0113-KDIPT1-3.4012.436.2018.3.ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie naturalnych produktów pszczelarskich oraz zastosowania stawki 5% dla naturalnych produktów pszczelarskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,
że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu) uzupełnionego pismami z dnia 17 lipca 2018 r. (data wpływu) oraz z dnia 30 lipca 2018 r. (data wpływu 1 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku zwolnienia naturalnych produktów pszczelarskich - jest nieprawidłowe,
 • zastosowania stawki 5% dla naturalnych produktów pszczelarskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania naturalnych produktów pszczelarskich oraz zastosowania stawki 5% dla naturalnych produktów pszczelarskich.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 lipca 2018 r. (data wpływu) oraz z dnia 30 lipca 2018 r. (data wpływu 1 sierpnia 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz podpis Wnioskodawcy na uzupełnieniu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Fundacja jest organizacją pozarządową. Prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Fundacja nie ma członków i nie uzyskuje również składek członkowskich.

Swoje zadania realizuje w szczególności poprzez ukierunkowania na swoje cele statutowe, tj.:

 1. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności ochrona i pomnażanie zasobów genetycznych oraz rolniczej różnorodności biologicznej („agrobioróżnorodości”).
 2. Rozwoju ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej, i pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu, pielęgnowanie rzemiosła kulturowego gmin powiatu ..., ze wsparciem dla regionu wojewódzkiego tychże powiatów.
 3. Ochrony środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich.
 4. Propagowanie idei zrzeszania się rolników w kółkach rolniczych i innych organizacjach rolników.
 5. Upowszechnianie tematów związanych z wsią i ekorolnictwem wśród społeczeństwa polskiego.
 6. Wspieranie ochrony środowiska naturalnego, ekoturystyki i ekologicznego rolnictwa oraz ogrodnictwa.
 7. Wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych i promowanie integracji społecznej, promocja polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
 8. Wspieranie tradycyjnych zawodów związanych z wsią i rolnictwem.
 9. Prowadzenia działalności pomocowej na rzecz ogółu społeczeństwa.
 10. Rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Mając powyższe na uwadze, Fundacja podejmuje działania związane z ochroną owadów zapylających, na które pozyskuje również różnego rodzaju dofinansowania. W roku 2016 z środków grantowych założyła pasiekę pszczelą, w roku 2016 i 2017 prowadziła również szkolenia pszczelarskie dla mieszkańców woj. .... (po uzyskaniu dofinansowania z środków KSOW na lata 2016-2017 oraz NFOŚiGW) z zakresu ochrony owadów zapylających oraz ochrony dzikich pszczół - bartnictwo. Organizuje również konkursy pszczelarskie dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych i przedszkoli, oraz warsztaty bartnicze w celu wskrzeszania wymarłych zawodów. W ramach powyższych działań, produkty pszczele pochodzące z własnej pasieki, były przekazywane w formie nieodpłatnej dla dzieci w ramach konkursu pszczelarskiego, jak również kosztowane i wykorzystywane podczas szkoleń/spotkań. Powyższe działania edukacyjne i szkoleniowe są nieodpłatne.

Działalność statutowa Fundacji jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym również koszty związane z utrzymaniem i rozwijaniem własnej pasieki pszczelej, która spełnia również rolę edukacyjną dla dzieci i gości Fundacji.

