Stawka preferencyjna podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka preferencyjna podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
cze

Istota:

Na podstawie posiadanego dokumentu Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do transakcji stanowiącej eksport towarów zastosowania 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11 oraz z art. 41 ust. 6 ustawy.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 2 pkt 8 ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Przez terytorium kraju – stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

2017
10
lis

Istota:

Stawki podatku dla dostawy towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „ PKWiU ”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca, dostawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę, dostawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych. Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2017
10
lis

Istota:

Stawki podatku dla dostawy towaru mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 20.20.14.0.

Fragment:

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „ PKWiU ”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca, dostawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę, dostawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych. Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2017
28
cze

Istota:

Zastosowanie 8% stawki dla usług sprzedaży kart wstępu na tor gokartowy, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniu 93.11.10.0

Fragment:

(...) sprawnością fizyczną itd. - a więc trudno uznać, że usługi z tych właśnie pozycji załącznika do ustawy mają dotyczyć opłaty za „ bierny wstęp ”. Skoro w pozycji 183 załącznika wymieniono właśnie jako zrównane co do opodatkowania takie formy jak wstęp do takich obiektów, w których trudno sobie wyobrazić nabywanie biletów wstępu (opłacania wstępu) tylko za prawo wejścia, to w ocenie Sądu nie jest zasadne stanowisko organu, bo byłoby to nieuprawnionym zawężeniem treści tego załącznika. Chodzi tu bowiem o usługi związane z rozrywką i rekreacją, uszczegółowione co do wstępu do określonych obiektów, których charakter - przedmiot działalności wiąże się z udostępnianiem klientom, wstępującym możliwości aktywnego korzystania z urządzeń - jak w wesołym miasteczku i w parku rozrywki - albo wykorzystania muzyki do aktywnego poruszania się (dyskoteki, sale taneczne), a więc z treści tej pozycji nie można, zdaniem Sądu, wyprowadzić wniosku, że opłata za wstęp dotyczy biernego uczestnictwa, bo takie bierne uczestnictwo pozostaje w oczywistej sprzeczności z rodzajami tych rozrywek i rekreacji. Regułą jest w parku linowym poruszanie (...)

2017
2
cze

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania 8% stawki podatku dla rejsów wycieczkowych.

Fragment:

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Należy wskazać, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w poz. 186, jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono „ pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu ” – bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m. in. z rekreacją.

2017
18
maj

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług wstępu na obiekt sportowy.

Fragment:

Przepis art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r. – z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „ Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu ” – bez względu na symbol PKWiU. W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy piasku na rzecz głównego wykonawcy ...

Fragment:

U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422), zwanej dalej „ Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ”, przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada: w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, (...)

2017
26
sty

Istota:

Czy urz1dzenie sk3adaj1ce sie z drukarki i skanera w jednej zwartej i nieroz31czalnej obudowie mo?e zostaa opodatkowane stawk1 VAT 0% na zasadach okreolonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i us3ug?

Fragment:

(...) organ nadzoruj1cy placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. Dostawca obowi1zany jest przekazaa kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14, do w3aociwego urzedu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy). Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oowiatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szko3y i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko3y wy?sze i placówki opiekunczo-wychowawcze. Z powo3anych regulacji wynika, ?e nie ka?dy sprzet komputerowy, bed1cy przedmiotem dostawy dla placówek oowiatowych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym, bedzie opodatkowany stawk1 podatku w wysokooci 0%, lecz tylko i wy31cznie wymieniony w za31czniku nr 8 do ustawy. Ustawodawca obj13 ww. preferencyjn1 stawk1 podatku dostawe konkretnego sprzetu komputerowego. Jednak?e nie ka?da taka dostawa bedzie korzysta3a z obni?onej stawki podatku, gdy? przepisy ustawy przewiduj1 warunki jakie nale?y spe3nia aby móc j1 zastosowaa. Po pierwsze, dostawa musi bya realizowana na rzecz placówki oowiatowej. Na potrzeby art. 83 ustawy, w treoci art. 43 ust. 9 ustawy, wymieniono zamkniety katalog placówek oowiatowych.

2017
19
sty

Istota:

W zakresie uznania dostawy anteny satelitarnej za element kompleksowej us3ugi telewizyjnej i zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT

Fragment:

Sama zao mo?liwooa zakupu anteny od innego ni? Spó3ka podmiotu nie stoi na przeszkodzie uznaniu, ?e mamy do czynienia z jedn1, kompleksowa transakcj1, co zreszt1 jednoznacznie potwierdzi3 ETS w wyroku z dnia 27 wrzeonia 2012 roku (w sprawie C-392/12, Field Fisher Waterhouse) wskazuj1c: Co sie tyczy znaczenia, jakie mo?e miea fakt, i? osoba trzecia mog3aby co do zasady wykonaa niektóre owiadczenia obejmuj1ce us3ugi, nale?y zauwa?ya, ?e wystepowanie takiej mo?liwooci równie? nie jest samo w sobie rozstrzygaj1ce. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybuna3u, mo?liwooa, ?e elementy jednego owiadczenia bed1 w innych okolicznoociach dostarczane oddzielnie, jest ociole zwi1zana z ide1 jednej z3o?onej czynnooci (...). Orzecznictwo polskich s1dów 20. Równie? polskie s1dy administracyjne wielokrotnie potwierdza3y, ?e w przypadku dostawy towarów stanowi1cej element uboczny (pomocniczy) owiadczenia us3ug – dostawe towarów nale?y traktowaa jako element kompleksowej us3ugi, a nie dzielia sztucznie owiadczenie z3o?one na dwie odrebne transakcje. Przyk3adem tego podejocia jest chocia?by uchwa3a 7 Sedziów Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 roku (sygn. akt I FPS 2/13), w której S1d stwierdzi3, ?e „ W stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2011 r. owiadczenie kompleksowe (...)

2017
3
sty

Istota:

W zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla biletów wstępu na tor kartingowy z możliwością korzystania z gokartów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 93.11.10.0.

Fragment:

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.). Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.