2461-IBPP2.4512.874.2016.1.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 93.11.10.0.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 12 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 93.11.10.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 12 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 93.11.10.0.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Od 13 czerwca 2008 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie toru kartingowego PKD 93.11 Z - (PKWiU 93.11.10.0) - działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych otwartych, zamkniętych lub zadaszonych z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez. Działalność prowadzona jest przez cały rok na wydzierżawionej hali. Na hali zbudowany został tor kartingowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in sala konferencyjna, zaplecze gastronomiczne). W zależności od potrzeb w obiekcie tym dokonywane są drobne naprawy nawierzchni asfaltowej oraz samego sprzętu. W posiadaniu firmy jest kilkanaście gokartów do przejazdów. Wszystkie gokarty spełniają wymogi pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Są one środkami trwałymi w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Usługi Wnioskodawcy polegają przede wszystkim na sprzedaży biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością przejazdu gokartami. Do chwili obecnej sprzedaż ta była opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%. Usługa sprzedaży biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na sprzedaży biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów są opodatkowane stawką VAT 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwaną dalej "ustawą" opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowią dostawy towarów
w rozumieniu art. 7 ustawy.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W ustawie jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 Natomiast stosownie do

art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2016 r.

z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa a w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" sklasyfikowane w kategorii PKWiU 93.11.10.0.

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wynika że w sekcji R mieszczą się "Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne"

W dziale 93 "Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją" mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizyczną,
 • 93. 19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń technicznych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Zatem zdaniem Wnioskodawcy obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnieniem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja czy uprawianie sportu.

Działalność Wnioskodawcy w głównej mierze polega na świadczeniu usług najmu toru kartingowego wraz z gokartami w obiekcie zamkniętym będącym halą odpowiednio przystosowaną do tego rodzaju usług. Przed przystosowaniem hali do wyścigów na gokartach hala nie spełniała wymogów obiektu sportowego (znajdowały się w niej warsztaty samochodowe).

Reasumując usługi świadczone w postaci wstępu na tor kartingowy, klasyfikowane są jako usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni i są one zawarte w grupie PKWiU 93.11 10.0 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Zatem zgodnie z poz. 179 załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług świadczone usługi opodatkowane są obniżoną stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, w części dotyczącej stawki podatku VAT dla wskazanej we wniosku sprzedaży wg podanej klasyfikacji PKWiU jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy figurują „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (...).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją”, mieszczącym się w sekcji R, wymienione zostały:

I.93.1 Usługi związane ze sportem,

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność wg kodu PKD 93.11.Z w obiekcie sportowym, polegającą na świadczeniu usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowaną do grupowania PKWiU 93.11.10.0. Działalność ta obejmuje m. in. sprzedaż biletów wstępu na tor wyścigowy dla gokartów w obiekcie przystosowanym specjalnie do tego rodzaju usług, z możliwością korzystania z jazd gokartem zaklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna. Fakt zidentyfikowania usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 wskazuje na opodatkowanie sprzedaży biletów wstępu na tor wyścigowy dla gokartów w obiekcie przystosowanym specjalnie do tego rodzaju usług preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu
z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii stawki podatku VAT przy sprzedaży biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów, sklasyfikowanej do grupowania PKWiU 93.11.10.0, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja, jak wskazano na wstępie, rozstrzyga wyłącznie w zakresie stawki podatku VAT dla wskazanej we wniosku sprzedaży biletów wstępu wg podanej klasyfikacji PKWiU.

W szczególności niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę świadczonej usługi według PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji, według PKWiU. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano w oparciu o wskazaną w opisie sprawy klasyfikację PKWiU.

Z uwagi na powyższe, zawarta w stanowisku Wnioskodawcy kwestia poprawności zaklasyfikowania według PKWiU przez Wnioskodawcę wskazanej we wniosku sprzedaży biletów wstępu na tor kartingowy wraz z możliwością korzystania z gokartów jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.