0115-KDIT1-1.4012.376.2018.1.RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku dla podatku dla dostawy karmelowej przyprawy do popcornu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy karmelowej przyprawy do popcornu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy karmelowej przyprawy do popcornu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

............ (zwana dalej: ...., Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży spożywczej i skupia się przede wszystkim na działalności handlowej i dystrybucyjnej w zakresie artykułów spożywczych.

Wnioskodawca w ramach oferowanego na rynku asortymentu posiada w swojej ofercie handlowej towar - karmelowa przyprawa do popcornu, nabywany przez Wnioskodawcę od producenta pod nazwą „.....................”, o składzie:

 • cukier biały (w ilości 85-95%, odpowiadający za smak towaru);
 • aromaty (w ilości 0,1-1,5%, odpowiadające za aromat);
 • karmel (w ilości 1-2%, pełniący funkcję nośnika smaku oraz barwnika);
 • melasa w proszku (w ilości 2-5%, pełniąca funkcję nośnika smaku oraz barwnika);
 • sól (w ilości 1-1,4%, odpowiadająca za smak);
 • lecytyna (w ilości od 1-2%, pełniąca funkcję emulgatora);
 • beta karoten (w ilości 0,02-0,08%, pełniący funkcję barwnika).

Wnioskodawca powziął wątpliwość, jaką stawką powinny zostać opodatkowane dostawy ww. towaru na terytorium kraju. W związku z tą wątpliwością, Wnioskodawca złożył w pierwszej kolejności wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, w celu ustalenia, do którego grupowania należy ww. towar według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z opinią wydaną pismem z dnia .............. r. przez Urząd Statystyczny w Łodzi, nr. ............. karmelowa przyprawa do popcornu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 z późn. zm.) mieści się w grupowaniu:

PKWiU 10.81.13.0 „Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy”.

Natomiast w oparciu o § 3 powołanego rozporządzania, zgodnie z którym do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. Polska Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) ww. wyrób mieści się w grupowaniu: PKWiU 10.81.13.0 „Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dostawa towaru o nazwie karmelowa przyprawa do popcornu na terytorium kraju zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.81.13.0 powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki wynoszącej 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, towar o nazwie karmelowa przyprawa do popcornu zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.81.13.0 powinien być opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, wskazującym na listę towarów opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%, w pozycji 38 znajduje się: ex 10.81 Cukier z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0).

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług klasa 10.81 składa się z następujących kategorii, podkategorii i pozycji:

10.81 Cukier;

10.81.1 Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany, melasa;

10.81.11 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej;

10.81.11.0 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej;

10.81.12 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących;

10.81.12.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących;

10.81.13 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy;

10.81.13.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących,; cukier klonowy i syrop klonowy;

10.81.14 Melasa;

10.81.14.0 Melasa.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zwężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki.

Zgodnie z wykazem towarów i usług zamieszczonym w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozycji 38 widnieje zapis określający, że dla cukru z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0) stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 8%. Bazując na powyższych informacjach w analizowanym przypadku wyrobami wyłączonymi spod opodatkowania stawką 8%, o którym mowa w załączniku nr 3 (poz. 38) do ustawy o VAT byłyby cukier klonowy zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących oraz syrop klonowy zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących.

Skoro wyłączeniu podlegałyby wyłącznie wyroby takie jak: cukier klonowy z dodatkami środków aromatyzujących i barwiących oraz syrop klonowy z dodatkami środków aromatyzujących i barwiących, to towar o nazwie karmelowa przyprawa do popcornu sklasyfikowany w ugrupowaniu 10.81.13.0 podlegałby opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Należy nadmienić, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług została oparta na klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych, w tym na Combined Nomenclature (CN). Zgodnie z kluczem powiązań między PKWiU 2015 oraz CN 2016, publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny grupowaniu 10.81.13.0 odpowiadają na gruncie klasyfikacji CN kody:

 • 1701 91 00 (Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowane, zawierające dodatek środków aromatyzujących lub barwiących, w postaci stałej),
 • 1702 20 10 (Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących),
 • 1702 20 90 (Cukier klonowy w postaci stałej, i syrop klonowy z wyłączeniem zawierających dodatek środków aromatyzujących lub barwiących).

