D-2/415/37/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zwracam się z zapytaniem prawnym, czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w roku 2006 mógłbym korzystać z opodatkowania swoich dochodów stawką liniową 19 % tj. w sposób określony w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2004 roku i prowadzę nadal.W związku z tym, iż większość wykonywanych przeze mnie usług jest świadczona na rzecz mojego byłego pracodawcy (zatrudniony byłem do 31 lipca 2004 roku) obowiązującą formą płacenia podatku w 2004 i 2005 roku jest podatek odliczony wg skali progresywnej.
Proszę o zajęcie stanowiska, czy moja sytuacja dotycząca formy opodatkowania na rok 2006 ulegnie zmianie, czy pozostanie bez zmian jeśli w dalszym ciągu będę głównie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy?
Stanowisko w sprawie: moim zdaniem w 2006 roku będę mógł korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym 19 %.

D-2/415/37/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. jednoosobowa działalność gospodarcza
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. podatek liniowy
  4. stawka liniowa
  5. stawki podatku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.10.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w 2006 roku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), postanawiam:
- podzielić stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.10.2005 roku stanu faktycznego oraz złożonych przez Pana w dniu 28.10.2005 roku wyjaśnień wynika, że od dnia sierpnia 2004 roku prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalatorstwa tele-technicznego. Do dnia 31.07.2004 roku usługi te wykonywał Pan w ramach stosunku pracy. Od września 2004 roku podjął Pan współpracę z byłym pracodawcą (umowa ramowa z dnia 01.09.2004 roku) świadcząc na jego rzecz usługi dotychczas wykonywane w ramach stosunku pracy.

W złożonym wniosku pyta Pan o możliwość wyboru w 2006 roku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19 %...

Zgodnie z art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
- podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (ust. 2),
- jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2. wykonuje lub wykonywał w roku podatkowym
-w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (ust. 3).

Z powyższego przepisu wynika, że z opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym 2006 nie będą mogli korzystać podatnicy uzyskujący z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług odpowiadających czynnościom, które wykonywali w ramach stosunku pracy w 2005 roku lub 2006 roku na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym sytuacja taka nie występuje.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa powyższa informacja dotyczy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.