0112-KDIL1-3.4012.269.2018.1.JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy pudełek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy pudełek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy pudełek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: Wnioskodawca, Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: podatek VAT) oraz jako podatnik VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się produkcją towarów z papieru, tj. ulotek, plakatów, teczek, pudełek, etykiet oraz naklejek. Znajdujący się w ofercie towar produkowany jest z materiałów posiadanych przez Wnioskodawcę.

Część pudełek produkowanych przez Wnioskodawcę sprzedawana jest kontrahentom spoza Unii Europejskiej, tj. z Kanady.

Kanadyjski kontrahent na składanych zamówieniach (które kierowane są do Wnioskodawcy) wskazuje podmiot polski – firmę zewnętrzną (dalej jako: podmiot konfekcjonujący, firma zewnętrzna) do którego mają zostać dostarczone pudełka. Transport pudełek do podmiotu konfekcjonującego odbywa się na koszt zamawiającego. Firma zewnętrza jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Do firmy zewnętrznej dostarczane są pudełka w wersji złożonej, tj. „na płasko”. Wnioskodawca dostarcza towar w kartonie zbiorczym, mogącym pomieścić do 500 szt. pudełek. Po dostarczeniu podmiot konfekcjonujący wypakowuje pudełka z kartonu zbiorczego oraz składa je. Firma zewnętrzna nie musi używać kleju/taśmy klejącej do złożenia pudełka. Dopiero do złożonych (przez firmę zewnętrzną) pudełek pakowane są towary (np. herbaty, herbatniki), które finalnie mają trafić do kanadyjskiego kontrahenta.

Wnioskodawca nie figuruje w dokumentach eksportowych jako eksporter. Podmiot konfekcjonujący składa jednak Wnioskodawcy oświadczenie, z którego treści wynika, że dostarczone przez Wnioskodawcę pudełka po zapakowaniu w nie zamówionego przez kontrahenta kanadyjskiego towaru opuszczą terytorium Unii Europejskiej.

Kontrahent kanadyjski dokonuje płatności za towary na rachunek bankowy Wnioskodawcy w okresie do 40 dni od daty wydania towaru. Wnioskodawca posiada dowód zapłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego, że ww. płatność została dokonana w ww. terminie. Data wydania towaru wskazana jest na dokumencie WZ (wydanie na zewnątrz).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy pudełek?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy pudełek. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy o VAT, 0% stawkę podatku VAT stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Wspólnoty, w przypadku gdy podatnik:

 • przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru;
 • posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Zgodnie z art. 83 ust. 12 ustawy o VAT, wyżej cytowany przepis może zostać zastosowany w sytuacji, gdy podatnik otrzyma zapłatę nie później niż 40 dnia, licząc od dnia wydania towaru. Przepis ten stanowi również, iż w przypadku otrzymania zapłaty w terminie późniejszym podatnik jest uprawniony do dokonania korekty podatku należnego.

Organy podatkowe w wydawanych rozstrzygnięciach wskazują, iż „Jedną z przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki 0% jest charakter prac wykonywanych na towarach przez podmiot trzeci. W świetle powołanego przepisu, czynności te muszą mieścić się w jednej z trzech kategorii – przerobie, uszlachetnianiu lub przetwarzaniu” (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 listopada 2015 r., nr IBPP4/4512-223/15/PK). Wobec powyższego w sprawie objętej złożonym wnioskiem należy przeanalizować, czy dostawa pudełek opisana w stanie faktycznym mieści się w jednej z ww. kategorii, tj. przerobie, uszlachetnianiu lub przetwarzaniu.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciami przerób, uszlachetnianie, czy przetwarzanie. Wobec powyższego w celu zdefiniowania wyżej wskazanych pojęć należy posłużyć się wykładnią językową. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu słownika języka polskiego przerób oznacza „przerabianie surowca na produkt lub półprodukt” natomiast przerabiać oznacza „dokonać pewnych zmian w gotowej rzeczy w celu jej ulepszenia” (zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/przer%C3%B3b.html). Pojęcie przetwarzać oznacza „zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd” (zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/przetwarzanie.html).

