ADIR/415/2/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mi prawo opdodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. według stawki liniowej 19% stawki podatkowej

ADIR/415/2/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. stawka liniowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.02.2007r.Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy tj. według 19% stawki liniowej.

Stan faktyczny:

Z treści złożonego wniosku wynika, iż wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej, w formie kancelarii radcy prawnego.Do dnia 10.10.2006 r. podatnik zatrudniony był w spółce z.o.o. na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektor ds. Organizacyjnych i Prawnych, w której jednocześnie do 22.06.2006r. był również członkiem zarządu.

Zakres obowiązków podatnika obejmował m.in. uczestnictwo w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów, nadzór nad opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych spółki, protokołowanie posiedzeń organów spółki, nadzór nad dokumentacją rejestrową, koordynacja współpracy spółki z bankami, instytucjami prawnymi, firmami brokerskimi i ubezpieczeniowymi oraz agendami rządowymi.

Podatnik uczestniczył również w procesach związanych z kształtowaniem i doskonaleniem struktury organizacyjnej spółki oraz wdrażaniem systemów zarządzania jakością..Spółka, w której zatrudniony był podatnik, korzystała w tym czasie z pomocy prawnej kancelarii radcowskiej oraz kancelarii adwokackiej.W związku z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego podatnik założył własną kancelarię i zawarł z dotychczasowym pracodawcą umowę o świadczenie pomocy prawnej, rozwiązując jednocześnie umowę o pracę. Ponadto spółka zrezygnowała z dotychczasowej współpracy z dwoma kancelariami prawnymi. Czynności wykonywane obecnie przez podatnika na rzecz spółki nie odpowiadają czynnościom uprzednio wykonywanym w ramach stosunku pracy. Obecnie wyłącznym przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie pomocy prawnej.

Stanowisko podatnika

Podatnik uważa, że przysługuje mu prawo do opodatkowania przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) tj. według stawki liniowej. Według podatnika czynności wykonywane obecnie na rzecz spółki w charakterze radcy prawnego nie odpowiadają czynnościom uprzednio wykonywanym w ramach stosunku pracy w związku z czym nie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 9a ust.3 w/w ustawy wyłączająca możliwość opodatkowania według stawki liniowej.

Ocena stanowiska podatnika

Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem podatnika.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku- do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przepis art. 30c w/w ustawy stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7 z zastrzeżeniem art. 29,30,30d i art. 44 ust. 4 wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z pozarolniczej działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

- wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

- wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym przepisem możliwości wyboru sposobu opodatkowania według stawki 19% zostali pozbawieni ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał lub wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy.

Cytowany wyżej art. 9a ust. 3 w/w ustawy nie ogranicza zatem możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki liniowej określonej w art. 30c ustawy podatnikom, których zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy nie odpowiada czynnościom wykonywanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, iż zakres czynności wykonywanych uprzednio dla pracodawcy w ramach umowy o pracę różni się od czynności wykonywanych dla tego samego podmiotu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym możliwe jest opodatkowanie dochodów z tego źródła zgodnie z 19% linową stawką podatkową.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje, ze niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W ramach niniejszego postępowania organ podatkowy nie weryfikował zakresu przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego, a wyłącznie przyjął go jako występujący w sprawie.Niniejsza interpretacja traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego i prawnego po dniu jej wydania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.