Analiza ww. kodów wskazuje, iż na gruncie przedstawionego stanu faktycznego kodem CN bezpośrednio odpowiadającym grupowaniu PKWiU 10.81.13.0, do którego została zaklasyfikowana karmelowa przyprawa do popcornu jest 1701 91 00. Zgodnie z notami wyjaśniającymi do Nomenklatury Scalonej do wskazanej podpozycji w grupowaniu 1701 klasyfikowane są cukry zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących, nawet jeżeli zawartość sacharozy w nich zawartej jest poniżej 99,5% masy produktu. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej Wyroby (System ... - Informacja Taryfowa) sklasyfikowane w tej podpozycji objęte są podatkiem od towarów i usług w stawce 8%.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje ponadto oparcie również w wydawanych interpretacjach indywidualnych przez organy podatkowe wobec towarów znajdujących się w tej samej klasie co przedmiotowy towar, tj. PKWiU 10.81, m.in.:

 • w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2011 r., sygn. ILPP1/443-500/11-2/NS, w sprawie ustalenia stawki VAT dla cukru brązowego uzyskiwanego z cukru białego z dodatkiem roztworu karmelu, stwierdzono, iż:

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż cukier brązowy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.81.12.0 z uwagi na to, że nie znajduje się w wyłączeniu wskazanym w poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy.

 • Tożsame stanowisko organu podatkowego zostało powołane w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r., sygn. IPPP2/4512-823/15-4/IŻ, w sprawie ustalenia stawki VAT dla wyrobu „cukier trzcinowy brązowy”: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że cukier brązowy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.81.12.0 z uwagi na to, że nie znajduje się w wyłączeniu wskazanym w poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy.” 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%,

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione w poz. 38 – PKWiU ex 10.81 – „Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących” (ex. 10.81.13.0)

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU klasa 10.81 – Cukier – obejmuje:

 • cukier (sacharozę) oraz substytuty cukru, z buraków, trzciny cukrowej, klonu i palmy,
 • melasę,
 • syrop i cukier klonowy,

które zostały sklasyfikowane m. in. w grupowaniu:

 • 10.81.11.0 – cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej.
 • grupowanie to obejmuje: cukier surowy, buraczany lub trzcinowy, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących, w postaci stałej,
 • 10.81.12.0 – cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących.
 • grupowanie to obejmuje: cukier surowy, buraczany lub trzcinowy, nawet rafinowany, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących, w postaci stałej,
 • 10.81.13.0 – cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy.
 • 10.81.14.0 – melasa.

Natomiast klasa ta nie obejmuje:

 • glukozy, syropu glukozowego, maltozy, sklasyfikowanych w 10.62.13.0.

Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Należy mieć na uwadze, że wskazane w załączniku nr 3 do ustawy wyłączenie obejmuje produkty z grupowania 10.81.13.0 czyli cukier i syrop klonowy z dodatkiem środków aromatyzujących i barwiących.

W tym miejscu nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przedmiotowe wyłączenie dotyczy tylko cukru klonowego i syropu klonowego zawierającego dodatek środków aromatyzujących i barwiących. Ustawodawca bowiem wyraźnie wyłącza z preferencji cukier (nie wskazując konkretnie jaki to jego rodzaj) i syrop klonowy, zawierający ww. dodatki.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że będący przedmiotem sprzedaży towar o nazwie „karmelowa przyprawa do popcornu”, zawierający w swoim o składzie: cukier biały (w ilości 85-95%, odpowiadający za smak towaru), aromaty (w ilości 0,1-1,5%, odpowiadające za aromat), karmel (w ilości 1-2%, pełniący funkcję nośnika smaku oraz barwnika), melasa w proszku (w ilości 2-5%, pełniąca funkcję nośnika smaku oraz barwnika), sól (w ilości 1-1,4%, odpowiadająca za smak), lecytyna (w ilości od 1-2%, pełniąca funkcję emulgatora), beta karoten (w ilości 0,02-0,08%, pełniący funkcję barwnika) sklasyfikowany wg grupowania PKWiU: 10.81.13.0 – „Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy” z uwagi na to, że znajduje się w wyłączeniu wskazanym w poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że obniżona stawka podatku ma zastosowanie do będącej przedmiotem sprzedaży karmelowej przyprawy do popcornu, składającej się z cukru wraz z dodatkiem środków aromatyzujących i barwiących, ponieważ preferencją podatkową został objęty jedynie cukier i syrop klonowy bez dodatku ww. składników.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo wskazać należy, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która służy m.in. do przyporządkowywania określonych towarów i usług do poszczególnych stawek VAT, czy też zwolnień przedmiotowych z tego podatku. Natomiast nomenklatura scalona (CN) stanowi podstawę do zgłoszenia towarów przy przywozie lub wywozie lub gdy podlega statystykom handlu wewnątrzunijnego, a także określa jaka stawka cła ma zastosowanie i w jakiej wysokości powinno być wyliczone cło od towarów importowanych.

Końcowo stwierdzić należy, że powołane przez Wnioskodawcę indywidualne interpretacje prawa podatkowego, nie znajdują w niniejszej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczą preferencyjnej stawki podatku dla towarów sklasyfikowanych wg grupowania PKWiU 10.81.12 tj. nieobjętych przedmiotowym wyłączeniem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.