0113-KDIPT1-1.4012.856.2017.1.ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
8% stawka podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu 29 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe,
 • 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi firmę produkcyjno-usługowo-handlową, której jednym z przedmiotów działalności jest montaż żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych, tzw. screenów, zarówno w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i w pozostałym budownictwie. Część montowanych przez firmę Wnioskodawcy rolet i żaluzji zewnętrznych jest produktem Wnioskodawcy, a część Wnioskodawca kupuje w firmie zewnętrznej. Są to żaluzje fasadowe elewacyjne, aluminiowe, montowane na elewacji lub zintegrowane z oknem ukryte w warstwie ocieplenia oraz zewnętrzne rolety materiałowe wykonane ze specjalnych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, w aluminiowych kasetach lub bez.

Żaluzje fasadowe wykonane są z profili aluminiowych, które stanowią 90% całego wyrobu. Elementy łączne systemu wykonane są z PCV lub stali.

Materiałowe rolety zewnętrzne wykonane są z elementów aluminiowych (osłona, obciążnik, prowadnice, rura nawojowa), specjalnych tkanin poliestrowych odpornych na warunki zewnętrzne, elementy łączne wykonane są z PCV lub stali. Zarówno żaluzje fasadowe, jak i materiałowe rolety zewnętrzne mogą być obsługiwane mechanicznie przy pomocy mechanizmu korbowego lub elektrycznie przy pomocy siłowników elektrycznych za pomocą przełącznika lub pilota.

Funkcje żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych:

 • ochrona przed nasłonecznieniem i nagrzewaniem pomieszczeń,
 • poprawa estetyki elewacji budynku oraz wyższy standard i prestiż obiektu,
 • działają jak izolator, między powierzchnią żaluzji lub rolety i szybą wytwarza się bariera termiczna, która spowalnia wymianę ciepła. Dzięki temu oszczędza się energię potrzebną na schłodzenie wnętrza nawet o 10 st. C,
 • zapewniają optymalny komfort wizualny w pomieszczeniu.

Montaż tych produktów będzie polegać na trwałym przytwierdzeniu ich do stolarki okiennej lub ściany budynku, natomiast sterowanie zamontowane będzie wewnątrz budynku (obsługa ręczna) lub zintegrowane z instalacją elektryczną (obsługa automatyczna). Dodatkowo wyroby te mogą być ukryte w dociepleniu budynku, jeśli jest taka możliwość i życzenie obiorcy. Każda roleta lub żaluzja wymaga indywidualnego pomiaru i jest przeznaczona do konkretnego otworu okiennego. Montaż żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych objętych zapytaniem będzie wykonywany wyłącznie w ramach remontu, modernizacji lub termomodernizacji obiektów budowlanych.

Przedmiotem umów cywilnych zawieranych przez Wnioskodawcę z klientami jest montaż żaluzji fasadowych lub materiałowych rolet zewnętrznych. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest określone w jednej kwocie, jako wynagrodzenie z tytułu montażu określonego elementu (tzn. dostarczone towary wliczone są w cenę świadczonej usługi). Wartość montowanych elementów jest jedynie składnikiem kalkulacji wynagrodzenia. Z uwagi na to, że głównym przedmiotem umowy jest montaż żaluzji fasadowych lub materiałowych rolet zewnętrznych (dostarczone towary wraz z robocizną), Wnioskodawca wykonywane czynności będzie wykazywać na wystawianych fakturach VAT w jednej pozycji jako usługę budowlaną (montaż).

Dominującym elementem świadczenia jest wykonanie usług montażowych. Przesądzają o tym następujące okoliczności:

 • konieczność pomiaru każdego okna,
 • doradzenie i dobranie odpowiedniego wariantu odpowiadającego potrzebom klienta oraz warunkom konkretnego obiektu,
 • indywidualny dobór produktu do każdego okna (nie można ich stosować w innych otworach okiennych),
 • montaż odbywa się przez przeszkolony personel, co jest również warunkiem prawidłowego działania produktu oraz gwarancji producenta.

Montaż żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych dokonywany jest w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111 i PKO 112. Usługi objęte zakresem pytania, świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanych w przepisie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2, budynków mieszkalnych 300 m2.

Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę będących przedmiotem wniosku, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późniejszymi zmianami) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - 43.32.10.0.

Kierując się powyższymi ustaleniami i traktując wykonywane usługi montażu jako modernizację i termomodernizację, powinniśmy stosować w przypadku wykonywania ich w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie montażu żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. Czy w tym przypadku prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z definicjami słownikowymi modernizacja to unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia). Modernizacja to także unowocześnianie i usprawnianie czegoś (źródło: Słownik Języka Polskiego PWN). Natomiast przedrostek termo oznacza, iż modernizacja dotyczy właściwości cieplnych. Obydwa te pojęcia zostały użyte zamiennie w przytoczonym przepisie art. 41 ust.12 ustawy o VAT, jako czynności, do których w przypadku ich wykonywania w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę VAT.

