Stawka odsetek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka odsetek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, prowizji uzyskanej od Totalizatora Sportowego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009r. (data wpływu 7 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2009r. (data wpływu 10 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, prowizji uzyskanej od Totalizatora Sportowego – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2. Zasady wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

Fragment:

(...) odsetek za zwłokę. Zwraca się uwagę, że stosownie do postanowień art. 56 § 1a ustawy – Ordynacja podatkowa, nie zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, wyklucza zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Tak samo będzie przy niepełnej wpłacie zaległości podatkowej, gdyż warunek zapłaty całości zaległości podatkowej nie zostanie spełniony, w związku z uregulowaniami art. 55 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie miała również zastosowanie do zaległości podatkowej, ujawnionej w ponownej korekcie deklaracji podatkowej. Zastosowanie tej stawki uwarunkowane będzie zapłatą całości zaległości podatkowej, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Odsetki za zwłokę powinny być naliczane na analogicznych zasadach, jak w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (...)

2011
1
lut

Istota:

W jakiej wysokości naliczane są odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości w razie nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32a lub 32e ustawy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pana z dnia 05.11.2003 r. (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w przypadku, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca (...)