0111-KDIB3-1.4012.93.2018.3.BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku VAT 8% za wykonane przez wykonawcę w Domu Studenckim roboty budowlane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1, art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lutego 2018r., przesłanym za pismem z 9 lutego 2018r. znak: L.dz. TI/R/214-21-5-1/18 (data wpływu 12 lutego 2018r.), uzupełnionym pismem z 28 marca 2018r. (data wpływu 3 kwietnia 2018r.) oraz pismem z 27 kwietnia 2018r. znak: TI/R/214-21-5-2/18 (data wpływu 27 kwietnia 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT 8% za wykonane przez wykonawcę w Domu Studenckim roboty budowlane – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2018 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT 8% za wykonane przez wykonawcę w Domu Studenckim roboty budowlane.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem

  ­­
 • z 28 marca 2018r. (data wpływu 3 kwietnia 2018r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 16 marca 2018r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.93.2018.1.BW oraz­
 • 27 kwietnia 2018r. znak: TI/R/214-21-5-2/18 (data wpływu 27 kwietnia 2018r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 18 kwietnia 2018r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.93.2018.2.BW. ­

­

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Politechnika (dalej: Uczelnia) jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia prowadzi również domy studenckie, stanowiące w świetle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB) budynki mieszkalne - obiekty zbiorowego zamieszkania (dział 11, grupa 113). Jednym z tych obiektów jest Dom Studencki (dalej: Dom Studencki).

W 2016 r. władze Uczelni postanowiły przeznaczyć pomieszczenia mieszkalne na I piętrze w Domu Studenckim na pomieszczenia dla administracji Uczelni. W celu realizacji tego zamysłu niezbędne było dostosowanie pokoi studenckich do nowych potrzeb, dokonano stosownego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w postaci remontu w Domu Studenckim (jako rodzaj robót w zgłoszeniu wskazano: wykonanie robót budowlanych polegających na „remoncie obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków”). Organ nie zgłosił sprzeciwu. W dniu 03.03.2017 r. Uczelnia zawarła z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych w postaci remontu pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze w Domu Studenckim. Szczegółowy zakres robót określał przedmiar robót i kosztorys ofertowy i obejmował on w szczególności: częściową wymianę posadzek i wykładzin, rozbiórkę niektórych ścianek działowych, wykonanie nowej instalacji oświetlenia dla uzyskania wymaganego natężenia światła, dostosowanie instalacji komputerowej, sygnalizacji alarmu pożaru do nowych potrzeb, poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę drzwi, malowanie pomieszczeń i korytarza na I piętrze, adaptację pomieszczeń siłowni na potrzeby archiwum dokumentacji technicznych. Roboty wykonywane były od marca 2017 r. z podziałem na etapy: etap I obejmował remont pomieszczeń na I piętrze z terminem zakończenia do 15.07.2017 r. i etap II pozostałe roboty do 20.12.2017 r. Rozliczenie w umowie określono jako kosztorysowe. Zapłata fakturami częściowymi po zakończeniu robót poszczególnych etapów.

Od marca 2017 r., kiedy zawierano w/w umowę, aż do zakończenia I-go etapu tj. do 15.07.2017r. Dom Studencki funkcjonował jako akademik i był zamieszkany przez studentów (piętro II, III, IV z dostępem do pomieszczeń siłowni, świetlicy na parterze, gdzie również mieściły się pomieszczenia administracji domu studenckiego oraz magazyny pościeli, środków czystości itp.).

W związku z wykonaniem I etapu w/w prac Wykonawca wystawił dla Uczelni fakturę VAT za wykonane roboty budowlane stosując 8% stawkę podatku VAT.

Końcowo Uczelnia wskazuje, że po przeprowadzeniu rekrutacji na studia w roku 2017/2018 okazało się, że zakwalifikowani kandydaci nie wykorzystali w pełni zasobów mieszkaniowych będących w posiadaniu Uczelni i podjęto kolejną decyzję przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na II, III i IV piętrze w Domu Studenckim na pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania. Prace w powyższym zakresie wykonano w IV kwartale 2017 r. i były one przedmiotem odrębnego postępowania.

