PI/2/415-28/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania dla potrzeb amortyzacji stawki indywidualnej i dokonania amortyzacji budynku w okresie nie krótszym niż 36 miesiecy.
Zdaniem podatnika, do amortyzacji nabytego budynek mieszkalnego z przeznaczeniem na krótkotrwałe zakwaterowanie może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną i dokonać amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy.

PI/2/415-28/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. stawka indywidualna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 12.07.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Słupsku 18.07.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2005r. (data wpływu 25.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania indywidualnej stawki i dokonania amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy budynku przeznaczonego na krótkotrwały wynajem pokoi

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w firmie. W dniu 01.02.2005r. podatnik nabył na cele działalności gospodarczej polegającej na krótkotrwałym wynajmie pokoi budynek mieszkalny. Budynek został wybudowany ok. 1960r. i do momentu sprzedaży użytkowany był jako budynek mieszkalny. Podatnik, po dokonaniu drobnej adaptacji wykorzystuje go do działalności gospodarczej polegającej na krótkotrwałym wynajmie pokoi. Zdaniem podatnika – budynek należy zakwalifikować do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Pan zwrócił się z pytaniem czy może stosować dla potrzeb amortyzacji stawkę indywidualną i dokonać amortyzacji budynku w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy. Podatnik uważa, że do amortyzacji w/w środka trwałego może być zastosowana indywidualna stawka amortyzacyjna i będzie on mógł dokonać amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Zgodnie z treścią art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym, że okres amortyzacji dla budynków (lokali) i budowli nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m.3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Klasyfikacja Środków Trwałych, do rodzaju 109 zalicza hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych), schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

W myśl przepisu art. 22j ust. 3 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za używane-jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego i odpowiadającego mu stanu prawnego wynika, że Pan może indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.