PP II 443/1/371/59076/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mozna zastosować stawkę podatku w wysokości 0% do dostawy towarów nabywanych przez rosyjską firmę, które uprzednio zostały przekazane polskim firmom w celu uszlachetniania lub przerobu w sytuacji, gdy zapłaty za towar dokonują inne firmy niż nabywca towaru?

PP II 443/1/371/59076/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. stawka preferencyjna podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika zawartym we wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.07.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy towarów nabywanych przez rosyjską firmę, które uprzednio zostały przekazane polskim firmom w celu uszlachetniania lub przerobu w sytuacji, gdy zapłaty za towar dokonują inne firmy niż nabywca towaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.07.2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje rosyjskiej firmie Awangard Ltd. towar jakim jest tkanina. Sprzedawany towar Spółka dostarcza polskim firmom w celu uszlachetnienia lub przerobu. W ciągu 40 dni Podatnik otrzymuje w euro zapłatę za sprzedany towar, jednak zapłaty nie dokonuje rosyjska firma, która towar nabyła tylko inny podmiot np. firma Wilson Team czy Azor. Jednocześnie Podatnik posiada potwierdzenie na to, że należność za sprzedany towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju.

Podatnik stoi na stanowisku, iż w ramach dokonywanego eksportu ma prawo zastosować stawkę podatku 0%, ponieważ spełnia warunki przewidziane w art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik wnosi o potwierdzenie poprawności zajętego stanowiska, że posiada prawo do zastosowania stawki podatku 0%, mimo że zapłaty za sprzedany towar dokonuje inna firma niż ta, która go nabyła, ponieważ spełnia warunki przewidziane ustawą o podatku od towarów i usług, tj. przekazuje nabyty przez rosyjską firmę towar polskim firmom w celu uszlachetnienia lub przerobu oraz posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 535 ze zm.) podstawowa stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z regulacją art. 83 ust. 1 pkt 25 cyt. ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetniania lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Wspólnoty, w przypadku gdy podatnik:

  1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetniania lub przetworzenia tego towaru,
  2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju. Przy czym, zgodnie z ust. 12 cytowanego artykułu, wskazany przepis stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego.

Wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wymagają wprawdzie, aby płatność za towar została dokonana przez nabywcę tego towaru, jednak w ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w sytuacji, gdy strony zawarły umowy, iż w ramach łączących je zobowiązań dokonują wzajemnych kompensat, dopuszczalna jest sytuacja, że płatności za towar dokonuje inny podmiot niż jego nabywca. Istotne jest jednak, aby faktycznym nabywcą towarów był podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego oraz aby podatnik posiadał dowód, że należność została zapłacona właśnie za te towary.

Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację należy przyjąć, że Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%, ponieważ jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, spełnia warunki przewidziane w art. 83 ust. 1 pkt 25 i ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka preferencyjna podatku
1433/NG/GV/443-66/2007/LŚ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.