Z kolei uszlachetniać oznacza „poprawić właściwości danego surowca lub produktu” (zob. https://sjp.pwn.pl/slowniki/uszlachetnianie.html).

Zaznaczyć ponadto należy, iż w literaturze przedmiotu wskazuje się, że „przez uszlachetnianie należałoby rozumieć ulepszenie właściwości danego surowca lub produktu poprzez poddanie go odpowiedniej obróbce, przerobem zaś jest przerobienie danego materiału, surowca, półproduktu (...). Z kolei przetworzeniem jest przerabianie, zmienianie, nadawanie innego kształtu, wyglądu, postaci, formy” (zob. D. Dominik, M. Militz, M. Bącal, VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych, Warszawa 2010, s. 968).

Mając powyższe na uwadze, w tym miejscu należy przeanalizować, czy firma zewnętrzna dokonuje jednej z wyżej opisanych czynności.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego do podmiotu konfekcjonującego każdorazowo dostarczane są pudełka w wersji złożonej, tj. „na płasko”. Wnioskodawca dostarcza towar w kartonie zbiorczym, mogącym pomieścić do 500 szt. pudełek. Po dostarczeniu podmiot konfekcjonujący wypakowuje pudełka z kartonu zbiorczego oraz składa je. Dopiero do złożonych pudełek pakowane są towary które finalnie mają trafić do kanadyjskiego kontrahenta. Wobec tego, należy uznać, iż firma zewnętrzna dokonuje zmian w kształcie oraz wyglądzie dostarczonych towarów, tj. dokonuje ich przetworzenia. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy spełnia ona pierwszą przesłankę, określoną w art. 83 ust. 1 pkt 25, warunkującą możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT.

Drugą przesłanką, określoną w art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy o VAT, wymaganą do zastosowania 0% stawki podatku VAT jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty m.in. na rachunek bankowy za dostarczony towar. Ustawodawca w ww. przepisie nie sprecyzował jednak jaki ma być to dowód. W takim razie można więc uznać, że mogą być to wszelkie dokumenty, które w jednoznaczny sposób będą to potwierdzały. Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy za wystarczający dowód w tym zakresie należy uznać posiadany przez Wnioskodawcę wyciąg z rachunku bankowego. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, z posiadanego przez Wnioskodawcę rachunku wynika, iż zapłata za towar nastąpi w ciągu 40 dni, licząc od dnia wydania towaru. W tym miejscu wskazać należy, iż w wydawanych przez organy podatkowe rozstrzygnięciach wskazuje się, iż „w sytuacji gdy Spółka będzie posiadała wyciąg bankowy z którego będzie wynikało, że zapłata za dostarczone towary nastąpiła do 40 dni od daty ich wydania, będzie ona uprawniona do opodatkowania opisanych dostaw stawką podatku VAT w wysokości 0%” (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 listopada 2015 r., nr IBPP4/4512-223/15/PK).

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy pudełek nabywców z Kanady w pełni odpowiadają dyspozycji przepisu z art. 83 ust. 1 pkt 25 i w konsekwencji powinny podlegać stawce 0% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...) (art. 2 pkt 3 ustawy).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik:

 1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,
 2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego – art. 83 ust. 12 ustawy.

Powyższe regulacje wprowadzają obniżoną stawkę podatku dla szczególnej kategorii dostaw towarów, które wprawdzie nie mogą zostać uznane za eksport towarów, lecz ze względu na fakt, że również skutkują wywozem towarów poza terytorium Unii Europejskiej, celowym i zasadnym jest opodatkowanie ich na zasadach podobnych jak eksport.

Przywołane przepisy regulują możliwość stosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów krajowych, dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędących podatnikami (zarejestrowanymi) w Polsce, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej.

