0461-ITPP2.4512.848.2016.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy urz1dzenie sk3adaj1ce sie z drukarki i skanera w jednej zwartej i nieroz31czalnej obudowie mo?e zostaa opodatkowane stawk1 VAT 0% na zasadach okreolonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i us3ug?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2016 r. (data wp3ywu 10 listopada 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 20 grudnia 2016 r. (data wp3ywu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy dla placówki oowiatowej urz1dzenia wielofunkcyjnego sk3adaj1cego sie z drukarki i skanera - jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek, uzupe3niony w dniu 20 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do zastosowania prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy dla placówki oowiatowej urz1dzenia wielofunkcyjnego sk3adaj1cego sie z drukarki i skanera.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Placówka oowiatowa zamierza kupia skaner i drukarke. Przy obecnym stanie techniki w takim przypadku wskazany jest zakup jednego zwartego urz1dzenia posiadaj1cego obie funkcjonalnooci. Zakup taki jest ekonomicznie i funkcjonalnie jak najbardziej uzasadniony, poniewa? urz1dzenie wielofunkcyjne:

 • jest tansze w zakupie ni? 2 urz1dzenia,
 • jest du?o tansze w u?ytkowaniu (koszt wydrukowania 1 strony jest wielokrotnie ni?szy),
 • zajmuje mniej miejsca,
 • zu?ywa mniej pr1du.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy urz1dzenie sk3adaj1ce sie z drukarki i skanera w jednej zwartej i nieroz31czalnej obudowie mo?e zostaa opodatkowane stawk1 VAT 0% na zasadach okreolonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i us3ug?

Zdaniem Wnioskodawcy, bior1c pod uwage powy?sze, urz1dzenie wielofunkcyjne realizuj1ce 31cznie funkcjonalnooci przewidziane przez skaner i drukarke a wystepuj1ce w jednej obudowie powinno bya zakwalifikowane zgodnie z ustaw1 do opodatkowania stawk1 VAT 0%. Na drukarce i skanerze przewidzianym w ustawie pod31czonych razem otrzymuje sie identyczne funkcjonalnooci:

 • skanowanie,
 • drukowanie,
 • kopiowanie (jest to funkcja praktycznie ka?dego skanera wbudowana w sam skaner).

Identyczn1 funkcjonalnooa (i zbli?ony wygl1d) osi1gnie sie stawiaj1c skaner na pó3ce a poni?ej drukarke. Powy?sze zadania okreolone w ustawie mog1 bya realizowane za znacznie mniejsze pieni1dze, a wiec z nale?yt1 dba3ooci1 o racjonalne wydatkowanie funduszy publicznych.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie sie - w myol dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug - wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myol art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i us3ug, ustawodawca przewidzia3 tak?e stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotycz1ce wysokooci opodatkowania stanowi1 wyj1tek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie ni?szej ni? podstawowa stawka podatku, mo?e bya zrealizowane wy31cznie w granicach okreolonych przepisami ustawy o podatku od towarów i us3ug i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

W myol art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, stawke podatku w wysokooci 0% stosuje sie do dostaw sprzetu komputerowego:

 1. dla placówek oowiatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym
 • przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawk1 podatku w wysokooci 0% podlegaj1 towary wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy.

W za31czniku nr 8 do ustawy, stanowi1cym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawk1 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy wymieniono:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 • drukarki;
 • skanery;
 • urz1dzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidz1cych);
 • urz1dzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jak stanowi art. 83 ust. 14 ustawy, dokonuj1cy dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawke podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodp3atnym przekazaniu sprzetu komputerowego placówce oowiatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowi1zany jest przekazaa kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14, do w3aociwego urzedu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oowiatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szko3y i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko3y wy?sze i placówki opiekunczo-wychowawcze.

Z powo3anych regulacji wynika, ?e nie ka?dy sprzet komputerowy, bed1cy przedmiotem dostawy dla placówek oowiatowych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym, bedzie opodatkowany stawk1 podatku w wysokooci 0%, lecz tylko i wy31cznie wymieniony w za31czniku nr 8 do ustawy.

Ustawodawca obj13 ww. preferencyjn1 stawk1 podatku dostawe konkretnego sprzetu komputerowego. Jednak?e nie ka?da taka dostawa bedzie korzysta3a z obni?onej stawki podatku, gdy? przepisy ustawy przewiduj1 warunki jakie nale?y spe3nia aby móc j1 zastosowaa. Po pierwsze, dostawa musi bya realizowana na rzecz placówki oowiatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treoci art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamkniety katalog placówek oowiatowych. Po drugie, preferencyjn1 stawk1 objeta mo?e bya jedynie dostawa ociole okreolonego sprzetu komputerowego wymienionego w za31czniku nr 8 do ustawy, w którym literalnie podano m. in.: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, urz1dzenia do transmisji danych cyfrowych, drukarki oraz skanery. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazuj1 na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowi1zek posiadania stosownych dokumentów, których nastepnie kopie dokonuj1cy dostawy obowi1zany jest przekazaa do w3aociwego urzedu skarbowego. Zatem dopiero 31czne spe3nienie wszystkich powy?szych warunków uprawnia dostawce do zastosowania obni?onej stawki do dostawy sprzetu komputerowego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przysz3ego oraz treoci powo3anych regulacji prowadzi do stwierdzenia, ?e planowana przez Pana dostawa urz1dzenia wielofunkcyjnego, o którym mowa we wniosku, pomimo ?e – jak wskaza3 Pan w stanowisku - jego funkcjonalnooa jest identyczna, jak drukarki i skanera jako odrebnych urz1dzen, nie bedzie mog3a korzystaa z preferencyjnej, 0% stawki podatku, gdy? urz1dzenie to nie jest ?adnym z towarów wymienionych w za31czniku nr 8 do ustawy. Wyjaonia nale?y, ?e katalog towarów, co do których maj1 zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i us3ug, zosta3 przez ustawodawce okreolony w sposób szeroki (wymieniono grupy towarów bez podania szczegó3owego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug), jednak?e jest to katalog zamkniety, co oznacza, ?e ustawodawca nie przewidzia3 w tym przypadku jakichkolwiek wyj1tków ani te? interpretacji rozszerzaj1cych.

Z uwagi na fakt, ?e ww. dostawa nie bedzie objeta zwolnieniem, ani obni?onymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporz1dzen wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlegaa bedzie – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy – opodatkowaniu stawk1 podatku 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Szczecinie, ul. Starom3ynska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe opinii zabezpieczaj1cej, mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.