Stawka liniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka liniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mi prawo opdodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. według stawki liniowej 19% stawki podatkowej

Fragment:

(...) U Z A S A D N I E N I E W dniu 20.02.2007r.Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy tj. według 19% stawki liniowej. Stan faktyczny: Z treści złożonego wniosku wynika, iż wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej, w formie kancelarii radcy prawnego.Do dnia 10.10.2006 r. podatnik zatrudniony był w spółce z.o.o. na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektor ds. Organizacyjnych i Prawnych, w której jednocześnie do 22.06.2006r. był również członkiem zarządu. Zakres obowiązków podatnika obejmował m.in. uczestnictwo w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie projektów (...)

2011
1
mar

Istota:

Zwracam się z zapytaniem prawnym, czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w roku 2006 mógłbym korzystać z opodatkowania swoich dochodów stawką liniową 19 % tj. w sposób określony w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Działalność gospodarczą rozpocząłem w sierpniu 2004 roku i prowadzę nadal.W związku z tym, iż większość wykonywanych przeze mnie usług jest świadczona na rzecz mojego byłego pracodawcy (zatrudniony byłem do 31 lipca 2004 roku) obowiązującą formą płacenia podatku w 2004 i 2005 roku jest podatek odliczony wg skali progresywnej.
Proszę o zajęcie stanowiska, czy moja sytuacja dotycząca formy opodatkowania na rok 2006 ulegnie zmianie, czy pozostanie bez zmian jeśli w dalszym ciągu będę głównie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy?
Stanowisko w sprawie: moim zdaniem w 2006 roku będę mógł korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym 19 %.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.10.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w 2006 roku na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), postanawiam: - podzielić stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie. Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.10.2005 roku stanu faktycznego oraz złożonych przez Pana w dniu 28.10.2005 roku wyjaśnień wynika, że od dnia sierpnia 2004 roku prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalatorstwa tele-technicznego. Do dnia 31.07.2004 roku usługi te wykonywał Pan w ramach stosunku pracy. Od września 2004 roku podjął Pan współpracę z byłym (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i równocześnie wykonanie w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy usługi innych niż czynności pracownicze pozwala opodatkować przychody z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 czerwca 2005 r. (data wpływu do organu 27.06.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego w nadesłanym piśmie stanu faktycznego wynika, iż od kwietnia 2003 r. jest Pani zatrudniona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę. Pierwotnie zawarto z Panią umowę o pracę na okres próbny od 29 kwietnia 2003 r. do 28 lipca 2003 r. W tym czasie wykonywała Pani obowiązki Kierownika Projektów. W dniu 29 lipca 2003 r. zawarto z Panią umowę na czas określony od dnia 29 lipca 2003 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c updof i nie osiągając w roku podatkowym dochodu możliwe jest rozliczenie podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 (tj. łączne opodatkowanie dochodów małżonków) ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.12.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 22.12.2005r. Nr IX-005/463/Z/K/05, odmawia zmiany i uchylenia ww. postanowienia. W dniu 14.12.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wpłynął Pana wniosek o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 29 września 2005r. złożył Pan - w trybie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. W treści złożonego wniosku o dokonanie pisemnej interpretacji oświadcza Pan, iż przychód ze sprzedaży, a (...)

2011
1
mar

Istota:

W 2005 roku prowadzona była działalność gospodarcza w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowo świadczono takie usługi na podstawie umowy zlecenia zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia. W 2006 roku Podatniczka nadal będzie wykonywać usługi na rzecz tego samego NZOZ , ale w ramach działalności gabinetu, wystawiając rachunki za wykonane usługi. Pytanie brzmi, Czy moją działalność w ramach prywatnego gabinetu lekarskiego polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2006 roku, mogę rozliczać według 19% podatku liniowego”.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 02-02-2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów, po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, podatkiem według stawki 19%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. prowadził Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W miesiącu kwietniu bieżącego roku, poszerzył Pan zakres wykonywanych usług i uzyskał przychód z tytułu wykonania usługi reklamowej, a tym samym utracił Pan prawo do dalszego rozliczania się w formie ryczałtu. Zwrócił się Pan z zapytaniem, dotyczącym możliwości opodatkowania dochodów, po (...)