Jedną z przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki 0% jest charakter prac wykonywanych na przekazanych towarach. W świetle powołanego przepisu, czynności te muszą mieścić się w jednej z trzech kategorii – przerobie, uszlachetnianiu lub przetwarzaniu. Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane w ustawie.

Odwołując się do definicji tych pojęć zawartej w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, przerób to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt, natomiast przerabiać oznacza dokonać pewnych zmian w gotowej rzeczy w celu jej ulepszenia, przekształcić jedną rzecz na inną lub wykorzystać surowiec na zrobienie czegoś. Pojęcie to odnosi się m.in. do zmiany kształtu, wyglądu, postaci czy formy. Uszlachetnić oznacza poprawić właściwości danego surowca lub produktu, natomiast przetwarzać oznacza przekształcić coś twórczo lub zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd jak również montowanie elementów i kompletowanie produktów.

Drugim warunkiem wymaganym do zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy, jest posiadanie przez podatnika dowodu, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem oraz że podatnik otrzyma zapłatę nie później jednak niż 40. dnia, liczą od dnia wydania towaru.

Zaznaczyć należy jednak, że ustawodawca nie wskazał konkretnego rodzaju dowodów (dokumentów), które mają poświadczyć fakt przekazania towarów oraz fakt, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jako podatnik VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się produkcją towarów z papieru, tj. ulotek, plakatów, teczek, pudełek, etykiet oraz naklejek. Znajdujący się w ofercie towar produkowany jest z materiałów posiadanych przez Wnioskodawcę. Część pudełek produkowanych przez Wnioskodawcę sprzedawana jest kontrahentom spoza Unii Europejskiej, tj. z Kanady.

Kanadyjski kontrahent na składanych zamówieniach (które kierowane są do Wnioskodawcy) wskazuje podmiot polski – firmę zewnętrzną (dalej jako: podmiot konfekcjonujący, firma zewnętrzna) do którego mają zostać dostarczone pudełka. Transport pudełek do podmiotu konfekcjonującego odbywa się na koszt zamawiającego. Firma zewnętrza jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Do firmy zewnętrznej dostarczane są pudełka w wersji złożonej, tj. „na płasko”, w kartonie zbiorczym, mogącym pomieścić do 500 szt. pudełek. Po dostarczeniu podmiot konfekcjonujący wypakowuje pudełka z kartonu zbiorczego oraz składa je. Firma zewnętrzna nie musi używać kleju/taśmy klejącej do złożenia pudełka. Dopiero do złożonych (przez firmę zewnętrzną) pudełek pakowane są towary (np. herbaty, herbatniki), które finalnie mają trafić do kanadyjskiego kontrahenta.

Wnioskodawca nie figuruje w dokumentach eksportowych jako eksporter. Podmiot konfekcjonujący składa jednak Wnioskodawcy oświadczenie, z którego treści wynika, że dostarczone przez Wnioskodawcę pudełka po zapakowaniu w nie zamówionego przez kontrahenta kanadyjskiego towaru opuszczą terytorium Unii Europejskiej.

Kontrahent kanadyjski dokonuje płatności za towary na rachunek bankowy Wnioskodawcy w okresie do 40 dni od daty wydania towaru. Wnioskodawca posiada dowód zapłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego, że ww. płatność została dokonana w ww. terminie. Data wydania towaru wskazana jest na dokumencie WZ (wydanie na zewnątrz).

Należy wskazać, że z opisu sprawy nie wynika, aby kontrahent spoza terytorium Unii Europejskiej (Kanady) był podatnikiem zarejestrowanym w Polsce.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy pudełek.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując dostawy pudełek na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej jest uprawniony do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Powyższe wynika z tego, że pudełka są dostarczane do firmy zewnętrznej, która dokonuje ich przetworzenia, a następnie towary te zostają wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej. Wnioskodawca posiada także dowód zapłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego, że zapłata za dostarczone towary nastąpiła do 40. dni od daty wydania towaru.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy pudełek.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięć, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.