Stawka liniowa | Interpretacje podatkowe

Stawka liniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka liniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mi prawo opdodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. według stawki liniowej 19% stawki podatkowej
Fragment:
(...) U Z A S A D N I E N I E W dniu 20.02.2007r.Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy tj. według 19% stawki liniowej. Stan faktyczny: Z treści złożonego wniosku wynika, iż wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej, w formie kancelarii radcy prawnego.Do dnia 10.10.2006 r. podatnik zatrudniony był w spółce z.o.o. na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektor ds. Organizacyjnych i Prawnych, w której jednocześnie do 22.06.2006r. był również członkiem zarządu. Zakres obowiązków podatnika obejmował m.in. uczestnictwo w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie projektów (...)
2011
1
maj

Istota:
Zwracam się z zapytaniem prawnym, czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w roku 2006 mógłbym korzystać z opodatkowania swoich dochodów stawką liniową 19 % tj. w sposób określony w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2004 roku i prowadzę nadal.W związku z tym, iż większość wykonywanych przeze mnie usług jest świadczona na rzecz mojego byłego pracodawcy (zatrudniony byłem do 31 lipca 2004 roku) obowiązującą formą płacenia podatku w 2004 i 2005 roku jest podatek odliczony wg skali progresywnej.
Proszę o zajęcie stanowiska, czy moja sytuacja dotycząca formy opodatkowania na rok 2006 ulegnie zmianie, czy pozostanie bez zmian jeśli w dalszym ciągu będę głównie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy?
Stanowisko w sprawie: moim zdaniem w 2006 roku będę mógł korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym 19 %.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.10.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w 2006 roku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), postanawiam: - podzielić stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie. Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.10.2005 roku stanu faktycznego oraz złożonych przez Pana w dniu 28.10.2005 roku wyjaśnień wynika, że od dnia sierpnia 2004 roku prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalatorstwa tele-technicznego. Do dnia 31.07.2004 roku usługi te wykonywał Pan w ramach stosunku pracy. Od września 2004 roku podjął Pan współpracę z byłym (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i równocześnie wykonanie w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy usługi innych niż czynności pracownicze pozwala opodatkować przychody z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 czerwca 2005 r. (data wpływu do organu 27.06.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego w nadesłanym piśmie stanu faktycznego wynika, iż od kwietnia 2003 r. jest Pani zatrudniona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę. Pierwotnie zawarto z Panią umowę o pracę na okres próbny od 29 kwietnia 2003 r. do 28 lipca 2003 r. W tym czasie wykonywała Pani obowiązki Kierownika Projektów. W dniu 29 lipca 2003 r. zawarto z Panią umowę na czas określony od dnia 29 lipca 2003 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c updof i nie osiągając w roku podatkowym dochodu możliwe jest rozliczenie podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 (tj. łączne opodatkowanie dochodów małżonków) ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.12.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 22.12.2005r. Nr IX-005/463/Z/K/05, odmawia zmiany i uchylenia ww. postanowienia. W dniu 14.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wpłynął Pana wniosek o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 29 września 2005r. złożył Pan - w trybie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. W treści złożonego wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji oświadcza Pan, iż przychód ze sprzedaży, a (...)
2011
1
mar

Istota:
W 2005 roku prowadzona była działalność gospodarcza w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowo świadczono takie usługi na podstawie umowy zlecenia zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia. W 2006 roku Podatniczka nadal będzie wykonywać usługi na rzecz tego samego NZOZ , ale w ramach działalności gabinetu, wystawiając rachunki za wykonane usługi. Pytanie brzmi, Czy moją działalność w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2006 roku, mogę rozliczać według 19% podatku liniowego”.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 02-02-2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów, po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, podatkiem według stawki 19%?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W miesiącu kwietniu bieżącego roku, poszerzył Pan zakres wykonywanych usług i uzyskał przychód z tytułu wykonania usługi reklamowej, a tym samym utracił Pan prawo do dalszego rozliczania się w formie ryczałtu. Zwrócił się Pan z zapytaniem, dotyczącym możliwości opodatkowania dochodów, po (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.