0112-KDIL1-3.4012.8.2017.1.JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla dostawy urządzenia (...).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2017 r. (data wpływu 2 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla dostawy urządzenia (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla dostawy urządzenia (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: Spółka) prowadzi sprzedaż wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego o nazwie handlowej „T”. „T” umożliwia przygotowanie wielu posiłków za pomocą tego jednego urządzenia – posiada bowiem wiele funkcji, m.in. funkcję ważenia, mieszania składników, ubijania, rozdrabniania, mielenia, miksowania, rozpuszczania, podgrzewania do określonej temperatury i jej utrzymania oraz gotowania.

Spółka oprócz samego urządzenia prowadzi również sprzedaż książek kucharskich w tradycyjnej, papierowej formie. Książki kucharskie sprzedawane przez Spółkę zawierają przepisy na potrawy, które można przyrządzić za pomocą T. Każdy przepis w tradycyjnej książce kucharskiej zawiera co najmniej listę składników niezbędnych do przygotowania danej potrawy, czas jej przygotowania oraz ustawienia, jakie winny być wprowadzone do T., by móc przygotować daną potrawę (krok po kroku). Książki kucharskie mają nadany numer ISBN.

Spółka w swojej ofercie posiada również specjalne urządzenie mające charakter przenośnej pamięci zewnętrznej (nośnik przepisów na T.), na której zapisane są przepisy kulinarne na potrawy, które mogą być przygotowane za pomocą T. Nośnik przepisów na T. zawiera te same przepisy na potrawy oraz odpowiednie dla danej potrawy ustawienia T., które znajdują się w tradycyjnej książce kucharskiej, której sprzedaż Spółka prowadzi. Po podłączeniu nośnika przepisów na T. do T. na wyświetlaczu (wbudowanym ekranie) T. pojawia się menu pozwalające użytkownikowi wybrać interesujący go przepis. Po wybraniu przepisu T. wyświetla na ekranie listę składników potrzebnych do przygotowania danej potrawy oraz optymalne ustawienia T., jakie powinny zostać zastosowane do przygotowania wybranej potrawy. Nośnik przepisów na T. zawiera zatem faktycznie te same informacje, co książka kucharska sprzedawana przez Spółkę w tradycyjnej formie.

Spółka składała w 2015 r. do Ministra Finansów wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki VAT na dostawę opisanego nośnika przepisów na T. Spółka uzyskała wówczas informację, że dostawa nośnika przepisów na T. jest opodatkowana stawką 5% jako książka wydawana na dyskach, taśmach i innych nośnikach.

Aktualnie Spółka rozpoczęła sprzedaż kolejnego urządzenia elektronicznego łączącego się z T., dającego użytkownikom T. możliwość korzystania z nowych funkcjonalności.

Urządzenie to (dalej: C) ma formę małego przenośnego urządzenia, wielkością odpowiadającego pamięci USB (pen-drive). Urządzenie to posiada pamięć, w której (już w momencie nabycia) zapisane są przepisy na potrawy, które można wykonać za pomocą T. Na C zawarte są przepisy na te same potrawy, które znajdują się w papierowej książce kucharskiej wydawanej przez Spółkę.

Spółka wskazała, że lista przepisów zawarta na C nie jest stała i może ulegać zmianie, tzn. użytkownik urządzenia ma możliwość usunięcia przepisów zamieszczonych w pamięci C, dodawania (zapisywania w pamięci C) nowych przepisów czy też modyfikacji przepisów, poprzez dodanie do nich notatek. W pewnym zakresie C posiada zatem takie same właściwości i funkcjonalności jak nośnik przepisów na T. – będzie swego rodzaju książką kucharską umieszczoną na C, jako nośniku elektronicznym. Podobnie, jak w przypadku nośnika pamięci T. – przepisy zapisane w pamięci C. mogą być wyświetlane na T., a użytkownik może w oparciu o to przygotować potrawę.

Urządzenie C posiada również dodatkową funkcjonalność, jakiej nie ma nośnik przepisów na T. – C daje użytkownikowi możliwość pobrania przepisów na T. z sieci Internet, przechowywania ich i ich wyświetlenia na wyświetlaczu T. celem wykonania danego dania za pomocą T.

