0114-KDIP1-3.4012.72.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy żywej kompozycji roślinnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 marca 2018 r. (doręczone w dniu 19 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy żywej kompozycji roślinnej pod nazwą „Las w słoiku” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy żywej kompozycji roślinnej pod nazwą „ Las w słoiku”.

Wniosek uzupełniono w dniu 26 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 12 marca 2018 r. (doręczone w dniu 19 marca 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik zamierza otworzyć działalność gospodarczą, która będzie polegała na sprzedaży żywych roślin posadzonych w szklanych słojach.

Działalność będzie polegała na zakupie niezbędnych materiałów do wykonania żywej dekoracji roślinnej posadzonej w słoju oraz jej sprzedaży.

Podatnik będzie kupował materiały z różną stawką VAT, tj. żywe rośliny doniczkowe opodatkowane stawką VAT 8% (PKWiU 01.30.10.0), ziemię ogrodniczą ze stawką VAT 8% (PKWiU 25.15.80.0), keramzyt ogrodniczy ze stawką VAT 8% (PKWiU 23.99.19.0), piasek opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 08.12.1.k), węgiel aktywny opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 20.59.54.0).

Materiały umieszczone będą w szklanym wazonie/słoju kupowanym ze stawką VAT 23% (PKWiU 23.13.11). Ostatecznym produktem będzie żywa kompozycja roślinna sprzedawana pod nazwą „Las w słoiku”.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że żywą kompozycję roślinną „Las w słoiku” klasyfikuje pod symbolem PKWiU 01.30.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy ostateczny produkt podatnik będzie mógł sprzedawać wykorzystując preferencyjną stawkę VAT 8% klasyfikując wyrób jako żywe rośliny (PKWiU 01.30.10.0)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, klasyfikując produkt do PKWiU 01.30.10.0 jest prawidłowa, ponieważ sprzedawane produkty to żywe rośliny. Ponadto główne komponenty opodatkowane są stawką VAT 8%, dlatego produkt również powinien być z taką stawką sprzedawany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zaznaczenia wymaga, że od dnia 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże – w myśl art. 146a pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% zawiera załącznik nr 3 do ustawy.

W załączniku tym w pozycji 13 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.30.10.0 „ Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia”.

W objaśnieniach do ww. załącznika nr 3 do ustawy wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jak wskazała Wnioskodawczyni w opisie sprawy, zamierza otworzyć działalność gospodarczą, która będzie polegała na sprzedaży żywych roślin posadzonych w szklanych słojach. Działalność będzie polegała na zakupie niezbędnych materiałów do wykonania żywej dekoracji roślinnej posadzonej w słoju oraz jej sprzedaży. Wnioskodawczyni będzie kupowała materiały z różną stawką VAT, tj. żywe rośliny doniczkowe opodatkowane stawką VAT 8% (PKWiU 01.30.10.0), ziemię ogrodniczą ze stawką VAT 8% (PKWiU 25.15.80.0), keramzyt ogrodniczy ze stawką VAT 8% (PKWiU 23.99.19.0), piasek opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 08.12.1.k), węgiel aktywny opodatkowany stawką VAT 23% (PKWiU 20.59.54.0). Materiały umieszczone będą w szklanym wazonie/słoju kupowanym ze stawką VAT 23% (PKWiU 23.13.11).

Ostatecznym produktem będzie żywa kompozycja roślinna sprzedawana pod nazwą „Las w słoiku”. Wnioskodawczyni wskazała, że żywą kompozycję roślinną „Las w słoiku” klasyfikuje pod symbolem PKWiU 01.30.10.0.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do opisanego we wniosku zdarzenia stwierdzić należy, że grupowanie PKWiU 01.30.10.0 istotnie zostało wskazane w załączniku nr 3 do ustawy i określa ono towary w postaci - „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia”. Jednakże z wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży nie będzie produkt wymieniony ww. grupowaniu lecz kompozycja składająca się z roślin umieszczonych w szklanym wazonie / słoju. Na kompozycję tę będą składać się zakupione wcześniej elementy, w stosunku, do których zastosowana była stawka podatku VAT w wysokości 23% oraz 8%.

W związku z tym w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawczyni należy wskazać, że sprzedaż ostatecznego produktu o nazwie „Las w słoiku” będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%. Wnioskodawczyni nie może do tej dostawy stosować stawki w wysokości 8% ponieważ produkt ten nie mieści się w grupowaniu 01.30.10.0 wymienionym w poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić w tym miejscu należy, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. Jednakże, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.