0111-KDIB3-3.4013.81.2018.2.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2018 r. (data wpływu 13 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy jest:

 • prawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
 • nieprawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych potwierdzenia rejestracji dla celów podatku akcyzowego;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów akcyzowych.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza produkować wyrób stanowiący mieszaninę węglowodorów, w których zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi powyżej 50% wagowych i przewyższa zawartość węglowodorów niearomatycznych. Wyniki analizy laboratoryjnej produktu wskazują na następujące własności wyrobu:

 • Gęstość w temp. 15 stopni C 0,861 g/cm3
 • Skład frakcyjny:
  • początek destylacji 159 stopni C
  • 5% destyluje w temperaturze 166 stopni C
  • 50% destyluje w temperaturze175 stopni C
  • 90% destyluje w temperaturze 203 stopni C
  • koniec destylacji 248 stopni C
 • Skład grupowy:
  • zawartość węglowodorów nasyconych 13.5% v/v
  • zawartość węglowodorów typu olefinowego 2,5% v/v
  • zawartość węglowodorów typu aromatycznego 84,0% v/v

Produkt spełnia notę 2 do działu 2707 Wspólnej Taryfy Celnej, a jego charakter chemiczny to mieszanina węglowodorów aromatycznych i niearomatycznych z zawartością wynosi powyżej 50% wagowych węglowodorów aromatycznych, a jego kod oznaczono jako CN 2707 50 00 89.

Przeznaczenie użytkowe produktu to wykorzystanie jako składnik substancji chemicznej do ciśnieniowej impregnacji.

Proces produkcyjny złożony jest z następujących etapów:

 1. Przyjęcie surowców do magazynu,
 2. Mieszanie surowców w linii ciągłej w mieszalniku statycznym
 3. Magazynowanie gotowego wyrobu w zbiorniku magazynowym.
 4. Wydawanie produktu ze zbiornika magazynowego.

Nazwa handlowa produktu – „pressimpregnol”.

Wytwarzany jest poprzez mieszanie w mieszalniku statycznym głównego składnika, który stanowi mieszanina węglowodorów zawierających powyżej 60% objętościowych węglowodorów aromatycznych o zakresie destylacji 120 do 240 stopni C, nie zawierających żadnych dodatków antystukowych z mieszaniną węglowodorów niearomatycznych uzyskanych podczas procesu termicznej degradacji poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych rafinowanych wodorem oraz dodatków uszlachetniających (antypiennych, antykorozyjnych, przeciwutleniających itp.)

Podatnik prowadzi skład podatkowy, w którym zamierza produkować i z którego wyprowadzać przedmiotowy wyrób do nabywców.

Produkt sprzedawany będzie w opakowaniach IBC lub TANK kontenerach lub w autocysternach. Przemieszczanie produktu dokonywane będzie na podstawie dokumentu dostawy, uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego do kontrahentów będących podmiotami zużywającymi głównie w krajach Unii Europejskiej oraz na podstawie dokumentów dostawy do odbiorców krajowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla produktu o kodzie CN 2707 50 00 89 o nazwie handlowej pressimpregnol stawka podatku akcyzowego wynosi 0 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca dokonywał będzie sprzedaży/dostawy na podstawie dokumentu dostawy na rzecz podmiotu zużywającego oraz dodatkowo uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub handlowego na rzecz podmiotu na terytorium państwa członkowskiego, który zużywać go będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy?
 2. Czy Wnioskodawca jako sprzedawca powinien zażądać od nabywcy potwierdzenia rejestracji AKC-PR?
 3. Czy Wnioskodawca jako sprzedawca powinien żądać od nabywcy oświadczenia o celu zużycia i wskazania jaka stawka akcyzy będzie stosowana u nabywcy, a jeśli tak to jakie elementy winno zawierać oświadczenie nabywcy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 cyt. ustawy o podatku akcyzowym (dalej określana, jako ustawa) do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne określono w art. 89 ustawy.

Przedmiotem produkcji i sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę będzie produkt o kodzie CN 27 07 50 00 89, znajdujący się w załączniku nr 2 do ustawy w poz. 19 i nie wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. A zatem w przypadku, gdy będzie on przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych należy objąć go stawką podatku akcyzowego określoną w art. 89 ust. 2 wynoszącą 0 zł. Wyjaśnić, bowiem należy, iż produkt o nazwie pressimpregnol, który zamierza produkować Wnioskodawca nie jest przeznaczony na cele opałowe lub jako dodatki/domieszki do paliw opałowych, silnikowych czy napędu silników, a do wykorzystania jako rozcieńczalnik gum, farb i lakierów. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym:

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Przepis ten uzależnia zastosowanie zerowej stawki akcyzy od łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. czynności opodatkowane muszą dotyczyć wyrobu wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy;
 2. są to wyroby energetyczne inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy;
 3. są one przeznaczone do innych celów niż wymienione w art. 89 ust. 2 ustawy;
 4. spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w pkt 1-8 art. 89 ust. 2 ustawy, a nabywający zużywa je do celów uprawniających do zastosowania stawki 0.