W roku 2018 Fundacja chciałaby rozpocząć sprzedaż naturalnych nieprzetworzonych produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki, tj. miód, i inne produkty pszczele: pyłek pszczeli i pierzga.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i aktualnie nie ma potrzeby aby się rejestrować jako czynny podatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji również nie wystąpił, gdyż Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Produkty objęte zakresem pytania to produkty pszczele, w tym: miód, pyłek pszczeli, pierzga pszczela. Klasyfikacja statystyczna: 01.49.21.0 Miód naturalny 01.49.24.0 Pyłek pszczeli 01.49.24.0 Pierzga pszczela.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy sprzedawane naturalne produkty pszczele powinny być opodatkowane podatkiem VAT od towarów i usług?
 2. Jeśli tak, jaka stawka podatku VAT winna zostać zastosowana?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki pszczelej, powstałej w ramach działalności statutowej winny być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Zwolnieniu z VAT podlegają usługi oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Fundacja jest nastawiona na edukację obywatelską związaną z ochroną owadów zapylających, a działania związane z celami edukacyjnymi, są również celami obywatelskimi. Ponadto, Fundacja nie jest nastawiona na zysk, gdyż wszystkie zyski jakie są wypracowane są przeznaczane na cele statutowe Fundacji. Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT jaka winna zostać zastosowana to 5% do wszystkich produktów, tj. miód, pyłek pszczeli i pierzga pszczela.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • braku zwolnienia naturalnych produktów pszczelarskich - jest nieprawidłowe,
 • zastosowania stawki 5% dla naturalnych produktów pszczelarskich – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową. Prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Fundacja nie ma członków i nie uzyskuje również składek członkowskich. Swoje zadania realizuje w szczególności poprzez ukierunkowania na swoje cele statutowe. W roku 2018 Wnioskodawca planuje rozpocząć sprzedaż naturalnych nieprzetworzonych produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki, tj. miód, i inne produkty pszczele: pyłek pszczeli i pierzga.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w rozpatrywanej sprawie będą występowały skonkretyzowane świadczenia, które będą wykonane między dwoma stronami umowy, tj. między Wnioskodawcą -sprzedającym, a nabywcami produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki. Wobec powyższego należy stwierdzić, że dostawa produktów pszczelich pochodzących z własnej pasieki, będzie stanowiła czynności podlegające opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego sprzedawane naturalne produkty pszczele powinny być opodatkowane podatkiem VAT od towarów i usług a jeśli tak, jaka stawka podatku VAT winna zostać zastosowana.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i aktualnie nie ma potrzeby aby się rejestrować jako czynny podatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji również nie wystąpił, gdyż Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Wobec powyższego należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla określonej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy. Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Na mocy art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ustawy).

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych,
   innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawi przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 1. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i aktualnie nie ma potrzeby aby się rejestrować jako czynny podatnik podatku VAT, a obowiązek rejestracji również nie wystąpił, to należy stwierdzić, że Wnioskodawca w 2018 r. będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy, do momentu przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1. Mając na uwadze powyższe sprzedaż produktów pszczelich z własnej pasieki będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Tym samym należy wskazać, że u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek opodatkowania naturalnych produktów pszczelarskich z własnej pasieki.

Zaznaczyć jednak należy, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ww. art. 113 ust. 1 ustawy przekroczy kwotę, o której mowa w tym przepisie, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Ponadto Wnioskodawca utraci prawo do ww. zwolnienia w momencie wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, ponieważ Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, jednakże z innej podstawy prawnej, niż to wskazano w niniejszej interpretacji to oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1, należało uznać za nieprawidłowe,

Natomiast odnośnie określenia właściwej stawki dla naturalnych produktów pszczelarskich, to na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danych towarów istotne jest właściwe ich zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku towarów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 14 zamieszczono produkty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
 3. pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
 4. gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
 5. pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
 6. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8. skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 14 zostały wymienione towary ex. 01.4 tj.: Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. zwierząt żywych i ich nasienia,
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 3. jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 4. kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 5. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 6. embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8. skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Podkreślenia wymaga, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać produkty pszczele, w tym: miód, pyłek pszczeli, pierzgę pszczelą, które są sklasyfikowane następująco: 01.49.21.0 miód naturalny, 01.49.24.0 Pyłek pszczeli, 01.49.24.0 Pierzga pszczela.

Uwzględniając cytowane wyżej przepisy o klasyfikacji oraz analizę przepisów prawa wskazać należy, że naturalne produkty pszczelarskie tj. miód naturalny sklasyfikowany wg PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 01.49.21.0, pyłek pszczeli klasyfikowany w grupowaniu 01.49.21.0 oraz pierzga pszczela sklasyfikowana w ugrupowaniu 01.49.24.0, mieszczą się w poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ex. 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego” i nie zawierają się w wyłączeniach zawartych w tej pozycji.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub zrezygnuje z tego zwolnienia, to dostawa ww. naturalnych produktów pszczelarskich będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy jeszcze raz podkreślić, że tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych w wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.