PD1-4/415-17/05/AG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów, po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, podatkiem według stawki 19%?

PD1-4/415-17/05/AG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. opodatkowanie dochodów
  2. podatek liniowy
  3. pozarolnicza działalność gospodarcza
  4. stawka liniowa
  5. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W miesiącu kwietniu bieżącego roku, poszerzył Pan zakres wykonywanych usług i uzyskał przychód z tytułu wykonania usługi reklamowej, a tym samym utracił Pan prawo do dalszego rozliczania się w formie ryczałtu.
Zwrócił się Pan z zapytaniem, dotyczącym możliwości opodatkowania dochodów, po utracie warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według liniowej stawki 19%.

Pana zdaniem, uzyskanie przychodów z tytułu wykonania usług reklamowych mieszczących się pod symbolem PKW i U 74.40 wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nakłada obowiązek opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych i daje możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym.

Stosownie do zapisu zawartego w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W świetle powyższego, utrata warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie 2005 r., nie daje Panu możliwości opłacania w tymże roku, podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki 19%.
Zobowiązuje natomiast poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, do zaprowadzenia księgi przychodów i rozchodów i opłacania podatku dochodowego przy zastosowaniu skali podatkowej, na podstawie art. 27 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opodatkowania podatkiem liniowym może Pan skorzystać w następnym roku podatkowym, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.
Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobuopodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Mając powyższe na względzie, tut. Organ stwierdza, iż stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego aktualnie obowiązującego, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.