Montowane przez firmę Wnioskodawcy żaluzje fasadowe i zewnętrzne rolety materiałowe unowocześniają oraz podnoszą wartość użytkową budynku, chroniąc okna przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz przegraniem wnętrza. Ponadto zwiększają właściwości termoizolacyjne budynku poprzez zmniejszenie strat na utrzymanie właściwej temperatury wnętrza oraz oszczędzają energię zużywaną przez klimatyzatory. W przypadku zewnętrznych rolet materiałowych oraz żaluzji fasadowych zintegrowanych z oknem, stanowią one, zdaniem Wnioskodawcy, część tego okna taką samą, jak np. szyba czy okucie, a montaż okien w ramach budowy, remontu lub modernizacji spełnia ustawowy wymóg do zastosowania stawki VAT 8%. Natomiast w przypadku zewnętrznych rolet materiałowych i żaluzji fasadowych elewacyjnych stanowią one integralną część obiektu mieszkaniowego i ich montaż również podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT, tak w przypadku budowy nowego obiektu, jak i modernizacji lub termomodernizacji obiektu istniejącego.

Wnioskodawca będzie zawierać z klientami umowy w formie pisemnej. Zgodnie z treścią zawieranych umów Wnioskodawca obowiązany jest do montażu wskazanych powyżej elementów. Montowane elementy (urządzenia) są wytwarzane przez Wnioskodawcę lub nabywane przez niego od podmiotów trzecich. Na podstawie umów zawieranych przez Wnioskodawcę z jego klientami Wnioskodawca montuje elementy (urządzenia), których wartość jest wliczana w cenę usługi. Umowy nie określają odrębnie wynagrodzenia z tytułu sprzedaży montowanego elementu oraz z tytułu usługi montażu. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest określone w jednej kwocie, jako wynagrodzenie z tytułu montażu określonego elementu. Wartość montowanego elementu jest jedynie składnikiem kalkulacji wynagrodzenia. Z uwagi na to, że głównym przedmiotem umowy zobowiązaniowej z klientami jest montaż, Wnioskodawca wykonywane czynności wykazuje na wystawianych fakturach VAT w jednej pozycji, jako usługę budowlaną.

Usługi, których dotyczy niniejszy wniosek, Wnioskodawca świadczy w budynkach objętych działem 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (z wyjątkiem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach objętych działem 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Usługi, których dotyczy niniejszy wniosek są świadczone w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, oraz w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Wnioskodawca uznał, że świadczone przez niego ww. usługi stanowią modernizację budynku. Montaż tych elementów skutkuje bowiem unowocześnieniem oraz podniesieniem wartości użytkowej budynku.

W odniesieniu do ww. elementów, tj. żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych należy stwierdzić, iż ich montaż mieści się w zakresie objętym art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Zastosowanie więc będzie miała obniżona stawka w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe – w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, stosowanie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadto w celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla usług montażu żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych, należy ustalić czy dokonywane są one w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wskazać przy tym należy, że przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów Prawa budowlanego oraz powszechnego rozumienia.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Przez przebudowę, zgodnie z pkt 7a tego artykułu, należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Z kolei definicja remontu została zawarta w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja w rozumieniu przyjętym w języku polskim powszechnie oznacza ulepszenie, podwyższenie wartości technicznej, czy też użytkowej, podwyższenie standardu, unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części.

Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r., poz. 130), znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r., poz. 130 z późn. zm.) – przez przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co prawda, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym, to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu, jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak i na gruncie prawa podatkowego.

Z kolei „montaż”, zgodnie ze Współczesnym słownikiem języka polskiego (red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), oznacza „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”. Natomiast „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Przy czym należy zauważyć, że sama usługa montażu czy też instalacji poszczególnych towarów nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, czy też termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których powstaje bądź podnosi się czy też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można usługę tą traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekraczających powierzchnię użytkową 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług i prowadzi firmę produkcyjno-usługowo-handlową, której jednym z przedmiotów działalności jest montaż żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych, tzw. screenów, zarówno w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i w pozostałym budownictwie. Część montowanych przez firmę Wnioskodawcy rolet i żaluzji zewnętrznych jest produktem Wnioskodawcy, a część Wnioskodawca kupuje w firmie zewnętrznej. Są to żaluzje fasadowe elewacyjne, aluminiowe, montowane na elewacji lub zintegrowane z oknem ukryte w warstwie ocieplenia oraz zewnętrzne rolety materiałowe wykonane ze specjalnych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, w aluminiowych kasetach lub bez.