I tak też będzie w przypadku Wnioskodawcy. Wyrób spełnia ww. warunki i będzie przemieszczany na terytorium kraju na podstawie dokumentu dostawy (sporządzonego i stosowanego według wzoru aktualnie określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy - Dz. U. z 2017 r., poz.1691) ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Ponadto w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej takiego wyrobu do kontrahenta na terytorium Unii Europejskiej winien być załączony uproszczony dokument dostawy lub zastępujący go dokument handlowy zgodnie z dyspozycją art. 77 ustawy, który stanowi, że:

 1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.
 2. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Minister Rozwoju i Finansów na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniem z dnia 15.02.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2017 poz. 334), określił wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego a także warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

W myśl art. 89 ust. 2a dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Przy założeniu, że dokument handlowy spełnia zarówno wymagania/dane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego jak i dokumentu dostawy, może on zastąpić obydwa ww. dokumenty.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów klasyfikowanych do podpozycji, CN 27 07 50 00 89, które są przeznaczone do celów innych, niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, Spółka jest uprawniona do stosowania zerowej stawki akcyzy.

Odnosząc się do przesłanki, od której ustawodawca uzależnia opodatkowanie sprzedaży wyrobów akcyzowych zerową stawką akcyzy jest „przeznaczenie tych wyrobów”. Przedmiotem wątpliwości jest obowiązek uzyskiwania od odbiorców, którym przedmiotowy wyrób będzie sprzedawany, oświadczenia, że nabywany wyrób zostanie zużyty w celu innym niż cele napędowe, opałowe, do produkcji paliw lub jako domieszki do paliw silnikowych.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że przepis art. 89 ust. 2 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0 zł warunkuje przeznaczeniem wyrobów energetycznych na cele inne niż szeroko rozumiane cele opałowe lub napędowe bez wymogu spełnienia określonych warunków formalnych. Zatem gdy nabywane wyroby o wyżej określonych kodach CN są przeznaczone na cele inne niż szeroko rozumiane cele opałowe lub napędowe na Wnioskodawcy nie ciążą żadne dodatkowe obowiązki oprócz wskazanych wyżej dokumentów dostawy. W niniejszym przypadku istotne jest rzeczywiste przeznaczenie wyrobu, z jakim wyrób jest sprzedawany, co może wynikać z dokumentacji handlowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis zawarty we wniosku, należy się zgodzić, że dokonując sprzedaży wyrobu o kodzie CN 27 07 50 00 89, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku posiadania oświadczeń odbiorców, że zakupiony towar zostanie zużyty do innych celów niż cele napędowe, opałowe, produkcji paliw lub jako domieszki do paliw silnikowych.

Jak już, bowiem stwierdzono przepis art. 89 ust. 2 ustawy, możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0 zł nie warunkuje koniecznością posiadania przez Wnioskodawcę przedmiotowych oświadczeń. Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie żeby Wnioskodawca gromadził przedmiotowe oświadczenia na własne potrzeby w celu udokumentowania staranności postępowania dla zastosowania 0 stawki podatkowej poprzez określenie celu zużycia nabywanego wyrobu, co przesądzi o prawidłowym zastosowaniu przez Wnioskodawcę przyporządkowanej do niego stawki.

Wnioskodawca twierdzi, że podobnie będzie z zażądaniem przedłożenia potwierdzenia rejestracji przez kontrahentów krajowych, jako podatników akcyzy (AKC-PR). Ustawa w art. 16 nakłada obowiązek rejestracji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, tj. złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ale jak już wyżej stwierdzono przepis art. 89 ust. 2 nie warunkuje zastosowania stawki w wysokości 0 zł koniecznością posiadania przez Wnioskodawcę kopii AKC-PR kontrahenta. Warunek taki nakłada ustawa w art. 32 ust. 6 przy dostarczaniu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, z którym to przypadkiem nie będziemy mieć do czynienia. Niemniej posiadanie takich dowodów będzie świadczyło o staranności Wnioskodawcy przy stosowaniu stawki poprzez sprawdzenie/dobór kontrahentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
 • nieprawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych potwierdzenia rejestracji dla celów podatku akcyzowego;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy w poz. 24, pod kodem CN 2707, wymieniono oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych

Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1), w poz. 19 pkt 4 ujęto wyroby z kodu CN 2707 50 - oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 i 18a ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju z zastrzeżeniem lit. a i b art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;
 • terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;
 • terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;
 • dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego;
 • skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;
 • uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);
 • dokument dostawy - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
  4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej – art. 8 ust. 6 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej – art. 10 ust. 1 ustawy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego – art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym – art. 77 ust. 2 ustawy.

