0461-ITPP2.4512.182.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do zastosowania 8% stawki podatku dla rejsów wycieczkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2017 r. (data wpływu 16 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania 8% stawki podatku dla rejsów wycieczkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania 8% stawki podatku dla rejsów wycieczkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ... (dalej Gmina, Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT, składającym co miesiąc deklaracje VAT-7. Między innymi w swojej działalności corocznie organizuje żeglarskie wydarzenie pod nazwą „S.” - również w bieżącym roku Gmina będzie organizowała imprezę „S.”. W ramach tejże imprezy organizuje rejsy wycieczkowe na wyczarterowanych jednostkach pływających (żaglowcach) przystosowanych do przewozu pasażerów.

Gminie jednostki są udostępniane na podstawie umów na wynajem (czarter) zawartych przez nią z właścicielami (armatorami) jednostek, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Sprzedaży biletów na rejsy dokonuje w imieniu Gminy firma zewnętrzna w ramach zawartej umowy. Z tytułu realizacji umowy wykonawca otrzymuje prowizję od przychodu ze sprzedanych biletów na rejsy żaglowcami. Bilety są sprzedawane zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym oraz zorganizowanym grupom. Cena biletu obejmuje 2 godzinny rejs turystyczny żaglowcem po morzu. Żaglowce wypływają z portu w miejscowości .... przy W... i wracają w to samo miejsce. Cena biletu nie zawiera konsumpcji, ani żadnych innych usług podczas rejsu, takich jak na przykład zwiedzanie żaglowca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina opodatkowując przychód ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach wydarzenia „S.” powinna zastosować 8% stawkę podatku określoną w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” bez względu na symbol PKWiU?

Zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonych przez niego usług, tj. organizowanych rejsów wycieczkowych będzie miał prawo zastosowania 8% stawkę podatku, gdyż w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca określił obniżoną 8% stawkę dla pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu bez względu na symbol PKWiU.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku, co do zasady, wynosi 7% (od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka ta wynosi 8%).

Rejsy wycieczkowe organizowane przez Wnioskodawcę w ramach ww. imprezy mają zapewnić pasażerom wypoczynek i relaks. Z perspektywy nabywcy biletu na rejs najistotniejszym elementem świadczonej usługi jest rekreacja, rozumiana jako możliwość odbycia podróży morskiej.

Z uwagi na fakt, że poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nie obejmują rekreacji świadczonej w trakcie rejsów wycieczkowych, należy, w opinii Gminy, stwierdzić, że taka forma rekreacji jako forma aktywności mająca służyć wypoczynkowi i zdrowiu mieści się w zakresie poz. 186 ww. załącznika.

Organizowane przez Gminę w ramach imprezy biletowane rejsy wycieczkowe spełniają przesłankę do zastosowania 8% stawki podatku jako usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Bowiem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś (za definicją ze Słownika Języka Polskiego-www.sjp.pwn.pl).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy wskazać, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w poz. 186, jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m. in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Mając na uwadze, że poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy, nie obejmują rekreacji świadczonej podczas rejsów statkami, należy stwierdzić, że taka forma rekreacji, rozumianej jako wszelkie formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu, mieści się w zakresie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś (za definicją wstępu ze Słownika Języka Polskiego - www.sjp.pwn.pl).

Ze wstępem w rozumieniu wymienionych przepisów związane są jednak określone świadczenia, typowe dla danego obiektu. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13 (dotyczącym opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie wstępu na siłownię), cyt.: „(...) sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Analiza treści wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowane przez Gminę rejsy wycieczkowe jako „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, w sytuacji gdy ich miejscem świadczenia i opodatkowania będzie terytorium Polski, będą opodatkowane – na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – preferencyjną, 8% stawką podatku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.