Stawka preferencyjna podatku | Interpretacje podatkowe

Stawka preferencyjna podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka preferencyjna podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku dla sprzedaży wysłodzin - młóta browarnianego (gotowej paszy PKWiU 10.91.10.0) rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rolnym.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 49 zostały wymienione „ Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich ” – PKWiU 2008 10.91.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi wynajmu kabin toaletowych, kontenerów, pisuarów, umywalek, pryszniców wraz z wywozem nieczystości płynnych oraz dla usługi zabezpieczenia sanitarnego imprezy okolicznościowej
Fragment:
Co oznacza, iż Wnioskodawca zobowiązuje się wobec klienta na wynajem kabiny wraz z wywozem nieczystości płynnych, wywozem jednego określonego dnia w miesiącu, w rytmie cyklicznym, przez określony przez klienta czas. Usługa opisana w umowie jest usługą nierozłączną, podstawienie sprzętu jest równoznaczne z jego wyczyszczeniem. 2) Firma Wnioskodawcy świadczy również usługę zabezpieczenia sanitarnego imprezy okolicznościowe na wolnym powietrzu, czyli podstawienie i obsługa: kabin toaletowych, pryszniców, pisuarów, kontenerów na krótki okres wynajmu, noszący identyczne znamiona wykonywanych czynności przez pracownika, z tym że bez powtarzalności. Są to najczęściej imprezy masowe, koncerty, mecze imprezy lokalne, gdzie zabezpieczamy zaplecze sanitarne naszym sprzętem na wyznaczonym i wydzielonym do tego terenie. Po zakończeniu zabezpieczenia sanitarnego pracownik sprząta ten teren. Poza kabinami toaletowymi, kontenerami, umywalkami, prysznicami, pisuarami na krótki okres Wnioskodawca wynajmuje klientom ogrodzenia, którym ogradza wyznaczony teren, aby miejsce to było odpowiednio oznaczone, jak i również bezpieczne. Usługi te firma wykonuje na podstawie pisemnej umowy cywilnoprawnej lub zamówienia zawartego z klientem, w brzmieniu: § 1 1. Najemca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę obsługi sanitarnej, w skład której wchodzi podstawienie: 10 szt. toalety typu VIP 1 szt. toalety typu dla niepełnosprawnych 4 szt. kabin prysznicowych 1 szt. kontener sanitarny Serwis dodatkowy w dniu 24.05.2016 Miejsce zainstalowania sprzętu: § 2 Dostawa sprzętu nastąpi w dniu 23.05.2016r.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku obowiązująca do usługi naprawy urządzenia do sprzątania świadczonej dla zleceniodawcy działającego na rzecz armatora morskiego.
Fragment:
Stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. W myśl postanowień zawartych w art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi. W pkt 15 powołanego przepisu wskazano, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.
2016
4
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować Wnioskodawca w przypadku wystawiania faktury VAT na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z dokonywaniem na rzecz tych podmiotów czynności związanych z unieszkodliwianiem odpadów medycznych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych, a umowę wykonuje poprzez swego rodzaju „podwykonawstwo”, polegające na zlecaniu tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie?
Fragment:
Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. art. 8 ust. 2a ww. ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
2013
12
sty

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do zastosowania stawki w wysokości 0% do WDT, w przypadku, gdy nie posiada jednego z dokumentów, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy, jednakże z ogółu posiadanych dokumentów jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
Fragment:
(...) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Według ust. 3 powołanego artykułu, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Na podstawie ust. 11 tegoż artykułu, w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, (...)
2013
10
sty

Istota:
Skoro świadczone przez Wnioskodawczynię usługi związane z wykaszaniem, wygrabianiem rzek, cieków i wałów, wycince i wyciąganiu uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 –„Usługi w zakresie zagospodarowania terenów zieleni”, to właściwą dla ich opodatkowania stawką podatku VAT będzie stawka 8%
Fragment:
Należy wskazać, iż w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje: dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych; przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.); na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.); przy budynkach przemysłowych i handlowych; zieleni: budynków (zieleni fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.); autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.; terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier (...)
2012
29
lis