Funkcje żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych:

 • ochrona przed nasłonecznieniem i nagrzewaniem pomieszczeń,
 • poprawa estetyki elewacji budynku oraz wyższy standard i prestiż obiektu,
 • działają jak izolator, między powierzchnią żaluzji lub rolety i szybą wytwarza się bariera termiczna, która spowalnia wymianę ciepła. Dzięki temu oszczędza się energię potrzebną na schłodzenie wnętrza nawet o 10 st. C,
 • zapewniają optymalny komfort wizualny w pomieszczeniu.

Montaż tych produktów będzie polegać na trwałym przytwierdzeniu ich do stolarki okiennej lub ściany budynku, natomiast sterowanie zamontowane będzie wewnątrz budynku (obsługa ręczna) lub zintegrowane z instalacją elektryczną (obsługa automatyczna). Dodatkowo wyroby te mogą być ukryte w dociepleniu budynku, jeśli jest taka możliwość i życzenie obiorcy. Każda roleta lub żaluzja wymaga indywidualnego pomiaru i jest przeznaczona do konkretnego otworu okiennego. Montaż żaluzji fasadowych i materiałowych rolet zewnętrznych objętych zapytaniem będzie wykonywany wyłącznie w ramach remontu, modernizacji lub termomodernizacji obiektów budowlanych. Przedmiotem umów cywilnych zawieranych przez Wnioskodawcę z klientami jest montaż żaluzji fasadowych lub materiałowych rolet zewnętrznych. Dominującym elementem świadczenia jest wykonanie usług montażowych. Montaż żaluzji fasadowych i zewnętrznych rolet materiałowych dokonywany jest w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111 i PKO 112. Usługi objęte zakresem pytania, świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanych w przepisie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2, budynków mieszkalnych 300 m2. Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę będących przedmiotem wniosku, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - 43.32.10.0.

Zauważyć należy, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma zatem fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), a także zaklasyfikowanie obiektu, którego dotyczą te prace, do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

Zauważyć jednak należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Co istotne, sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako ww. usługi, o których mowa w ustawie.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniająca określoną funkcję użytkową.

Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy.

Odnosząc się zatem do montażu żaluzji fasadowych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zauważyć, że niewątpliwie ich montaż, skutecznie chroni budynki przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych - słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem, poprawia bilans energetyczny domu czy mieszkania, wpływają dodatnio na izolację akustyczną, w odczuwalny sposób obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Ponadto mogą stanowić zabezpieczenie antywłamaniowe. Zatem montaż wymienionych wyżej technik osłonowych wpisuje się w usługę termomodernizacji. Usługi w powyższym zakresie wykonywane są więc w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że świadczenie polegające na montażu żaluzji fasadowych wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy tych obiektów – będzie opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy.

Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym opodatkowane będą stawką podstawową, w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że materiałowe rolety zewnętrzne wykonane są z elementów aluminiowych (osłona, obciążnik, prowadnice, rura nawojowa), specjalnych tkanin poliestrowych odpornych na warunki zewnętrzne, elementy łączne wykonane są z PCV lub stali. Zatem pomimo, że usługi te świadczone będą w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku od towarów i usług. Bowiem w wyniku montażu ww. towarów nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Z uwagi na rodzaj materiałów, z których wykonywane są ww. towary, nie mogą one pełnić funkcji ochrony i izolacji samego budynku. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nie dotyczą budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie mieszczą się zatem w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te będą jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych.

Wskazać należy raz jeszcze, że z uwagi na fakt, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, stwierdzić trzeba, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania lub montażu różnych towarów.

Czynności polegające na montażu zewnętrznych rolet materiałowych wykonanych z specjalnych tkanin poliestrowych są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia – na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie – w postaci zewnętrznych rolet materiałowych - z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku, dlatego czynności montażu tego wyposażenia nie można też zaliczyć do remontu. Pomimo, iż montaż ww. rolet będzie polegał na przytwierdzeniu ich do stolarki okiennej lub ściany budynku, natomiast sterowanie zamontowane będzie wewnątrz budynku (obsługa ręczna) lub zintegrowane z instalacją elektryczną (obsługa automatyczna) i dodatkowo wyroby te mogą być ukryte w dociepleniu budynku, jeśli jest taka możliwość i życzenie obiorcy, czynności tych nie można zaliczyć do remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Byłoby to niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej. Zatem ww. czynności nie będą stanowić usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.

W konsekwencji, z uwagi na fakt, że usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych wykonanych z specjalnych tkanin poliestrowych nie stanowią czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy – do ich świadczenia nie znajdzie zastosowania stawka w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, będą podlegały opodatkowaniu stawką podstawową, w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu żaluzji fasadowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym należało uznać za prawidłowe. Natomiast w części dotyczącej możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi montażu zewnętrznych rolet materiałowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym należało uznać za nieprawidłowe.

Jednakże wskazać należy, iż uwagi na fakt, że Wnioskodawca świadczy usługi sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 43.32.10.0 wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, to w przypadku gdy zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w związku z art. 17 ust. 1h ustawy, Wnioskodawca ww. usługi winien opodatkować zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.