PD/415-2/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W 2005 roku prowadzona była działalność gospodarcza w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowo świadczono takie usługi na podstawie umowy zlecenia zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia. W 2006 roku Podatniczka nadal będzie wykonywać usługi na rzecz tego samego NZOZ , ale w ramach działalności gabinetu, wystawiając rachunki za wykonane usługi. Pytanie brzmi, Czy moją działalność w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2006 roku, mogę rozliczać według 19% podatku liniowego”.

PD/415-2/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek liniowy
  2. stawka liniowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

POSTANOWIENIE
w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 02-02-2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób:
- stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek.
Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. W dniu 02-02-2006r. zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego; W 2005 roku prowadzona była działalność gospodarcza w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowo świadczono takie usługi na podstawie umowy zlecenia zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia. W 2006 roku Podatniczka nadal będzie wykonywać usługi na rzecz NZOZ, ale w ramach działalności gabinetu, wystawiając rachunki za wykonane usługi. Pytanie brzmi ,,Czy moją działalność w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2006 roku, mogę rozliczać według 19% podatku liniowego”. Wątpliwości Podatniczki wynikają z interpretacji treści artykułu 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jed. tekst Dz.U. z 2000 r, Nr 14 poz 176 z późn . zm)- ,,... nie może on w roku podatkowym ani w roku go poprzedzającym wykonywać w ramach stosunku pracy , usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym zakresie, w jakim zamierza prowadzić działalność gospodarczą opodatkowana podatkiem liniowym.”Odnosząc powyższy stan faktyczny przedstawiono następujące stanowisko – cyt. ,,wg mnie mogę rozliczać dochody z gabinetu wg. 19% podatku liniowego, gdyż usługi wg umów zleceń nie są równoznaczene z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy “

Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów art. 9a ust. 2, ust. 3 ,art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U.Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 9 z ust. 2 ustawy z dnia dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.Nr 14 poz.176 z późn.zm.), podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie takie zostało przez Podatniczkę złożone w obowiązującym terminie.

Z kolei w myśl art. 9 a ust. 3 cytowanej ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacania zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm./ w art. 10 ust. 1 wyraźnie rozróżnia źródła przychodów i tak wśród źródeł przychodów wymienia min. w pkt 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy..., natomiast w pkt 2) działalność wykonywaną osobiście. Katalog przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście zawarty jest w art. 13 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w pkt 8 określa, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są również przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zatem przychody uzyskane przez Podatniczkę w ramach umowy zlecenia uważane są za uzyskane z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji uznać należy, że w opisanym stanie faktycznym Podatniczka świadczy usługi na rzecz podmiotu, z którym nie jest w roku podatkowym i nie była w roku poprzedzającym rok podatkowy związana stosunkiem pracy.W przedmiotowej sprawie nie wystąpiły zatem przesłanki wskazane w art. 9a ust. 3 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uniemożliwiające płacenie podatku dochodowego, od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30 c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.