyfrowych, a pełną funkcjonalność uzyskuje po podłączeniu do zewnętrznej jednostki komputerowej. Urządzenie umożliwia w czasie rzeczywistym tworzenie, edytowanie oraz zapisywanie danych. Podobnie jak w przypadku np. monitorów komputerowych oraz monitorów interaktywnych źródłem obrazu jest komputer lub inne urządzenie zewnętrzne, które umożliwia przesłanie obrazu oraz dźwięku za pomocą złącza analogowego (np. VGA) lub cyfrowego (np. HDMI). Konstrukcja projektora interaktywnego oparta o technologię 3LCD pozwala na uzyskanie wiernego, barwnego oraz pełnego szczegółów obrazu nieodbiegającego jakością od nowoczesnych wyświetlaczy, takich jak np. monitory o wysokich rozdzielczościach. W przeciwieństwie do ograniczeń wynikających z budowy np. monitorów, projektor interaktywny daje możliwość skalowania obrazu od 60" do 100" i wyświetlania treści na dowolnej powierzchni np. ścianie, tablicy suchościeralnej, ekranie, a nawet na powierzchni stołu czy podłodze. (...)”.

W oparciu o powyższy opis Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego pismem z dnia 19 marca 2018 r. poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wymieniony w piśmie projektor interaktywny umożliwiający przetwarzanie i zapisywanie danych, przeznaczony do współpracy z zewnętrznym komputerem, mieści się w grupowaniu PKWiU 26.20.17.0 „Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych”. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wskazał jednocześnie, że ta sama klasyfikacja (PKWiU 26.20.17.0) ma zastosowanie do celów podatkowych, do których stosuje PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W związku z planowanymi dostawami projektorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (o ile zastosowanie znajdzie art. 83 ust. 15 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane dostawy projektorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych opodatkowane będą stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

Zdaniem Wnioskodawcy, do planowanych dostaw towarów zastosowanie znajdzie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, a w konsekwencji transakcja opodatkowana będzie stawką 0%. W ocenie Wnioskodawcy planowane transakcje spełniać będą wszystkie warunki dla zastosowania stawki 0% (w tym warunki, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT).

Projektory interaktywne można zaliczyć do towarów wymienionych w Załączniku 8 do ustawy o VAT, bowiem stanowią one połączenie profesjonalnego wyświetlacza (tak jak w przypadku monitora) o wysokiej rozdzielczości oraz tablicy interaktywnej. Po podłączeniu do komputera projektor interaktywny może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenia, których zapytanie dotyczy to różne modele projektorów interaktywnych umożliwiające wyświetlanie obrazu o różnych przekątnych, rozdzielczościach oraz funkcjonalnościach dotykowych. Są to rozwiązania o tej samej funkcjonalności związanej z wyświetlaniem obrazu, co monitory komputerowe czy monitory interaktywne, ale posiadające możliwość skalowania przekątnej obrazu i dopasowania jej do potrzeb użytkownika. Dodatkowo projektory interaktywne wyposażone są w funkcjonalność umożliwiającą sterowanie dotykowe komputerem podłączonym do projektora. Projektory interaktywne w standardzie posiadają różnorodne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych np. komputerów.

Kierując się powyższym, projektor interaktywny mieści się w Załączniku nr 8 do ustawy o VAT jako „Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych”. Dodatkowo wskazać należy, że towary wymienione w Załączniku 8 do ustawy o VAT należą do grupy głównej 26 wg. PKWiU, a zgodnie z pismem otrzymanym z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego z dnia 19 marca 2018 r. monitor interaktywny stanowi jej podgrupę (26.20.17.0).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, planowane dostawy projektorów interaktywnych na rzecz placówek oświatowych objęte będą stawką 0%, pod warunkiem posiadania stosownych zamówień, o których mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT oraz przekazania kopii ww. dokumentów do właściwego urzędu skarbowego (warunek, o którym mowa w art. 83 ust. 15 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 1. dla placówek oświatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
 • przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 • drukarki;
 • skanery;
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z powołanych regulacji wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będący przedmiotem dostawy dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Ustawodawca objął ww. preferencyjną stawką podatku dostawę konkretnego sprzętu komputerowego, katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został określony w sposób szeroki, wymieniono bowiem grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani interpretacji rozszerzających. Wynika z tego, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. W załączniku nr 8 do ustawy, zostały literalnie wymienione m.in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Natomiast wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

Należy jednakże podkreślić, że nie każda taka dostawa będzie korzystała z obniżonej stawki podatku, gdyż przepisy ustawy przewidują warunki jakie należy spełnić aby móc ją zastosować. Po pierwsze, dostawa musi być realizowana na rzecz placówki oświatowej lub organizacji humanitarnych, charytatywnych, edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treści art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamknięty katalog placówek oświatowych. Po drugie unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Zatem dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki do dostawy sprzętu komputerowego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że z uwagi na fakt, że projektory interaktywne nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, planowana ich dostawa na rzecz placówek oświatowych nie będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, lecz – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – stawką podatku 23%. Należy podkreślić, że nie można ich uznać za jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących) ani za urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). Również fakt, iż projektor – zdaniem Wnioskodawcy – posiada rozwiązania o tej samej funkcjonalności związanej z wyświetlaniem obrazu, co monitory komputerowe, czy monitory interaktywne, nie oznacza, iż jest monitorem wymienionym w załączniku nr 8 do ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.