Stawka preferencyjna podatku | Interpretacje podatkowe

Stawka preferencyjna podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka preferencyjna podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy urz1dzenie sk3adaj1ce sie z drukarki i skanera w jednej zwartej i nieroz31czalnej obudowie mo?e zostaa opodatkowane stawk1 VAT 0% na zasadach okreolonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i us3ug?
Fragment:
(...) organ nadzoruj1cy placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowi1zany jest przekazaa kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14, do w3aociwego urzedu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oowiatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szko3y i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko3y wy?sze i placówki opiekunczo-wychowawcze. Z powo3anych regulacji wynika, ?e nie ka?dy sprzet komputerowy, bed1cy przedmiotem dostawy dla placówek oowiatowych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym, bedzie opodatkowany stawk1 podatku w wysokooci 0%, lecz tylko i wy31cznie wymieniony w za31czniku nr 8 do ustawy. Ustawodawca obj13 ww. preferencyjn1 stawk1 podatku dostawe konkretnego sprzetu komputerowego. Jednak?e nie ka?da taka dostawa bedzie korzysta3a z obni?onej stawki podatku, gdy? przepisy ustawy przewiduj1 warunki jakie nale?y spe3nia aby móc j1 zastosowaa. Po pierwsze, dostawa musi bya realizowana na rzecz placówki oowiatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treoci art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamkniety katalog placówek oowiatowych.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie uznania dostawy anteny satelitarnej za element kompleksowej us3ugi telewizyjnej i zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT
Fragment:
Sama zao mo?liwooa zakupu anteny od innego ni? Spó3ka podmiotu nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ?e mamy do czynienia z jedn1, kompleksowa transakcj1, co zreszt1 jednoznacznie potwierdzi3 ETS w wyroku z dnia 27 wrzeonia 2012 roku (w sprawie C-392/12, Field Fisher Waterhouse) wskazuj1c: Co sie tyczy znaczenia, jakie mo?e miea fakt, i? osoba trzecia mog3aby co do zasady wykonaa niektóre owiadczenia obejmuj1ce us3ugi, nale?y zauwa?ya, ?e wystepowanie takiej mo?liwooci równie? nie jest samo w sobie rozstrzygaj1ce. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybuna3u, mo?liwooa, ?e elementy jednego owiadczenia bed1 w innych okolicznoociach dostarczane oddzielnie, jest ociole zwi1zana z ide1 jednej z3o?onej czynnooci (...). Orzecznictwo polskich s1dów 20. Równie? polskie s1dy administracyjne wielokrotnie potwierdza3y, ?e w przypadku dostawy towarów stanowi1cej element uboczny (pomocniczy) owiadczenia us3ug – dostawe towarów nale?y traktowaa jako element kompleksowej us3ugi, a nie dzielia sztucznie owiadczenie z3o?one na dwie odrebne transakcje. Przyk3adem tego podejocia jest chocia?by uchwa3a 7 Sedziów Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FPS 2/13), w której S1d stwierdzi3, ?e „ W stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2011 r. owiadczenie kompleksowe (...)
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 93.11.10.0.
Fragment:
Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.). Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie stawki podatku dla sprzedaży wysłodzin - młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ” – PKWiU 2008 10.91.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi wynajmu kabin toaletowych, kontenerów, pisuarów, umywalek, pryszniców wraz z wywozem nieczystości płynnych oraz dla usługi zabezpieczenia sanitarnego imprezy okolicznościowej
Fragment:
Co oznacza, iż Wnioskodawca zobowiązuje się wobec klienta na wynajem kabiny wraz z wywozem nieczystości płynnych, wywozem jednego określonego dnia w miesiącu, w rytmie cyklicznym, przez określony przez klienta czas. Usługa opisana w umowie jest usługą nierozłączną, podstawienie sprzętu jest równoznaczne z jego wyczyszczeniem. 2) Firma Wnioskodawcy świadczy również usługę zabezpieczenia sanitarnego imprezy okolicznościowe na wolnym powietrzu, czyli podstawienie i obsługa: kabin toaletowych, pryszniców, pisuarów, kontenerów na krótki okres wynajmu, noszący identyczne znamiona wykonywanych czynności przez pracownika, z tym że bez powtarzalności. Są to najczęściej imprezy masowe, koncerty, mecze imprezy lokalne, gdzie zabezpieczamy zaplecze sanitarne naszym sprzętem na wyznaczonym i wydzielonym do tego terenie. Po zakończeniu zabezpieczenia sanitarnego pracownik sprząta ten teren. Poza kabinami toaletowymi, kontenerami, umywalkami, prysznicami, pisuarami na krótki okres Wnioskodawca wynajmuje klientom ogrodzenia, którym ogradza wyznaczony teren, aby miejsce to było odpowiednio oznaczone, jak i również bezpieczne. Usługi te firma wykonuje na podstawie pisemnej umowy cywilnoprawnej lub zamówienia zawartego z klientem, w brzmieniu: § 1 1. Najemca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę obsługi sanitarnej, w skład której wchodzi podstawienie: 10 szt. toalety typu VIP 1 szt. toalety typu dla niepełnosprawnych 4 szt. kabin prysznicowych 1 szt. kontener sanitarny Serwis dodatkowy w dniu 24.05.2016 Miejsce zainstalowania sprzętu: § 2 Dostawa sprzętu nastąpi w dniu 23.05.2016r.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku obowiązująca do usługi naprawy urządzenia do sprzątania świadczonej dla zleceniodawcy działającego na rzecz armatora morskiego.
Fragment:
Stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. W myśl postanowień zawartych w art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi. W pkt 15 powołanego przepisu wskazano, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.
2016
4
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować Wnioskodawca w przypadku wystawiania faktury VAT na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z dokonywaniem na rzecz tych podmiotów czynności związanych z unieszkodliwianiem odpadów medycznych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych, a umowę wykonuje poprzez swego rodzaju „podwykonawstwo”, polegające na zlecaniu tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie?
Fragment:
Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. art. 8 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
2013
12
sty

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do zastosowania stawki w wysokości 0% do WDT, w przypadku, gdy nie posiada jednego z dokumentów, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy, jednakże z ogółu posiadanych dokumentów jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
Fragment:
(...) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Według ust. 3 powołanego artykułu, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Na podstawie ust. 11 tegoż artykułu, w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, (...)
2013
10
sty

Istota:
Skoro świadczone przez Wnioskodawczynię usługi związane z wykaszaniem, wygrabianiem rzek, cieków i wałów, wycince i wyciąganiu uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 –„Usługi w zakresie zagospodarowania terenów zieleni”, to właściwą dla ich opodatkowania stawką podatku VAT będzie stawka 8%
Fragment:
Należy wskazać, iż w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje: dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych; przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.); na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.); przy budynkach przemysłowych i handlowych; zieleni: budynków (zieleni fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.); autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.; terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier (...)
2012
29
lis

Istota:
Stawka podatku dla usług wykonywanych na platformie wiertniczej znajdującej się na morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych
Fragment:
(...) obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. W świetle powyższego istotnym jest ustalenie statusu usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa. Usługi świadczone na rzecz podmiotów wymienionych w art. 28a są to m.in. czynności wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT lub działalność gospodarczą o podobnym charakterze prowadzoną na terenie innego niż Polska kraju. Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.), obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna – zwane „ polskimi obszarami morskimi ”. Z treści ust. 2 tego artykułu wynika, że w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne.
2012
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.