W celu skorzystania z funkcjonalności C, jego posiadacz będzie musiał oczywiście posiadać i korzystać z T., posiadać dostęp do sieci Internet oraz mieć założone konto na portalu dedykowanym T. C pozwoli na połączenie się T. z siecią Internet – dokładnie zaś z dedykowaną stroną internetową i kontem użytkownika, na której zamieszczone będą przepisy na potrawy możliwe do przygotowania z użyciem T. Dzięki C możliwe jest przesłanie przepisów z dedykowanej strony internetowej do T. i wyświetlenie wybranego przepisu na wyświetlaczu T.. Dzięki temu, użytkownik będzie mógł, podążając za wytycznymi przepisu, ugotować daną potrawę. Ta funkcjonalność C pozwala również na zapisywanie przepisów przekazywanych ze strony internetowej do T. na C – C jest nośnikiem, dzięki któremu możliwe jest wyświetlenie przepisów na wyświetlaczu T.

Spółka podkreśla, że w odniesieniu do C nadany został numer ISBN.

C jest urządzeniem, które może współpracować wyłącznie z T., informacje zapisane na C nie mogą być odtwarzane na innych urządzeniach, np. komputerze.

Spółka wskazała, że przepisy zarówno w tradycyjnej książce kucharskiej, jak i zapisane w pamięci C są jedynie swego rodzaju propozycją dla użytkownika i nic nie stoi na przeszkodzie, by według swojego uznania użytkownik zmienił listę składników, dodał coś od siebie. Potrawa będzie wówczas inna, niż standardowa. Z uwagi na swoje wątpliwości, co do kwalifikacji na gruncie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) sprzedawanych przez siebie produktów, Spółka zwróciła się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (dalej: Urząd Statystyczny) z zapytaniem w tym zakresie. Zapytała ona, do jakiego grupowania PKWiU 2008 i PKWiU 2015 należy zakwalifikować towar w postaci C W odpowiedzi na to pytanie Urząd Statystyczny odpowiedział, że: „(...) wymienione modyfikowalne przepisy kulinarne na potrawy oraz odpowiednie dla danej potrawy ustawienia urządzenia T. znajdujące się na przenośnej pamięci zewnętrznej o nazwie C, gdzie zapisane na urządzeniu informacje nie mogą być odtwarzane na innych urządzeniach np. na komputerach, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 58.11.20.0: Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach”.

Spółka w celach informacyjnych załączyła skan pisma otrzymanego z Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę urządzenia jakim jest opisany w stanie faktycznym C?

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa urządzenia jakim jest C podlega opodatkowaniu wg stawki obniżonej, tj. 5%.

C należy bowiem zakwalifikować jako formę książki kucharskiej na nośniku elektronicznym. Dostawa tego rodzaju towarów – zgodnie z treścią poz. 33 załącznika nr 10 do Ustawy VAT podlega opodatkowaniu stawką 5%.

Uzasadnienie

Jak wskazuje art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 33 załącznika nr 10 do Ustawy VAT, dostawa książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, podlega opodatkowaniu stawką 5%.

Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że preferencyjną stawką VAT opodatkowana jest dostawa książek na nośnikach elektronicznych i nie tylko, o ile nadany im został numer ISBN. C wszystkie te warunki spełnia: jest to bowiem książka kucharska zamieszczona na elektronicznym nośniku danych, która może zostać przez użytkownika odczytana na urządzeniu jakim jest T. C posiada również własny numer ISBN, co jest warunkiem koniecznym zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania. Ponadto, aby uzyskać całkowitą pewność co do takiej kwalifikacji towaru jakim jest C, Spółka wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego o zakwalifikowanie go do odpowiedniego PKWiU. Urząd Statystyczny uznał, że C mieści się w grupowaniu PKWiU w pozycji 55.11.20.0 – Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Powyższe jednoznacznie potwierdza prawidłowość stanowiska Spółki – mimo bowiem, że ustawodawca nie uzależnia zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla książek na nośnikach od ich klasyfikacji wg PKWiU, to jednak pismo Urzędu Statystycznego dodatkowo potwierdza, że C taką książką na dysku elektronicznym jest.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że nadany został mu numer ISBN uznać należy, że dostawa C na rzecz klientów będzie opodatkowana stawką 5%. Powyższej kwalifikacji nie zmienia zdaniem Wnioskującej fakt, że C posiada także dodatkowe funkcjonalności opisane w stanie faktycznym złożonego wniosku, tj. umożliwia użytkownikowi połączenie się z siecią Internet i pobranie przepisów z określonej strony internetowej. Taka funkcjonalność pozwala właścicielom T. stać się bardziej mobilnymi i także w przypadku ich aktywności w kuchni łączyć się z Internetem i korzystać z jego dobrodziejstw. Stworzenie urządzenia jakim jest C i nadanie mu określonych funkcjonalności jest wyrazem podążania przez producenta T. za nowymi mobilnymi trendami i potrzebami użytkowników. Ta dodatkowa funkcjonalność urządzenia nie niweczy jednak jego funkcji, jaką jest bycie elektronicznym nośnikiem przepisów.