Natomiast w piśmie z 28 marca 2018r. Wnioskodawca wskazał, że nabywając usługi budowlane w w/w sprawie, a będącej przedmiotem wniosku z dnia 8 lutego 2018r. o udzielenie interpretacji indywidulanej, był podmiotem zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych. Przepisem obligującym Wnioskodawcę do stosowania przepisów w/w ustawy jest art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wnioskodawca jako uczelnia publiczna jest jednostką sektora finansów publicznych.

Z kolei w piśmie z 27 kwietnia 2018r. Wnioskodawca wskazał:

 1. W umowie wykonawczej nr 10/R/D/2017 z dnia 03.03.2017 (dalej: Umowa) brak jest bez-pośredniego odniesienia się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB). Nie mniej jednak w Umowie jako przedmiot umowy określono jako: „Remont pomieszczeń na parterze i Ip w DS”. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy „Zamawiający zamawia, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane: Remont pomieszczeń na parterze i Ip w DS. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają przedmiary robót i kosztorys ofertowy”.
  W związku z tym z Umowy jasno wynikało, że roboty budowlane będą wykonywane w domu studenckim. Zgodnie z PKOB w dziale 11 w klasie 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania” wymienione zostały budynki zbiorowego zamieszkania, w tym: domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy można stwierdzić, że z Umowy wynikało, iż roboty wykonywane będą w obiekcie sklasyfikowanym wg PKOB w dziale 11
 2. Roboty wykonywane wyłącznie w obrębie bryły budynku.
 3. W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.
 4. W świetle treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Powyższa definicja odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Z kolei budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: 1) Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111; 2) Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112; 3) Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. W świetle wyjaśnień PKOB. Budynki zbiorowego zamieszkania obejmują w szczególności domy studenckie. W niniejszej sprawie nie zachodzi również wyłączenie, o którym mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.
  W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy budynek, w którym były wykonywane roboty budowlane spełniał definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. W Umowie brak jest bezpośredniego odniesienia się do art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, nie mniej jednak w świetle powyższych wyjaśnień taką okoliczność można wywnioskować.
 5. Przed wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem zapytania nie nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku, w którym były wykonywane roboty. Natomiast w trakcie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zapytania Dom Studencki był zamieszkany przez studentów (II, III i IV piętro) zaś pomieszczenia siłowni, świetlicy, magazyny pościeli znajdujące się na parterze były użytkowane przez mieszkańców DS.
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wykonawca robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim, wykonywanym w celu przeznaczenia remontowanych pomieszczeń na pomieszczenia dla administracji Uczelni, w związku z wykonaniem I etapu prac wystawiając fakturę VAT za wykonane roboty budowlane, prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT wysokości 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy w zaistniałym stanie faktycznym, Wykonawca robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim wykonywanym w celu przeznaczenia remontowanych pomieszczeń na pomieszczenia dla administracji Uczelni, w związku z wykonaniem 1 etapu prac wystawiając fakturę VAT za wykonane roboty budowlane - prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT wysokości 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W świetle treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.Powyższa definicja odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Z kolei budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: 1) Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111; 2) Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112; 3) Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. W świetle wyjaśnień PKOB, Budynki zbiorowego zamieszkania obejmują w szczególności domy studenckie.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W ocenie Wnioskodawcy w stanie faktycznym niniejszej sprawy obie w/w zostały spełnione. Zakres robót na I piętrze w Domu Studenckim stanowił remont obiektu budowlanego, co zostało odzwierciedlone chociażby w treści zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, do którego Organ nie wniósł sprzeciwu. Ponadto czynności w postaci w/w remontu były wykonywane w obiekcie budowlanym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż wykonywano je w budynku mieszkalnym stałego zamieszkania sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (do dnia zakończenia robót I etapu nieremontowane pietra Domu Studenckiego były zamieszkiwane przez studentów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji należy wyjaśnić, że Wnioskodawca (nabywca usług budowlanych) został uznany za podmiot zainteresowany w sprawie będącej przedmiotem wniosku z uwagi na art. 14s ustawy Ordynacja Podatkowa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zauważyć jednak należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W konsekwencji, należy uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Według art. 41 ust. 12c ustawy – w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2), preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zatem obniżoną stawkę w wysokości 8% VAT stosuje się do czynności wymienionych
w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Uczelnia zawarła z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych w postaci remontu pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze w Domu Studenckim. Z Umowy wynikało, iż roboty wykonywane będą w obiekcie sklasyfikowanym wg PKOB w dziale 11 i będą wykonywane wyłącznie w obrębie bryły budynku. Budynek, w którym były wykonywane roboty budowlane, na moment wykonywania robót dotyczących określonej części budynku, spełniał definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Po przeprowadzeniu rekrutacji na studia w roku 2017/2018 podjęto kolejną decyzję o przeznaczeniu pomieszczeń mieszkalnych na II, III i IV piętrze w Domu Studenckim na pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania. Prace zakończono w IV kwartale 2017 r. Przed wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych dotyczących I etapu prac nie nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku, w którym były wykonywane.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawidłowości zastosowania przez wykonawcę, dla wykonywanych przez niego (opisanych we wniosku) robót budowlanych, stawki podatku VAT 8%.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów preferencyjna stawka opodatkowania w wysokości 8% znajduje zastosowanie do usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Ponadto opodatkowaniu 8% stawką VAT podlegają również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie jako budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

