Stawka preferencyjna | Interpretacje podatkowe

Stawka preferencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka preferencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania dostawy gotowych posiłków i dań.
Fragment:
Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione: w pozycji 21 wskazano na „ Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) ” – PKWiU ex 10.5, w pozycji 28 wskazano na „ Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% ” – PKWiU ex 10.85.1. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2016
3
lip

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla fotelika X do przewożenia dzieci w pojazdach silnikowych.
Fragment:
Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% ” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) w poz. 107 wymieniono – bez względu na symbol PKWiU – „ Foteliki do przewozu dzieci w samochodach ”. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca sprzedaje foteliki do przewozu dzieci w pojazdach silnikowych.
2016
1
cze

Istota:
Czy w opisanej sytuacji, sprzedaż usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem, dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, będzie opodatkowana stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, t.j. 8 %?
Fragment:
Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Stawka podatku – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
2016
11
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują przytoczonych pojęć. W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.): pkt 6 - budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, pkt 8 - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, pkt 7a - przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, na skutek których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji. Według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) modernizacja to „ unowocześnianie i usprawnianie czegoś ”. Montaż – wg powyższego słownika – to „ składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość ”.
2016
15
sty

Istota:
Czy obciążenie przez Wnioskodawcę najemców kosztami mediów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla najmu lokali.
Fragment:
W przypadku braku takiej umowy, jak wskazano powyżej, najem pozostaje usługą złożoną z różnych świadczeń. Usługa najmu i usługi związane z dostawą mediów są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedno niepodzielne świadczenie, a rozdzielenie ich miałoby charakter sztuczny. Nie mogą więc one stanowić niezależnych świadczeń. Skoro są to zależne usługi, to są objęte tą samą podstawą opodatkowania i stanowią dodatkowe koszty czynności najmu, jakie należy uwzględnić przy obliczeniu podstawy opodatkowania. W wyroku z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 566/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w xxxwskazał, że należy przyjąć, ze usługa najmu i usługi związane z dostawą mediów są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie rzecz biorąc tworzą jedno niepodzielne świadczenie. Z powyższego wynika, że koszty za zużytą wodę, odprowadzanie ścieków i inne media stanowiące element należnej zapłaty z tytułu umowy najmu nieruchomości stanowią wraz z czynszem podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, z tytułu świadczenia usług najmu. Zwrócić należy także uwagę na to, że zgodnie z wolą ustawodawcy podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.
2014
28
lis

Istota:
Stawka podatku VAT dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.11.0
Fragment:
Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu. W pozycji 31 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, - „ Pieczywo świeże ”. W załączniku nr 10 do ustawy, w poz. 23 wymienione zostało, sklasyfikowane pod symbolem ex 10.71.11.0 „ Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni ”.
2013
15
gru

Istota:
Stawka opodatkowania dopłaty umożliwiającej skorzystanie z okularów 3D pobieranej wraz z biletem wstępu na seans kinowy wyświetlany w technologii 3D
Fragment:
Dodatkowo ustawodawca wskazał, że ww. usługi podlegają podatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług bez względu na symbol PKWiU. Polski ustawodawca nie zdefiniował nigdzie pojęcia „ wstępu ”, które objął 8% stawką podatku. W takich okolicznościach należy odwołać się przede wszystkim do literalnego rozumienia tego pojęcia. W języku polskim – w ślad za Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ) – pod pojęciem wstępu należy rozumieć „ możliwość wejścia gdzieś ”. W konsekwencji należy uznać, że usługa wstępu do kina na seans filmowy, za którą pobiera się opłaty (bilety), objęta jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, jako usługa kulturalna i rozrywkowa, w zakresie wstępu do obiektów kulturalnych. Jak wynika z przedstawionych powyżej argumentów, w ocenie Wnioskodawcy dopłata za film 3D obejmująca skorzystanie z okularów 3D uiszczana wraz z biletem wstępu na film wyświetlany w technologii 3D stanowi dla klienta nierozerwalną całość. Należy więc traktować je jako wynagrodzenie za jedno świadczenie złożone, kwalifikowane w sposób jednorodny dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług tak jak świadczenie mające charakter dominujący (wyświetlanie filmów).
2013
29
lis

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla usług oczyszczania toru wodnego z przedmiotów niebezpiecznych.
Fragment:
Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych. Wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy. I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. W myśl ust. 2 tegoż artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ utrzymanie ”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „ utrzymanie ” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie.
2013
29
wrz

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do dostawy obuwia i ubrań ochronnych oraz nici do reperacji sieci rybackich.
Fragment:
Analizując zapisy powołanego wyżej art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy, stwierdzić należy, że aby zastosować obniżoną, 0% stawką podatku do dostaw towarów łącznie spełnione musi być: kryterium wymienione w zdaniu wstępnym tego przepisu, tj. towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Istotne znaczenie ma w tym przypadku użyte pojęcie, że towary powinny służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków, które pozwala na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług wyłącznie do tych towarów, które dostarczone zostały bezpośrednio nabywcy i które są niezbędne do eksploatacji statku traktowanego jako środek transportu, np. materiały eksploatacyjne, takie jak produkty konieczne do działania silników, maszyn i innych urządzeń czy narzędzi znajdujących się na statku, czy też wyposażenia dla celów nawigacji oraz realizacji zadań statku, związanych z rodzajem statku lub przewożonym ładunkiem, np. pościel, ręczniki, artykuły toaletowe, odzież ochronna, czy środki niezbędne dla utrzymania przewożonych towarów w dobrym stanie – dla statków przewożących towary. Analizując drugie z wymienionych kryteriów - kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia - wskazać należy, iż ww. stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dostawa (...)
2013
28
kwi

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu przyłączy wodociągowych do budynków, montażu lub wymianie wodomierzy oraz wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych do budynków, montażu lub wymianie urządzeń pomiarowych ścieków
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 18 lutego 2013r.): Czy wyżej wymienione usługi towarzyszące dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków świadczone przez Wnioskodawcę jako właściciela zarządzającego sieciami, mogą być objęte stawką preferencyjną 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jako usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych wymienione w poz. 140 załącznika nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wymienione w poz. 142 załącznika nr 3... Stanowisko Wnioskodawcy, sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 18 lutego 2013r. W ocenie Wnioskodawcy, stwierdzone przez niego usługi polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego od rurociągu głównego oraz na montażu i wymianie wodomierza, wymienione w poz. 140, kategoria 36.00.20.0 załącznika nr 3 do ww. ustawy, mogą korzystać ze stawki preferencyjnej 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy również usługi polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego od rurociągu głównego oraz na montażu lub wymianie urządzenia pomiarowego, wymienione w poz. 142 kategoria ex 37 załącznika nr 3 do ww. ustawy, mogą korzystać ze stawki preferencyjnej 8% podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
2013
13
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.