PD2/415-7/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w roku 2007 Podatnik może skrócić okres amortyzacji budynku usługowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, do 10 lat ustalając indywidualnie stawkę amortyzacyjną?

PD2/415-7/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. amortyzacja
  2. stawka indywidualna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r., uzupełnionego w dniu 20.02.2007 r. Pani Bożeny S. prowadzącej działalność gospodarczą w E. przy ulicy ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zmiany przyjętej stawki amortyzacyjnej dla budynku usługowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na indywidualnie ustaloną stawkę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu postanawia nie uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Zgodnie z treścią art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Korzystając z powyższego Pani ... prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wnioskiem z dnia 06.02.2007 r., uzupełnionym w dniu 20.02.2007 r. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zmiany przyjętej stawki amortyzacyjnej dla budynku usługowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na indywidualną stawkę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani ... od dnia 20.12.1991 r. prowadzi działalność gospodarczą w budynku, który mieści się w ... przy ulicy ... . Wyżej wymieniony budynek Podatniczka w roku 1995 ujęła w ewidencji środków trwałych, nie dokonując odpisów amortyzacyjnych. Natomiast po uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie, od kwietnia 2006 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła amortyzację środka trwałego w postaci budynku usługowego wybierając metodę dokonywania tych odpisów przy zastosowaniu stawki określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 2,5%. W okresie od kwietnia do grudnia 2006 r. odpisy te Pani ... zaliczała w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego Wnioskodawczyni pyta czy w roku 2007 może skrócić okres amortyzacji wyżej wymienionego budynku do 10 lat ustalając indywidualnie stawkę amortyzacyjną.
Zgodnie ze stanowiskiem Pani ... powyższe jest możliwe.

Biorąc stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza co następuje.

W myśl art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22h ust. 2 powołanej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i-22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Generalnie należy przyjąć, że Ustawodawca przewidział dwie metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Pierwsza metoda opiera się o Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1, pkt 1, dokonuje się zgodnie z art. 22i wyżej powołanej ustawy.
Druga metoda pozwala, przy spełnieniu określonych warunków i z zastosowaniem określonych w przepisach zasad, indywidualnie obrać stawkę amortyzacji.

Z treści wniosku złożonego przez Panią ... wynika, że środek trwały będący przedmiotem zapytania był już wprowadzony do ewidencji środków trwałych i w okresie od kwietnia do grudnia 2006 r. amortyzowany z zastosowaniem stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Zatem wprowadzenie środka trwałego do ewidencji już nastąpiło, a Podatniczka dokonała wyboru sposobu amortyzacji polegającego na zastosowaniu stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stosowała przepisy art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z przepisem art. 22h ust. 2 wybrany sposób powinna stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

W świetle cytowanych przepisów w przedmiotowej sprawie nie jest możliwa zmiana przyjętej przez Podatniczkę stawki amortyzacyjnej wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na indywidualną stawkę amortyzacyjną, ponieważ dla przedmiotowego budynku Pani (...) wybrała metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawki wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, wybraną metodę jest obowiązana stosować do pełnego zamortyzowania tegoż środka trwałego.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Podatniczki w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z art. 14a § 2 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14a § 5. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 ,poz. 60 z późniejszymi zmianami) na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 wyżej przytoczonej ustawy.

Zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 ustawy – Ordynacja podatkowa zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.