W świetle powyższych uregulowań należy uznać, że dla określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług na usługi budowlane związane z przebudową obiektu budowlanego (lub jego części) uzasadnione jest odniesienie się do statusu obiektu budowlanego (jego części), który ma być efektem inwestycji.

Nadmienić należy, że odmienna interpretacja prowadziłaby do nieuzasadnionego zróżnicowania stawki VAT np. w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie obiektu mieszkalnego od inwestycji polegającej na przebudowie obiektu niemieszkalnego, w wyniku której powstaje obiekt mieszkalny.

Preferencyjna stawka w wysokości 8% będzie zatem miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany jej poddany będzie się kwalifikował do budynków mieszkalnych (dział 11 PKOB). Jednocześnie klasyfikacja i zmiana przeznaczenia musi mieć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (np. w zawartych umowach, czy też w decyzji o pozwoleniu na budowę).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że władze Uczelni postanowiły przeznaczyć pomieszczenia mieszkalne na I piętrze w Domu Studenckim na pomieszczenia dla administracji Uczelni.

Co prawda, jak wynika z opisu stanu faktycznego, roboty budowlane wykonywane były w budynku spełniającym definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jednak zakres prac dotyczył wyłącznie części obiektu tj. I pietra, która to część po wykonaniu przedmiotowych prac będzie stanowiła pomieszczenia dla administracji, a więc nie będzie spełniać funkcji mieszkalnych. Jak wyraźnie wskazał Wnioskodawca, pomieszczenia objęte przedmiotowymi pracami budowlanymi, tj. pomieszczenia na I piętrze w Domu Studenckim, zostały przeznaczone na pomieszczenia dla administracji Uczelni.

Zdaniem Organu, w przedstawionym stanie faktycznym, roboty budowlane polegające na dostosowaniu pokoi studenckich do nowych potrzeb (administracja) nie będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, gdyż wyremontowana w wyniku tych robót część obiektu stanowi lokal użytkowy, przeznaczony na potrzeby administracji Uczelni, nie mieszczący się w definicji społecznego programu mieszkaniowego. Zatem wykonanie robót w zakresie I etapu podlega opodatkowaniu stawką podatku 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wykonawca robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim wykonywanym w celu przeznaczenia remontowanych pomieszczeń na pomieszczenia dla administracji Uczelni, w związku z wykonaniem 1 etapu prac wystawiając fakturę VAT za wykonane roboty budowlane - prawidłowo zastosował stawkę podatku VAT wysokości 8%, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.