PBI-2/4117/IN-3/USŁ-W/06/MM | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c updof i nie osiągając w roku podatkowym dochodu możliwe jest rozliczenie podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 (tj. łączne opodatkowanie dochodów małżonków) ?

PBI-2/4117/IN-3/USŁ-W/06/MM

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. opodatkowanie dochodu
  2. opodatkowanie łączne małżonków
  3. podatek liniowy
  4. stawka liniowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.12.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 22.12.2005r. Nr IX-005/463/Z/K/05, odmawia zmiany i uchylenia ww. postanowienia.

W dniu 14.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wpłynął Pana wniosek o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.
W dniu 29 września 2005r. złożył Pan - w trybie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

W treści złożonego wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji oświadcza Pan, iż przychód ze sprzedaży, a co za tym idzie dochód, jak dotychczas nie został osiągnięty i przewiduje Pan, że opisany stan faktyczy pozostanie nie zmieniony do końca 2005 roku.
Wobec powyższego zadaje Pan pytanie: "Czy osoba fizyczna, która rozpoczynając prowadzenie dzałalności gospodarczej złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w at. 30c i nie osiągając w roku podatkowym dochodu - może dokonać rozliczenia podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ?".

W Pana ocenie podatnik, który złożył pisemne oświadczenie o poddaniu się wymiarowi wg stawiki liniowej 19%, ale nie osiągnął dochodu, a zatem w tej sytuacji nie możliwe było zastosowanie tej stawki, może opodatkować się łącznie z małżonkiem. Podnosi Pan, że jeżeli z prowadzonej działalności nie zostanie osiągnięty dochód, wówczas wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania. Wybór sposobu opodatkowania - Pana zdaniem - nie jest równoznaczny z podatkiem, o którym można mówić dopiero gdy zachodzi podstawa do jego wymiaru, czyli gdy dochód zostanie faktycznie osiągnięty.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 22.12.2005r. Nr IX-005/463/Z/K/05 nie podzielił Pana poglądu. Postanowienie to zostało odebrane w dniu 23.12.2005r.

Nie zgadzając się z powyższym złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z żądaniem zamiany albo uchylenia postanowienia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuca Pan naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W Pana opinii bezzasadny jest pogląd, iż wybór opodatkowania dokonany na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki liniowej określonej w art. 30c oznacza rezygnację z prawa do wspólnego opodatkowania wg art. 6 ust. 2 ww. ustawy.
W uzasadnieniu podaje Pan, iż ustawodawca wprowadził ograniczenie w preferencyjnym sposobie opodatkowania wspólnie z małżonkiem wobec tych podatników, do których stawka podatku liniowego miała zastosowanie, a nie dla tych, którzy jedynie dokonali wyboru stawki podatkowej.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

W świetle art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednakże stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, dochody małżonków mogą być opodatkowane łącznie, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków.

Wobec powyższych uregulowań, z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów osiąganych w roku podatkowym mogą wystąpić małżonkowie, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: oboje podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i istniała między nimi wspólność majątkowa. Jednakże art. 6 ust. 8 ww. ustawy wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości preferencyjnego opodatkowania, w sytuacji, gdy do chociażby jednego z małżonków ma zastosowanie m.in. przepis art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas małżonkowie nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania swoich dochodów.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż fakt, że podatnik nie osiągnął w 2005 roku żadnych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym, pozostaje bez znaczenia dla możliwości zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków, gdyż ustawodawca wyraźnie wskazuje na okoliczność zastosowania do podatnika przepisu art. 30c ww. ustawy.

Wobec powyższego, sam wybór opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej wg liniowej 19% stawki podatku dochodowego oznacza rezygnację z prawa do wspólnego opodatkowania się z małżonkiem.

Ponadto, nie można zgodzić się z interpretacją podatnika, iż brak przychodu z tytułu prowadzonej działalności wyklucza zastosowanie w tej sytuacji przepisu art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie założenia, iż przepisy art. 9a ust. 2 i art. 30c ww. ustawy wyłączają możliwość jej stosowania wobec podatnika, który faktycznie jeszcze nie uzyskał przychodu, doprowadziłoby bowiem do sytuacji, w której taki podatnik nie mógłby, np. dokonać wyboru opodatkowania w jednej z form objętych tą ustawą.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że w roku 2005 nie przysługiwało Panu prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, jak w sentencji niniejszej decyzji.


Od niniejszej decyzji przysługuje, na podstawie art. 220, art. 221, art. 223 § 1, § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.