PBI 1/415/104/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i równocześnie wykonanie w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy usługi innych niż czynności pracownicze pozwala opodatkować przychody z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

PBI 1/415/104/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. działalność pozarolnicza
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. stawka liniowa
  5. umowa o pracę
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 czerwca 2005 r. (data wpływu do organu 27.06.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w nadesłanym piśmie stanu faktycznego wynika, iż od kwietnia 2003 r. jest Pani zatrudniona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę. Pierwotnie zawarto z Panią umowę o pracę na okres próbny od 29 kwietnia 2003 r. do 28 lipca 2003 r. W tym czasie wykonywała Pani obowiązki Kierownika Projektów. W dniu 29 lipca 2003 r. zawarto z Panią umowę na czas określony od dnia 29 lipca 2003 r. do 28 stycznia 2004 r. Następnie 29 stycznia 2004 r. zawarto z Panią kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Kierownika Projektów, w pełnyn wymiarze czasu pracy.

Wszystkie ww. umowy o pracę w następujący sposób określały zakres obowiązków pracowniczych:Kierowanie działem koordynacji projektów:
- Reprezentowanie Działu w Firmie
- Koordynacja pracy Działu poprzez:
- dystrybucję projektów między kierowników projektów oraz decydowanie o przyporządkowaniu klientów do określonych kierowników projektów;
- monitorowanie poprawności prowadzenia projektów przez kierowników projektów;
- rozwiązywanie wszelkich wątpliwości związanych z warunkami pracy, zatrudnieniem i urlopami pracowników.
W dniu 1 czerwca 2004 r. nastąpiła zmiana umowy o pracę zawartej dnia 29 stycznia 2004 r. Od tego dnia wykonuje Pani pracę na stanowisku Kierownika Działu Koordynacji Projektów - Głównego Kierownika Projektów z następującym zakresem obowiązków;
Kierowanie działem koordynacji projektów:
- Reprezentowanie Działu w Firmie
- Koordynacja pracy Działu poprzez:
- dystrybucję projektów między kierowników projektów oraz decydowanie o przyporządkowaniu klientów do określonych kierowników projektów;
- monitorowanie poprawności prowadzenia projektów przez kierowników projektów;
- rozwiązywanie wszelkich wątpliwości związanych z warunkami pracy, zatrudnieniem i urlopami pracowników.
Kierowanie projektami tłumaczeniowymi:
- Przyjmowanie projektów tłumaczeniowych od klientów i szybka komunikacja z klientem w celu potwierdzenia akceptacji zlecenia.
- Ustalanie planu realizacji zlecenia zgodnie z terminem wyznaczonym przez klienta oraz zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich w celu realizacji zlecenia.
- Przekazywanie tłumaczom plików, instrukcji oraz wszelkich materiałów związanych z projektem.
- Przesłanie przetłumaczonych materiałów do klienta, zgodnie z jego wymogami.
Równocześnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nuner ewidencyjny: (...) prowadzi Pani, jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie:
- Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.83.2.
- Działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.40.2.
W porozumieniu ramowym o współpracy uzgodniła Pani ze spółką, w której była i jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę, że w ramach swojej działalności gospodarczej na rzecz spółki świadczyć będzie Pani następujące usługi:
- Działalność związana z bazami danych w tym zwłaszcza tworzenie i rozwój baz danych potencjalnych klientów Spółki.
- Tłumaczenie tekstów.
Przedstawiając dalej stan faktyczny stwierdza Pani, iż ww. usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę.
Ponadto z przedstawiony informacji wynika, iż usługi te wykonywane są pozagodzinami pracy.

Z przedstawionego stanowiska wynika, iż wykonywanie przez Panią pracy na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2004 r. pierwotnie na stanowisku Kierownika Projektów, a następnie na stanowisku Kierownika Działu Koordynacji Projektów - Głównego Kierownika Projektów i równoczesnewykonywanie w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy usług innych niż w czynności pracownicze pozwala opodatkować przychody z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Problem w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Pani prawo opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), t. j. według liniowej, 19% stawki podatku.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
I dalej, zgodnie z ust. 3 art. 9a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którymmowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub, co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika między innymi, iż opodatkowaniu w sposób określony w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub, co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.Zważywszy na okoliczność, iż treść złożonego wniosku, a w szczególności informacja zawarta w opisie stanu faktycznego, iż wykonywane w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz pracodawcy nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez Panią w ramach stosunku pracy wskazuje, iż miała Pani prawo wyboru opodatkowania uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu według liniowej, 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, t. j. w sposób określony w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec faktu, iż przedstawione przez Panią stanowisko w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - orzeczono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
1. dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
2. nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
1. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora IzbySkarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika UrzęduSkarbowego Kraków-Krowodrza w terminie siedmiu dni od datydoręczenia niniejszego postanowienia.
2. Zgodnie, z art. 222, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowejzażalenie na postanowienie wydane przez organ podatkowy powinnozawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądaniabędącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniająceto żądanie.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.