W świetle art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych – art. 86 ust. 2 ustawy.

Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 – art. 86 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1565,00 zł/1000 litrów;
 3. (uchylony);
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1196,00 zł/1000 litrów;
 7. (uchylony);
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1196,00 zł/1000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;
 11. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów;
 12. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
  3. pozostałych - 14,72 zł/1 GJ;
 13. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 14. pozostałych paliw silnikowych - 1822,00 zł/1000 litrów;
 15. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ) – art. 89 ust. 1a ustawy.

Na podstawie delegacji wynikającej z art. 89 ust. 1b ustawy Minister Rozwoju i Finansów 21 listopada 2017 r. wydał obwieszczenie w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 1078).

Zgodnie z ww. obwieszczeniem stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:

 1. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;
 2. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;
 3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;
 4. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;
 5. pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy – art. 89 ust. 2a ustawy.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy przedstawionej przez Wnioskodawcę, wskazać w pierwszej kolejności należy, że wyroby klasyfikowane do kodu CN 2707 50 00 89 są wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy i stanowią wyroby energetyczne - źródło energii napędowej lub cieplnej. Z tego też względu wyroby te winny być produkowane w składzie podatkowym, a możliwość zastosowania wobec tych wyrobów preferencji podatkowych, tj. zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, jest ściśle uwarunkowane (z uwagi na możliwą zmianę przeznaczenia na poszczególnych etapach obrotu).

Zastosowanie zerowej stawki akcyzy w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 ustawy ograniczone jest do wyrobów energetycznych spełniających łącznie następujące przesłanki: wyroby wymienione muszą być w załączniku nr 2 do ustawy, będą wyrobami innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, spełniony będzie jeden warunków określonych w pkt 1-8 art. 89 ust. 2 ustawy.

Jak wskazano wyżej wyroby energetyczne będące przedmiotem wniosku są wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy. Z opisu sprawy wynika, że wyroby będą przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (jako składnik substancji chemicznej do ciśnieniowej impregnacji). Przedstawiony opis sprawy pozwala również stwierdzić, że przedmiotowe wyroby nie zostały ujęte w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. Rozważyć zatem należy czy Wnioskodawca spełnia warunki określone w pkt 1-8 art. 89 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w którym zamierza produkować i z którego zamierza wyprowadzać przedmiotowy wyrób do nabywców. Produkt sprzedawany jest w opakowaniach IBC lub TANK kontenerach lub w autocysternach. Przemieszczanie produktu dokonywane będzie na podstawie dokumentu dostawy, uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego do kontrahentów będących podmiotami zużywającymi głównie w krajach Unii Europejskiej oraz na podstawie dokumentów dostawy do odbiorców krajowych.

Przedstawiony więc opis sprawy pozwala stwierdzić, że zastosowanie zerowej stawki akcyzy wobec przedmiotowych wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2707 50 00 89 możliwe będzie wyłącznie w sytuacji przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywać je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy tj. w sytuacji określonej w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Natomiast opisane w zdarzeniu przyszłym przemieszczanie dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego do kontrahentów będących podmiotami zużywającymi głównie w krajach Unii Europejskiej nie będzie mogło zostać objęte zerową stawką akcyzy. Wynika to z faktu, że ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy, względem wyrobów energetycznych, które będą przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej. Potwierdzeniem tego stanowiska jest prawomocny wyrok WSA w Warszawie z 27 października 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2896/16, w którym skład orzekający wskazał, że: „(...) w przedmiotowej sprawie stawka akcyzy w wysokości 0 zł nie znalazłaby zastosowania, bowiem dostawa wewnątrzwspólnotowa nie została wymieniona w art. 89 ust. 2 ustawy wśród przypadków, w których stosuje się preferencyjną stawkę akcyzy.

W stosunku do wyrobów energetycznych będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej Wnioskodawca nie jest zatem uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy. Wobec tej dostawy Wnioskodawca ma możliwość natomiast zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy bądź też możliwość wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego z zapłaconą należną kwotą akcyzy, a następnie ubieganie się o ewentualny zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju w myśl art. 82 ust. 1 ustawy.

Ponadto zauważyć należy, że dokument dostawy znajduje zastosowanie wyłącznie do przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie).

