0114-KDIP1-1.4012.210.2018.2.KBR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży fiszek do nauki języków obcych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z poźn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.) uzupełnionego pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.210.2018.1.KBR (doręczone w dniu 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży fiszek do nauki języków obcych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla sprzedaży fiszek do nauki języków obcych.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.210.2018.1.KBR (doręczone w dniu 27 kwietnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (sformowane ostatecznie w piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 r.):

Wnioskodawca oferuje do sprzedaży produkt w postaci klasycznych fiszek z obrazkami specjalnie tworzonymi do każdego słowa oraz dodatki których celem jest uatrakcyjniające i przedłużenie nauki, koncentracji, szczególnie u uczniów w bardzo młodym wieku. Obrazki są tworzone na zasadzie polskiego nowatorskiego pomysłu.

Każdy zestaw do nauki języka składa się z 300 fiszek, instrukcji do metody nauki, kilku pionków, kostki, spisu gier językowych do fiszek (ćwiczeń), pudełka do układania fiszek w celu powtarzania. Zostały stworzone fiszki do języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego.

Każda fiszka składa się z awersu na której jest słowo w języku polskim oraz numer i rewersu gdzie znajduje się słowo odpowiednik w języku obcym, obrazek, opis gramatyki dotyczący danego słowa (np. rzeczownik rodzaj męski) i dodatkowy opis do obrazka.

Oprócz innowacyjnej metody nauki słów z języka obcego są również do zestawu fiszek dołączone gry językowe w postaci instrukcji jak należy układać fiszki do danych zasad gry - ćwiczenia. Tak jak i w rebusach czy prostych grach - ćwiczeniach z książek do nauki języka, tak i w tych grach służą one do powtarzania w najróżniejszy sposób słów z języka obcego w celu jak najlepszego utrwalenia danego słowa lub grupy słów. Nie można grać w którąkolwiek grę nie powtarzając cały czas słów z danego języka. Nie można też grać w grę osobno bez udziału fiszek i nauki języka obcego. Gry - ćwiczenia polegają na układaniu fiszek (nazwanych również fisz-kartami) w układaniu słów w najróżniejszy sposób. Zostały one stworzone w szczególności dla młodszych uczniów by jak najdłużej utrzymać uwagę i koncentrację na nauce języka i urozmaicić naukę, tak jak nauczyciele wymyślając różnego rodzaju rebusy czy gry słowne urozmaicają lekcje nauki języka obcego. Praktycznie do każdej z gier wystarczą tylko fiszki.

Fiszki (podobnie jak książki) są wykonane z papieru i w klasyczny sposób używa się ich jak książki do nauki słów z języka obcego, przewracając kartki z słowami (jak strony) uczeń zapamiętuje poszczególne słowa.

Podobne produkty, fiszki z grami językowymi na rynku są traktowane jako produkt edukacyjny (jak książki) i obciążone 5% podatkiem VAT. Produkt ma zachęcić do nauki szczególnie osoby, które mają poważne trudności z pamiętaniem słów. Produkt jest innowacyjny i będzie wystawiany w narodowych konkursach dotyczących produktów edukacyjnych czy nowatorskiego wzornictwa.

Ponadto Wnioskodawca wskazał numery ISBN: 978-83-948647-1-2, 978-83-948647-0-5, 978-83-948647-2-9 oraz 978-83-948647-3-6.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że sprzedawany produkt został sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 58.11.1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku fiszek (karteczki do nauki słów języków obcych) Wnioskodawca może zastosować 5% stawkę podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (sformowane w piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż produktu opisanego powyżej powinna być obciążona 5% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.). Jednakże zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2453), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku produktów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Obecnie obowiązująca klasyfikacja wyrobów i usług została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.). Przy czym, jak wynika z § 2 i 3 powołanego rozporządzenia:

  • w ewidencji, dokumentacji i rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - stosuje się klasyfikację do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  • do celów podatkowych - stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. klasyfikację PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 32 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Należy w tym miejscu wskazać, że w ramach grupy PKWiU 58.11.1 zawiera się podgrupa PKWiU 58.11.19 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i inne publikacje”.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca oferuje do sprzedaży produkt w postaci klasycznych fiszek z obrazkami specjalnie tworzonymi do każdego słowa oraz dodatki których celem jest uatrakcyjniające i przedłużenie nauki, koncentracji, szczególnie u uczniów w bardzo młodym wieku. Obrazki są tworzone na zasadzie polskiego nowatorskiego pomysłu.

Każdy zestaw do nauki języka składa się z 300 fiszek, instrukcji do metody nauki, kilku pionków, kostki, spisu gier językowych do fiszek (ćwiczeń), pudełka do układania fiszek w celu powtarzania. Zostały stworzone fiszki do języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego.

Każda fiszka składa się z awersu na której jest słowo w języku polskim oraz numer i rewersu gdzie znajduje się słowo odpowiednik w języku obcym, obrazek, opis gramatyki dot. danego słowa (np. rzeczownik rodzaj męski) i dodatkowy opis do obrazka.

Oprócz innowacyjnej metody nauki słów z języka obcego są również do zestawu fiszek dołączone gry językowe w postaci instrukcji jak należy układać fiszki do danych zasad gry - ćwiczenia. Tak jak i w rebusach czy prostych grach - ćwiczeniach z książek do nauki języka, tak i w tych grach służą one do powtarzania w najróżniejszy sposób słów z języka obcego w celu jak najlepszego utrwalenia danego słowa lub grupy słów. Nie można grać w którąkolwiek grę nie powtarzając cały czas słów z danego języka. Nie można też grać w grę osobno bez udziału fiszek i nauki języka obcego. Gry - ćwiczenia polegają na układaniu fiszek (nazwanych również fisz-kartami) w układaniu słów w najróżniejszy sposób. Zostały one stworzone w szczególności dla młodszych uczniów by jak najdłużej utrzymać uwagę i koncentrację na nauce języka i urozmaicić naukę, tak jak nauczyciele wymyślając różnego rodzaju rebusy czy gry słowne urozmaicają lekcje nauki języka obcego. Praktycznie do każdej z gier wystarczą tylko fiszki.

Fiszki (podobnie jak książki) są wykonane z papieru i w klasyczny sposób używa się ich jak książki do nauki słów z języka obcego, przewracając kartki z słowami (jak strony) uczeń zapamiętuje poszczególne słowa.

Podobne produkty, fiszki z grami językowymi na rynku są traktowane jako produkt edukacyjny (jak książki) i obciążone 5% podatkiem VAT. Produkt ma zachęcić do nauki szczególnie osoby, które mają poważne trudności z pamiętaniem słów. Produkt jest innowacyjny i będzie wystawiany w narodowych konkursach dotyczących produktów edukacyjnych czy nowatorskiego wzornictwa.

Fiszki sprzedawane przez Wnioskodawcę są oznaczone właściwymi symbolami ISBN. Ponadto Zainteresowany wskazał, że sprzedawany produkt został skalsyfikowany pod symbolem PKWiU 58.11.1.

Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca wyraził możliwość w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 5% w stosunku do wyżej opisanych produktów.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci fiszek opisanych w złożonym wniosku (wytworzonych metodami poligraficznymi) oznaczonych symbolem ISBN sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane” z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych fiszek do nauki języków obcych uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.