Wnioskująca wskazuje, że zgodnie z art. 5a Ustawy VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy Ustawy VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Tym samym niezwykle istotne dla określenia stawki podatku VAT w odniesieniu do dostawy towarów i usług objętych preferencyjną stawką jest ich prawidłowa klasyfikacja na gruncie przepisów o statystyce publicznej. Spółka miała pewne wątpliwości, co do sposobu kwalifikacji dostarczanego C i dlatego wystąpiła z wnioskiem o interpretację do Urzędu Statystycznego, jako organu właściwego do wydawania interpretacji w zakresie PKWiU. Urząd Statystyczny zakwalifikował C jako Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach.

Spółka wskazuje również, że otrzymała interpretację indywidualną, w której Organ podatkowy uznał za prawidłowe jej stanowisko dotyczące opodatkowania dostaw Nośnika Przepisów na T. Towar, jakim jest C, o który aktualnie Spółka pyta, jest pewną modyfikacją Nośnika, mającą dać użytkownikowi – oprócz samych tylko przepisów – także mobilność i swobodę połączenia się z siecią Internet. Taka dodatkowa funkcjonalność nie dyskwalifikuje jednak C jako urządzenia, które jest nośnikiem przepisów kucharskich na nim zapisanych, a tym samym może podlegać opodatkowaniu wg stawki 5%, zgodnie z poz. 33 załącznika nr 10 do Ustawy VAT. Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na mocy art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, pod poz. 33 tego załącznika wskazano na „Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego o nazwie handlowej T. T. umożliwia przygotowanie wielu posiłków za pomocą tego jednego urządzenia – posiada bowiem wiele funkcji, m.in. funkcję ważenia, mieszania składników, ubijania, rozdrabniania, mielenia, miksowania, rozpuszczania, podgrzewania do określonej temperatury i jej utrzymania oraz gotowania.

Wnioskodawca oprócz samego urządzenia prowadzi również sprzedaż książek kucharskich w tradycyjnej, papierowej formie, które zawierają przepisy na potrawy przyrządzane za pomocą T.

Wnioskodawca rozpoczął sprzedaż urządzenia elektronicznego łączącego się z T., tzw. C, któremu nadano numer ISBN. Urządzenie to ma formę małego przenośnego urządzenia, wielkością odpowiadającego pamięci USB (pen-drive). C posiada pamięć, w której (już w momencie nabycia) zapisane są przepisy na potrawy, które można wykonać za pomocą T. Wskazać należy, że lista przepisów zawarta na C nie jest stała i może ulegać zmianie, tzn. użytkownik urządzenia ma możliwość usunięcia przepisów zamieszczonych w jego pamięci, dodawania (zapisywania w pamięci) nowych przepisów czy też modyfikacji przepisów, poprzez dodanie do nich notatek. Urządzenie C daje użytkownikowi możliwość pobrania przepisów na T. z sieci Internet z założonego konta na portalu dedykowanym T., przechowywania ich i ich wyświetlenia na wyświetlaczu T. celem wykonania danego dania za pomocą T. Funkcjonalność C pozwala na zapisywanie na nim przepisów przekazywanych ze strony internetowej do T.

Przedmiotowe urządzenie może współpracować wyłącznie z T. a informacje zapisane na C nie mogą być odtwarzane na innych urządzeniach, np. komputerze.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego uznał, że C mieści się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 58.11.20.0 – Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że ponieważ C jest książką kucharską mieszczącą się w grupie towarów – Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, którym został nadany numer ISBN, spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy.

Zatem dostawa urządzenia C podlega/będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%.

Tut. Organ zaznacza, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że urządzenie C jest książką kucharską zamieszczoną na elektronicznym nośniku danych, której został nadany numer ISBN. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.