Reasumując, na tle przedstawianego opisu zdarzenia przyszłego zastosowanie zerowej stawki akcyzy może być zastosowane wyłącznie wobec wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2707 50 00 89 w sytuacji przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego Wnioskodawcy do podmiotu, który zużywać je będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy tj. w sytuacji określonej w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. W przypadku natomiast dostawy wewnątrzwspólnotowej ww. wyrobów energetycznych Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku dostawy na terytorium kraju uznać należy za prawidłowe. W przypadku natomiast dostawy wewnątrzwspólnotowej stanowisko uznać należy za nieprawidłowe.

W kwestii stwierdzenia czy Wnioskodawca powinien żądać od nabywcy przedmiotowych wyrobów energetycznych potwierdzenia rejestracji dla celów podatku akcyzowego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy i oświadczeń o celu zużycia nabywanych wyrobów wskazać należy, że ustawodawca w przepisach dotyczących podatku akcyzowego (w zakresie objętym pytaniem 2 i 3), nie wymaga aby podmiot sprzedający wyroby akcyzowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy żądał przedstawienia przez nabywcę tych wyrobów potwierdzenia rejestracji AKC-PR jak również składania przez tych nabywców oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów energetycznych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Pozostawia tym samym w opisanym we wniosku zakresie dowolność składania oświadczeń podmiotom uczestniczącym w tym obrocie.

Żądanie bowiem potwierdzenia rejestracji jak i wspomnianych oświadczeń nie jest warunkiem zastosowania zerowej stawki akcyzy na terytorium kraju i nie zastępuje ustawowych wymagań, w tym dokumentacyjnych, związanych z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

W sytuacji dostarczania przez Wnioskodawcę wyrobów energetycznych na terytorium kraju z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, ze składu podatkowego do podmiotu który te wyroby będzie zużywał do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy na podstawie dokumentu dostawy, zauważyć należy, że wskazany dokument dostawy (którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy, t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1691), w poz. 11 kol. 7 określa przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy (krótki opis i podstawa prawna). Zatem już z dokumentu dostawy wynika przeznaczenie wyrobów energetycznych co oznacza, że brak jest konieczność kolejnego deklarowania przeznaczenia nabywanych wyrobów wskazanym przez Wnioskodawcę dodatkowym oświadczeniem.

Równocześnie zaznaczyć należy, że od momentu potwierdzenia nabycia wyrobów na dokumencie dostawy przez ich nabywcę (w poz. 10 dokumentu dostawy), odpowiedzialność za dalsze zużycie tych wyrobów do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy spoczywać będzie na ich nabywcy.

Wobec powyższego odpowiadając wprost na zadane przez Wnioskodawcę pytanie drugie i trzecie Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie on miał obowiązku żądania potwierdzenia rejestracji dla celów podatku akcyzowego od nabywców przedmiotowych wyrobów akcyzowych na terytorium kraju oraz obowiązku posiadania odrębnych oświadczeń od nabywców deklarujących przeznaczenie nabywanych wyrobów energetycznych do celów innych niż szeroko rozumiane cele opałowe i napędowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego i trzeciego uznać należy za prawidłowe.

Zastrzec jednocześnie należy, iż nie można jednoznacznie uznać, że wspomniane dodatkowe oświadczenia i żądanie potwierdzenia rejestracji będą przesądzające o staranności Spółki i przesądzą o prawidłowym zastosowaniu zerowej stawki akcyzy. Jak wskazano bowiem wyżej zastosowanie zerowej stawki akcyzy będzie możliwe wyłącznie w przypadku dostawy na terytorium kraju. Warunkiem formalnym przesadzającym o możliwości zastosowania zerowej stawki w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy jest prawidłowo zastosowany dokument dostawy przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek określonych w art. 89 ust. 2 ustawy. Równocześnie podkreślić należy, że to nie w trakcie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego właściwy organ może dokonywać oceny, czy zgromadzone przez Wnioskodawcę dokumenty i podejmowane działania wypełniały warunki uprawniające do zastosowania tej stawki akcyzy.

Zaznaczyć m.in. należy, że instytucja rejestracji dla celów podatku akcyzowego, a co za tym idzie żądnie potwierdzenia rejestracji nie znajdzie zastosowania względem podmiotów niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można zatem stwierdzić, że np. żądanie potwierdzenia rejestracji będzie świadczyć o staranności Spółki przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy. W przypadku gdy bowiem dojdzie do dostawy wewnątrzwspólnotowej (w stosunku do której jak wskazano wyżej nie można zastosować zerowej stawki akcyzy) nie jest możliwym uzyskanie od podmiotu niemającego na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzenia rejestracji.

Powyższe nie ma to jednak wpływu na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego i trzeciego z uwagi, iż nie było to przedmiotem zapytania Zainteresowanego.

Oceniając całościowo stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
 • nieprawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych potwierdzenia rejestracji dla celów podatku akcyzowego;
 • prawidłowe - w zakresie żądania od nabywcy wyrobów akcyzowych oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów akcyzowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.