Stawka preferencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka preferencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
lip

Istota:

Interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy gotowych posiłków i dań.

Fragment:

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione: w pozycji 21 wskazano na „ Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) ” – PKWiU ex 10.5, w pozycji 28 wskazano na „ Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ” – PKWiU ex 10.85.1. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2016
1
cze

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla fotelika X do przewożenia dzieci w pojazdach silnikowych.

Fragment:

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) w poz. 107 wymieniono – bez względu na symbol PKWiU – „ Foteliki do przewozu dzieci w samochodach ”. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca sprzedaje foteliki do przewozu dzieci w pojazdach silnikowych.

2016
11
lut

Istota:

Czy w opisanej sytuacji, sprzedaż usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem, dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, będzie opodatkowana stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, t.j. 8 %?

Fragment:

Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stawka podatku – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

2016
15
sty

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują przytoczonych pojęć. W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.): pkt 6 - budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, pkt 8 - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, pkt 7a - przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, na skutek których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji. Według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) modernizacja to „ unowocześnianie i usprawnianie czegoś ”. Montaż – wg powyższego słownika – to „ składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość ”.

2014
28
lis

Istota:

Czy obciążenie przez Wnioskodawcę najemców kosztami mediów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla najmu lokali.

Fragment:

W przypadku braku takiej umowy, jak wskazano powyżej, najem pozostaje usługą złożoną z różnych świadczeń. Usługa najmu i usługi związane z dostawą mediów są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedno niepodzielne świadczenie, a rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny. Nie mogą więc one stanowić niezależnych świadczeń. Skoro są to zależne usługi, to są objęte tą samą podstawą opodatkowania i stanowią dodatkowe koszty czynności najmu, jakie należy uwzględnić przy obliczeniu podstawy opodatkowania. W wyroku z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 566/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w xxxwskazał, że należy przyjąć, ze usługa najmu i usługi związane z dostawą mediów są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedno niepodzielne świadczenie. Z powyższego wynika, że koszty za zużytą wodę, odprowadzanie ścieków i inne media stanowiące element należnej zapłaty z tytułu umowy najmu nieruchomości stanowią wraz z czynszem podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, z tytułu świadczenia usług najmu. Zwrócić należy także uwagę na to, że zgodnie z wolą ustawodawcy podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

2013
15
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.11.0

Fragment:

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu. W pozycji 31 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, - „ Pieczywo świeże ”. W załączniku nr 10 do ustawy, w poz. 23 wymienione zostało, sklasyfikowane pod symbolem ex 10.71.11.0 „ Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni ”.

2013
29
lis

Istota:

Stawka opodatkowania dopłaty umożliwiającej skorzystanie z okularów 3D pobieranej wraz z biletem wstępu na seans kinowy wyświetlany w technologii 3D

Fragment:

Dodatkowo ustawodawca wskazał, że ww. usługi podlegają podatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług bez względu na symbol PKWiU. Polski ustawodawca nie zdefiniował nigdzie pojęcia „ wstępu ”, które objął 8% stawką podatku. W takich okolicznościach należy odwołać się przede wszystkim do literalnego rozumienia tego pojęcia. W języku polskim – w ślad za Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ) – pod pojęciem wstępu należy rozumieć „ możliwość wejścia gdzieś ”. W konsekwencji należy uznać, że usługa wstępu do kina na seans filmowy, za którą pobiera się opłaty (bilety), objęta jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, jako usługa kulturalna i rozrywkowa, w zakresie wstępu do obiektów kulturalnych. Jak wynika z przedstawionych powyżej argumentów, w ocenie Wnioskodawcy dopłata za film 3D obejmująca skorzystanie z okularów 3D uiszczana wraz z biletem wstępu na film wyświetlany w technologii 3D stanowi dla klienta nierozerwalną całość. Należy więc traktować je jako wynagrodzenie za jedno świadczenie złożone, kwalifikowane w sposób jednorodny dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług tak jak świadczenie mające charakter dominujący (wyświetlanie filmów).

2013
29
wrz

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla usług oczyszczania toru wodnego z przedmiotów niebezpiecznych.

Fragment:

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych. Wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. W myśl ust. 2 tegoż artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ utrzymanie ”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „ utrzymanie ” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie.

2013
28
kwi

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do dostawy obuwia i ubrań ochronnych oraz nici do reperacji sieci rybackich.

Fragment:

Analizując zapisy powołanego wyżej art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy, stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną, 0% stawką podatku do dostaw towarów łącznie spełnione musi być: kryterium wymienione w zdaniu wstępnym tego przepisu, tj. towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Istotne znaczenie ma w tym przypadku użyte pojęcie, że towary powinny służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków, które pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług wyłącznie do tych towarów, które dostarczone zostały bezpośrednio nabywcy i które są niezbędne do eksploatacji statku traktowanego jako środek transportu, np. materiały eksploatacyjne, takie jak produkty konieczne do działania silników, maszyn i innych urządzeń czy narzędzi znajdujących się na statku, czy też wyposażenia dla celów nawigacji oraz realizacji zadań statku, związanych z rodzajem statku lub przewożonym ładunkiem, np. pościel, ręczniki, artykuły toaletowe, odzież ochronna, czy środki niezbędne dla utrzymania przewożonych towarów w dobrym stanie – dla statków przewożących towary. Analizując drugie z wymienionych kryteriów - kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia - wskazać należy, iż ww. stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dostawa (...)

2013
13
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu przyłączy wodociągowych do budynków, montażu lub wymianie wodomierzy oraz wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych do budynków, montażu lub wymianie urządzeń pomiarowych ścieków

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 18 lutego 2013r.): Czy wyżej wymienione usługi towarzyszące dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków świadczone przez Wnioskodawcę jako właściciela zarządzającego sieciami, mogą być objęte stawką preferencyjną 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jako usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych wymienione w poz. 140 załącznika nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wymienione w poz. 142 załącznika nr 3... Stanowisko Wnioskodawcy, sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 18 lutego 2013r. W ocenie Wnioskodawcy, stwierdzone przez niego usługi polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego od rurociągu głównego oraz na montażu i wymianie wodomierza, wymienione w poz. 140, kategoria 36.00.20.0 załącznika nr 3 do ww. ustawy, mogą korzystać ze stawki preferencyjnej 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy również usługi polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego od rurociągu głównego oraz na montażu lub wymianie urządzenia pomiarowego, wymienione w poz. 142 kategoria ex 37 załącznika nr 3 do ww. ustawy, mogą korzystać ze stawki preferencyjnej 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.