0112-KDIL2-3.4012.187.2017.2.ZD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wynajmu sal sportowych stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym na cele rekreacyjno-sportowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 2 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wynajmu sal sportowych stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym na cele rekreacyjno-sportowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wynajmu sal sportowych stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym na cele rekreacyjno-sportowe. Wniosek uzupełniono w dniu 2 sierpnia 2017 r. o wskazanie symbolu PKWiU oraz adres elektroniczny w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i samodzielność, na co wskazuje art. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny, wystawia faktury i sporządza deklaracje VAT-7. Do zadań Powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.). Powiat wykonuje swoje zadania za pomocą powołanych jednostek budżetowych, m.in. szkół publicznych. W związku z wydanym w dniu 29 września 2015 r. orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów, sygn. akt I FPS 4/15 z dnia 26 października 2015 r., w których stwierdzono m.in. że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności (analogicznie do jednostek budżetowych powiatu). W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. Powiat dokonał centralizacji rozliczeń podatku VAT i jednostki budżetowe, w tym szkoły ponadgimnazjalne, stosują NIP i adres powiatu. Powiat jest właścicielem budynków sal sportowych funkcjonujących przy szkołach, dla których Powiat jest organem założycielskim. Budynki te zostały przekazane szkołom w trwały zarząd. Sale sportowe są wykorzystywane w celach realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów danych szkół, jak również wynajmowane są klubom sportowym, innym stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym. Z tytułu najmu sal sportowych wynajmujący uiszczają opłaty ustalone przez Zarząd Powiatu.

Pismem z dnia 26 lipca 2017 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – wskazano, że zgodnie z obowiązującą dla celów podatku od towarów i usług klasyfikacją PKWiU ww. usługi polegające na wynajmie sal sportowych stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym znajdują się w dziale 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT dla czynności związanych z wynajmem sal sportowych dla klubów sportowych, innych stowarzyszeń, osób fizycznych i grup zorganizowanych na cele rekreacyjno-sportowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami ja właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy i ich części, a także wszelkie postaci energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W dziale 93 tej klasyfikacji „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” wymienione zostały:

  • 93.1 Usługi związane ze sportem,
  • 93.2 Usługi związane z rozrywką i rekreacją.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje m.in.:

  • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
  • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

W pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wskazano, że z obniżonej stawki podatku VAT mogą korzystać usługi zaklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Poprzez obiekt sportowy rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 oraz art. 146 pkt 2 w powiązaniu z pozycją 179 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenia te podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku.

Podstawowym kryterium zastosowania obniżonej stawki VAT jest natomiast cel na jaki obiekt jest wynajmowany. Zasadnicze znaczenie dla możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT ma bowiem fakt wynajmu na cele zgodne z charakterem obiektu – czyli w tym przypadku na działalność sportową lub rekreacyjną.

Przedstawione powyżej stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2015 r. (ITPP1/4512-419/15/BS) stwierdził, że „o ile faktycznie świadczone usługi wynajmu hali sportowej na cele związane ze sportem, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.”. Podobną wykładnię przepisów prawa znaleźć można w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2012 r. (IPTPP1/443-387112-5/AK), gdzie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził że za najem Sali sportowej dla klubów, firm, instytucji oraz osób fizycznych można wystawiać faktury z 8% VAT, jeżeli hala jest wykorzystywana zgodnie z jej charakterem, to mamy do czynienia z „Usługą związaną z działalnością obiektów sportowych”. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie do tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

W związku z tym takie usługi Powiat powinien opodatkować obniżoną stawką podatku VAT, tj. 8%, kwalifikując do grupowania PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.