Istota:
Stawka podatku dla usług wykonywanych na platformie wiertniczej znajdującej się na morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych
Fragment:
(...) obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. W świetle powyższego istotnym jest ustalenie statusu usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa. Usługi świadczone na rzecz podmiotów wymienionych w art. 28a są to m.in. czynności wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT lub działalność gospodarczą o podobnym charakterze prowadzoną na terenie innego niż Polska kraju. Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.), obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna – zwane „ polskimi obszarami morskimi ”. Z treści ust. 2 tego artykułu wynika, że w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne.
2012
18
maj

Istota:
ZAPYTANIE:
Na podstawie art.14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ) wnoszę zapytanie w następującej sprawie :
Jestem podatnikiem VAT , posiadam nadany decyzją NIP unijny – NIP UE.Wykonuje usługi nadzoru technicznego , koordynowania prac budowlanych, nadzoru nad montażem oraz montażem ferm drobiu. Usługi te wykonuje jako podwykonawca , poza obszarem Polski, ale w granicach Unii Europejskiej na rzecz inwestora zagranicznego , ale w imieniu firmy polskiej, to znaczy jako podwykonawca wystawiałem faktury VAT za usługi wykonywane zagranicą firmie polskiej, zlecającej to podwykonastwo, natomiast firma polska wystawia fakturę za całość usługi inwestorowi zagranicznemu.
PYTANIE:
Czy od 01.05.2004r. mam prawo do wystawiania faktur mojemu zleceniodawcy za podwykonastwo na terenie Unii Europejskiej z preferencyjną stawką, nie podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT?
MOJE STANOWISKO:
Przepis artykułu 27 ustęp 1 i 2 punkt 1 Ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) wskazuje na zasadę miejsca świadczenia usługi, a nie osoby zlecającej wykonawstwo co oznacza, że fakt wykonania usługi związanej z nieruchomościami (...) oraz usług przygotowania i koordynacji prac budowlanych takich jak (...) nadzoru budowlanego – to jest usługa świadczona według położenia nieruchomości, a to oznacza prawo do nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadza zasadę, że miejscem świadczenia przy świadczeniu usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania ( art. 27 ust. 1 ). Od tej zasady ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Należy zatem stwierdzić, że w przypadku wszelkiego rodzaju usług związanych z nieruchomościami o miejscu świadczenia, a w związku z tym o miejscu opodatkowania usługi decyduje miejsce ( kraj ) położenia nieruchomości. Podatnikiem będzie podmiot nabywający usługi od polskiego kontrahenta.
2011
17
gru

Istota:
Opisane przez Wnioskodawcę czynności (usługi) montażu trwałej zabudowy kuchennej wykonane w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, nie można zaliczyć do usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy – podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku , tj. 23%.
Fragment:
Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Spółka wykonuje usługę montażu trwałej zabudowy kuchennej z elementów metalowych i niemetalowych, które wcześniej nabywa, a zatem nie jest ich producentem. Należy podkreślić, że przedmiotem sprzedaży określonym w umowie cywilnoprawnej zawieranej z klientem, jest kompleksowa usługa montażu stolarki budowlanej. Z takiej usługi nie można wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest kwota uzgodniona w umowie za wykonanie tej usługi (bez względu na jej poszczególne elementy, np. materiały, robocizna, transport). W konkluzji stwierdzenia wymaga, że wykonywana przez Spółkę usługa montażu stałej zabudowy kuchennej, z zakupionych elementów dociętych na konkretny wymiar i trwale zainstalowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 11 grupa 111 i 112 PKOB, podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarowi usług, z uwzględnieniem limitów wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
paź

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki podatkowej dla usług budowlanych polegających na wybudowaniu budynku sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 1110 oraz infrastruktury towarzyszącej
Fragment:
(...) budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. W treści § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009, Nr 224, poz. 1799 ) ustawodawca wskazał, iż w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy (...)
2011
1
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.